دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه در149 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درمیان آثارمعماری اسلامی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند.هرچندنمونه های این بناها، از همه قرون گذشته باقی نمانده است. اما بررسی مصادیق باقی مانده نشان می دهد که مدارس همچون مساجدوآرامگاهها مورداحترام وتوجه خاص مردم بوده وهمواره دربرپایی وزیبایی هرچه بیشترآنها تلاش شده است.

به شهادت متون تاریخی درهمه ی دورانها مدارس بزرگ ومعتبری درشهرهای مختلف این سرزمین وجودداشته است امامتاسفانه آثارتاریخی به جای مانده، همه ی دورانها را در بر نمی گیرد.از جهت معماری بهترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به دوران تیموریان ، صفویان و قاجاریان است.

در این میان مدارسی که در اقلیم گرم ومرطوب شمال شرق

ایران واقع شده اند، به تناسب سایرنقاط ایران کمتر مورد

بررسی و مطالعه قرار گرفته اندو به دلیل شرایط اقلیمی و

اجتماعی بیشتر در معرض آسیب جدی قرارداشته اند.این

مسئله لزوم تحقیق بیشتر در این مورد را فراهم می نماید.

برجستگی این پایان نامه نسبت به پژوهشهای قبلی در بکر

 بودن موضوع و همچنین ضرورت ارائه طرح های مرمت

واحیاء برای این بنا است.

1-1) موقعیت جغرافیایی استان

استان گلستان با 20328 کیلومترمربع وسعت ، 33/1 درصدازکل مساحت ایران رابه خوداختصاص داده است. این استان ازنظرطول وعرض جغرافیایی بین َ25 و 36 درجه تا َ8 و 38 عرض شمالی از استوا َ50 و 53 تا ً11و 56 طول شرقی ازنصف والنهارگرینویچ قرارگرفته است. این استان ازشمال به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به استان خراسان ، از جنوب به استان سمنان و ازغرب نیمی به استان مازندران ونیمی به دریای مازندران محدود می شود.

1-2) آب و هوا

 آب و هوای استان تحت تاثیرعرض جغرافیایی،ارتفاعات البرزوجهت امتدادآن،نزدیکی به دریای خزر ، توده های هوایی و پوشش گیاهی از تنوع زیادی برخوردار است .

بارندگی ودمادوعنصراصلی آب وهوا هستند، دمای هوادرنقاط مختلف استان به علت اختلاف ارتفاع و فاصله ازدریا یکسان نیست به طورکلی هرچه ازغرب به شرق وازجنوب به شمال می رویم دمای هواافزایش می یابد.(شعبانی ، ص 7 )

استان گلستان دارای سه نوع آب و هوای معتدل ،  

 کوهستانی وخشک ونیمه خشک است. این استان

 باتوجه به مساحت کم آن نسبت به دیگراستانهای

ایران،از تنوع اقلیمی زیادی برخورداراست.

1-3)  ناهمواریها

   ناهمواریهای استان گلستان رامی توان به سه قسمت کوهستانی،کوهپایه ای وجلگه ای تقسیم کرد. تقریباً در سراسراستان،شیب زمین ازارتفاعات به سوی جلگه ودریای مازندران است .

1-4) شهر گرگان

 شهرگرگان درطول جغرافیایی 54درجه و22دقیقه ودرعرض جغرافیایی 36درجه و49دقیقه و به ارتفاع 155مترازسطح دریاهای آزاد واقع است. این شهرمرکزاستان گلستان ودرمسیراصلی جاده تهران-مشهد قرارگرفته است. شهرگرگان ازشمال به شهرستان آق قلا، ازشرق به شهرستان کردکوی وبندرترکمن وازجنوب به ارتفاعات شاه کوه واستان سمنان محدوداست.زبان اصلی مردم گرگان گویش زیبا ودلنشین استرآبادی است. گرگان درحال حاضر 358877 نفر جمعیت وحدود 60 کیلومترمربع وسعت دارد. گرگان فعلی تا سال 1316 هجری شمسی به استرآباد موسوم بود. گرگان قدیم که به عربی جرجان خوانده می شد شهری آباد ومهم بود که در نزدیکی شهر گنبد قابوس امروزی قرار داشت .

1-4) پیشینه تاریخی

تاریخ ووقایع شهراستراباد درنخستین سده های اسلامی باتاریخ شهرکهن گرگان (جرجان) درآمیخته،وازهمین روست که آگاهی ها ازوقایع تاریخی استراباد بسیاراندک است. ازاستراباددردوره عباسیان وبه هنگام خلافت هارون الرشیدودرجریان نبرد حمزه خارجی با نمایندگان خلیفه درخراسان وگریختن وی به آن شهر،یاد می شود.

به نظرمی رسد استراباددر256 هـ. ق بخشی ازایالت طبرستان به شمارمی آمده،ودرنبردهای حکام طاهری باعلویان همواره پناه گاه امنی برای آنان بوده است. یعقوب لیث در260 هـ. ق استرابادراازسیطره حسن بن زید علوی بیرون کرد.

درزمان ساسانیان این شهریکی از مراکز مهم ضرب سکه بود. استراباد تاسال 387 هـ.ق درتصرف حکومت آل بویه بود .

 ( میرخواند، ص 706 )

استراباد در دوره ایلخانیان محل درگیری امیران و پسران ارغون خان بود. امیر تیمور در 786 هـ. ق استراباد را به تصرف در آورد و لقمان پسرتیموررابه حکومت استراباد نشاند.

با پایان یافتن حکومت امیران تیموری درخراسان، استراباد نیزبه تصرف لشکریان شیبک خان ازبک درآمد. پس از پیروزی شاه اسماعیل صفوی بر سپاهیان ازبک در 916 هـ.ق استراباد نیز حاکمی از سوی دولت صفوی یافت. ( قمی، ص 102 )

نبرد میان لشکریان صفوی وازبک درسالهای 935تا 943هـ.ق ادامه داشت وشهرگاه درتصرف ازبکها بودوگاه دردست صفویان.

پس ازسقوط اصفهان درسال 1135 هـ.ق به دست لشکریان افغان، باانعقادقراردادی بین طهماسب میرزاودولت روسیه استراباددراختیارروسیه قرارگرفت.(لمتون، ص176).

نادرپس ازراندن افغانها، قرارداد طهماسب میرزارا با روسیه فسخ کردواسترابادرادرسال 1144 هـ. ق ازروسیه پس گرفت. ( مستوفی ، صص 108 ـ 107 )

پس ازکشته شدن نادر در سال 1160 هـ. ق، محمد حسن خان قاجار توانست استراباد و نواحی مازندران و گیلان را به تصرف خود درآورد. درسال 1172هـ.ق استرابادبه تصرف کریم خان زنده درامد. پس ازمرگ کریم خان درسال 1193هـ. ق،آقامحمدخان ازشیرازرو به مازندران واسترابادنهادوبه رغم مخالفت برادرانش،استراباد را تصرف کرد. از سال 1316(هـ.ش) که نام شهر رسماً به گرگان تغییر یافت، شهرونواحی ان رونق اقتصادی شایان توجهی پیدا کرد.

آموزش فعالیتی اجتماعی است که متناسب باسطح فرهنگ وتمدن هرجامعه شکل می گیردونهاد هاوسازمان های ویژه ای پدید می آورد.درعموم جوامع انسانی،نخستین نهاد های آموزشی دربطن نهاد ها وسازمان های مذهبی تکوین یا فته اند. تکوین هرفضای آموزشی نمایانگر پیدایش نوعی فعالیت تخصصی درجامعه است که انجام آن به فراگیری آموزشی معین و یابرنامه نیازمند است.به عبارت دیگرهمزمان با تقسیم اجتماعی کاروفعالیت ها ،تکوین نهادهاوتاسیسات اجتماعی انجام برخی از فعالیت ها بدون فراگیری آموزشهای لازمرياريا؛ میسر نبود.

 

2-1)آموزش در ایران باستان

     نهادهاودستگاهای حکومتی ومذهبی نقش عمده ای درپیدایش فضاهای آموزشی درایران باستان داشته اند.یکی از قدیمی ترین مراکزآموزشی قبل ازاسلام درهزاره دوم( ق.م) درشهرایلامی شوش کشف شده است. درمحل این مدرسه آثاری ازجمله تشتی که برای ساختن گل جهت الواح گلی مورد استفاده قرار می گرفته، کشف شده است.( آمیه ، ص 43 )

 نخستین دستگاه حکومتی وسیع ومتمرکزرادرایران هخامنشیان پدیدآوردند. اداره کشوری باچنان وسعت به دبیران کار آزموده ای که تعلیمات لازم از جمله خواندن ونوشتن رافراگرفته بودندجهت کاردردبیرخانه هانیازداشت. گفته اندکه درآن دوره دودیوان وجود داشت که دبیران یک دیوان باخط میخی ودیگری باالفبای آرامی می نوشتند.(فرای،ص 21)..............

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه,مدرسه عمادیه,مرمت مدسه عمادیه,استان گلستان وشهرگرگان,مدارس ایران,طرح مرمت,مرمت,دانلود پروژه مرمت

 

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ در152 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرای شازده بزرگ در حال حاضر به عنوان جزیی از بازار تبریزمورد استفاده قرار گرفته و کاربری  تعمیر و فروش فرش به خود اختصاص داده است .از پیشینه ی آن اطلاع چندانی در دست نیست .این سرا  در طی سالیانی که  مورد استفاده قرار گرفته ،  دستخوش تغییر و تحولات بسیار قرار گرفته است .

در طول پروژه پس از مرحله شناخت  که شامل مطالعات جغرافیایی و تاریخی و... می باشد در بخش شناخت به بررسی تغییرات رخ داده در سازه و معماری اثر پرداختیم و در ادامه به بررسی آسیب های وارده به بنا اشاره شده  که برخی در اثر استفاده نا مناسب از بنا و برخی در اثر مشکلات موجود در ساخت به وجود آمده اندکه در بخش آسیب شناسی به عوامل به وجود آورنده آسیب مورد بررسی قرار گرفته اند و راهکارهایی در بخش مرمت ارائه گردیده است.

در ادامه با توجه به روابط موجود در پلان  با حفظ معماری و عدم لطمه زدن به  کلیت اثر طرح احیا ارائه گردید.اهمیت توجه به احیای سرای شازده بزرگ از این جهت است که توجه به بازسازی این بناها باعث رونق صنعت توریسم می شود. همچنین احیا این بناها در بهسازی چهره آشفته شهر  تاثیر دارد و مانع از تخریب بناهای با ارزش می شود.

موضوع پروژه ای که ما برای درس مرمت ابنیه تاریخی انتخاب کرده ایم سرایی است در بازار تبریز که نام

این سرا ، شازده بزرگ می باشد .

این سرا داری یک طبقه همکف و یک طبقه زیر زمین می باشد . البته لازم به ذکر است که در سالیان اخیر قسمنی به این سرا الحاق شده است که در وسط سرا جای گرفته است و به نوعی می شود گفت که زیبایی سرا را از بین برده است .

کاربری این سرا ، تعمیر و فروش فرش می باشد که سالیان درازی است سرای شازده بزرگ این کاربری را به خود اختصاص داده است .

همان طور که گفته شد موضوع پروژه ، سرای شازده بزرگ در بازار تبریز می باشد . که در این پروژه پس  از مرحله شناخت که شامل اطلاعات جغرافیایی ، تاریخی و ... می باشد به آسیب های وارده بر سرا می پردازیم و علل آنها را مشخص می کنیم و در ادامه به طرح مرمتی می رسیم که در واقع درمانی برای آسیب های گفته شده پیدا می کنیم و در آخر هم به طرح احیا می رسیم که در واقع چند آلترناتیو برای سرای مورد نظر می دهیم و در آخر یکی از آنها را انتخاب می کنیم و روی آن کار می کنیم .

همان طور که از اسم پروژه معلوم است (سرای شازده بزرگ) ، محدوده و مقیاس موضوع در بازار تبریز است . در واقع بخشی از بازار تاریخی و بزرگ تبریز است که به عنوان سرای شازده بزرگ قرار است مرمت شود .

در این پروژه طبق روندی که استاد محترم فرموده بودند سعی کردیم عمل کنیم .که در فصل شناخت که شامل اطلاعات جغرافیایی ، تاریخی و .... می باشد به کتب و مقالات معتبری که در این زمینه بودند مراجعه کردیم و در ادامه و در بخش شناخت و معرفی و تحلیل سرای شازده بزرگ به پژوهشهای میدانی دست زدیم که در این بخش از راهنمایی های استاد محترم نیز کمال استفاده را بردیم . ودر آخردر بخش مرمت و احیا هم از فرمایشات استاد استفاده کردیم و هم اینکه باز از پژوهشهای میدانی استفاده کردیم .

 امید است این پروژه رضایت استاد را جلب کند .

بازار تبریز از دیرباز، هر آنجا که سخن از تبریز رفته است، یکی از نشانه های بارز وسعت، اهمیت و بزرگی شهر بوده است. موقعیت جغرافیایی این شهر چنان است که در تمامی طول تاریخ آن را به محل تلاقی تمدن های باستانی تا دوران معاصر بدل ساخته است. اصلی ترین راه های ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، از چین به اروپا و از مصر به روسیه از آن عبور کرده و یکی از شهرهای بزرگ بر سر راه جاده ابریشم بوده است. این موقعیت ممتاز و جایگاه ویژه آن در جلگه سرسبز و آباد تبریز، در کنار دریاچه ارومیه، تبریز را همواره مرکزی بزرگ و آباد برای مبادله ساخته است، بی دلیل نیست که هر جا در تاریخ سخن از تبریز می رود، توصیف مفصل و جامعی نیز از بازار آن داده می شود.

   اسناد مکتوب که در آن اشاره به بازار تبریز شده باشد را می توان از قرن چهارم هجری به بعد بیان نمود که افرادی مثل ناصرخسرو و یا مقدسی بازار تبریز را آباد و پر از کالا می بینند و به عنوان مثال مقدسی در قرن چهارم شهر و بازار تبریز را به آبادی و وفور کالا و رواج معاملات تعریف کرده است.

 و یا اینکه یاقوت حموی در 610 ه.ق از تبریز دیدن کرده و فراوانی و ارزانی میوه را در تبریز ستوده است و نوشته است: (از انواع میوه ها در آن شهر فراوان است، من در هیچ جا، زردآلویی بهتر و پاکیزه تر از زردآلوی مشهور به "موصول" تبریز ندیدم، و به اندازه ای این میوه ارزان بود که من هشت من بغداد آن را به نصف حبه زر خریدم) و سپس کالاهای تبریز را چنین یاد کرده است: (در آنشهر از پارچه های عبایی، سقلاطون،

اطلسی و سجاده زیاد به عمل می آید و به دیگر شهرهای شرق و غرب صادر می شود).

اودریک روحانی کاتولیک از اهالی پوردتون که در زمان سلطان ابوسعید بهادر خان به سال 721 ه.ق از تبریز دیدن کرده است، درباره محصولات و امتعه بازار چنین نوشته است: (تبریز شهری است به غایت شکوه که در آن بیشتر از هر شهر معظم جهان کالاهای گوناگون به چشم می خورد، در روی زمین هیچ نوع خوراک و هیچ گونه کالایی پیدا نمی شود که از آن در تبریز انبارهایی وجود نداشته باشد. تبریز جایی بی مانند است و وفور نعمت در آن به حدی است که هرچه را انسان به چشم می بیند، به دشواری می توان باور کند، زیرا تقریبا از کلیه  نقاط جهان سوداگران، به این شهر داد و ستد دارند).

 

بازار تبریز و جاده ابریشم

   مسلما یکی از دلایل بسیار مهم که باعث شده است همواره نام بازار تبریز هعنوان یکی از قطب های بزرگ تجاری جهان قدیم سر زبان ها و نقل سیاحت نامه سیاحان بزرگ باشد، عبور جاده ابریشم از شهر تبریز بوده که مسلما باعث رونق روز افزون شهر و به تبع آن بازار تبریز می گردیده است. بازرگانان و تجار کشورهای شرق و غرب برای دادو ستد با یکدیگر از شهر تبریز عبور می کرده اند، و برای استراحت و تجدید قوا در این شهر زیبا و امن چند روزی اتراق می نمودند که این خود فرصتی ایده /ال برای مراودات بازرگانی و تجارت کالاها را به مردم شهر تبریز می داد. کاروانسراها و سراها روز به روز توسعه بیشتر می یافت تا اینکه خود به عنوان یک مرکز مهم تجاری قلمداد شد.

   جاده ابریشم از چین و ماورای چین تا تبریز ادامه داشت و این شهر را به چهارراه اصلی عمده ای تبدیل کرده که تجارت جاده ابریشمین به قفقاز و ماورای قفقاز و از سوی دیگر به بصره و کشور های غربی و خاورمیانه و آفریقا و از طرفی استانبول و کشورهای اروپایی از این طریق برقرار می شد. د تبریز سال ها دور خانواده هایی را سراغ داریم که شهرت مسکوچی، ورشوچی، استانبولچی، کلکته چی، ایروان چی و نظایر آنت را داشته که با پیشینه تجارت و صنعت در این استان مرتبط هستند و در بسط و توسعه صنعت در کالبد اقتصادی ایران موثر بوده اند.

بازار تبریز در زمان گذشته

بازار تبریز از دیرباز، هر آنجا که سخن از تبریز رفته است، یکی از نشانه های بارز وسعت، اهمیت و بزرگی شهر بوده است. موقعیت جغرافیایی این شهر چنان است که در تمامی طول تاریخ آن را به محل تلاقی تمدن های باستانی تا دوران معاصر بدل ساخته است. اصلی ترین راه های ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، از چین به اروپا و از مصر به روسیه از آن عبور کرده و یکی از شهرهای بزرگ بر سر راه جاده ابریشم بوده است. این موقعیت ممتاز و جایگاه ویژه آن در جلگه سرسبز و آباد تبریز، در کنار دریاچه ارومیه، تبریز را همواره مرکزی بزرگ و آباد برای مبادله ساخته است، بی دلیل نیست که هر جا در تاریخ سخن از تبریز می رود، توصیف مفصل و جامعی نیز از بازار آن داده می شود.

   اسناد مکتوب که در آن اشاره به بازار تبریز شده باشد را می توان از قرن چهارم هجری به بعد بیان نمود که افرادی مثل ناصرخسرو و یا مقدسی بازار تبریز را آباد و پر از کالا می بینند و به عنوان مثال مقدسی در قرن چهارم شهر و بازار تبریز را به آبادی و وفور کالا و رواج معاملات تعریف کرده است............................................................................................

 

 

 

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ,سرای شازده بزرک,مرمت ابنیه سنتی,اشنایی با مرمت ابنیه سنتی,تاریخچه سرای شازده بزرگ,موقعیت سرای شازده بزرگ,کاربری گدشته و حال سرای شازده بزرگ

 

 

 

 

 


دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان در89 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله اول:پی سازی

نخستین مرحله در اجرای یک ساخـتمان پی سـازی می باشد که این کار باید بعد از گود برداری وپی کنی انجام گیرد .همانطورکه می دانیم در زمینهای خوب حداقل عمق پی های نواری در حدود 50 سانتی متر می باشد . و اگردراین عمق زمین بکر در دسترس نباشد باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه دهیم .

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت در128 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

žمعماری با یک ایده شروع می شود.

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی در49 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی اثرات زیستمحیطی آزاد راه تهران – شمال محدوده دهستان سولقان

§بیان مسئله :

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم در 153 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست فعالیت ها

.1فعالیتهای سازمان فضايي و کالبدی

دانلود پروژه اشنایی با مرمت خانه قدکی

دانلود پروژه اشنایی با مرمت خانه قدکی

دانلود پروژه اشنایی با مرمت خانه قدکی

دانلود پروژه اشنایی با مرمت خانه قدکی در 87اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله اول: شناخت بنا

الف. شناخت تاريخي بنا:

بناي قدكي در زميني به مساحت 1600 مترمربع واقع شده است. اين بنا از بناهاي قديمي محله مقصوديه است.

بنا بر شواهد و قرائن موجود و تطبيق دوره‌هاي تاريخي تبريز با اسناد به دست آمده از بناي قدكي، چنين به نظر مي‌رسد كه اين خانه حدود 150 سال پيش و در اواسط دوره قاجار و به سبك خانه‌هاي معمول تبريز در آن دوره ساخته شده است.

اين بنا پس از ساخت شاهد تحولات عديده‌اي بوده و به تبع تحولات اجتماعي- تاريخي، فضاها و مفاهيم آن در برخي موارد دچار تغيير و دگرگوني شده‌اند. اما آنچه از شواهد و قرائن موجود در بنا به دست آمده، حاكي از آن است كه خانه قدكي با دو بخش اندروني و بيروني شامل تمام فضاهاي يك خانه كامل اشرافي بوده است.

بناي قدكي تا تاريخ 24 ربيع‌الثاني سال 1336 هجري قمري تحت مالكيت اعتمادالدوله بوده است. در اين تاريخ ميرزاطاهرخان مقتدرالسلطنه كه همراه با حسنقلي‌خان اعتمادالدوله، صاحبان مجموعه سه بناي قدكي، بهنام و جديدالبنيان بوده‌اند، به نيابت از طرف اعتمادالدوله ملك وي كه شامل بناي قدكي و بناي جديدالبنيان بوده و نيز ملك خود (خانه بهنام) را به دو برادر به نامهاي عيسي‌خان پيشخدمت خاصه سركاري و محمودخان اعتضادالسلطان كه از فرزندان صدق‌السلطنه بوده‌اند، فروخته است

قديمي‌ترين سند مربوط به بناي قدكي از سال 1336 به جاي مانده است. اين سند متعلق به اعتماد‌الدوله مي‌باشد. نظر به اهميتي كه

اعتمادالدوله در آذربايجان و خصوصاً در تبريز داشته است،  كه در صدر مشروطيت، رئيس ماليه آذربايجان

بود، دخل و خرج اين ايالت را در دست داشت و چون خود از خانواده اعيان نيز بود به همين علت منزلش محل رفت و آمد

بزرگان و سران وقت بوده است  

الف. بناي قدكي در دوره پهلوي:

در تاريخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه هزار و سيصد و پانزده هجري شمسي، سه بنايي كه بنام مجموعه خانه‌هاي اعتمادالدوله شهرت داشته‌اند به آقاي

عيسي ليقواني بهتويه (پيشخدمت خاصه سركاري) منتقل گرديده و ايشان در تاريخ ششم تيرماه هزار و سيصد و پانزده هجري شمسي يك دستگاه

عمارت از ملك فوق را كه مشتمل بر سه دستگاه از اندروني و بيروني و حياط خلوت و حمام به ضميمه آب‌انبار قورچي‌باشي بود به مبلغ دوازده هزار

تومان به شخصي بنام ميرجواد ميرنظامي فروخته است. آقاي ميرجواد ميرنظامي بعد از تفكيك ملك فوق در تاريخ بيست و هفتم ارديبهشت‌ماه هزار و

سيصد و شانزده هجري شمسي آن را به آقاي لطف‌الله ليقواني فروخته و ايشان دو باب از ملك فوق را با پلاك ثبتي 7441 در تاريخ اول تيرماه هزار و سيصد

وهفده هجري شمسي بنام خانم ستاره ليقواني منتقل كرده است. دو باب از ملك فوق شامل بناي قدكي و بناي جديدالبنيان بوده است.

در زمان مالكيت خانم ستاره ليقواني يكي از حوادث مهم تاريخي كه مربوط به استيلاي حكومت ملي بر آذربايجان (دوران پيشه‌وري يا دموكراتها)

مي‌باشد رخ داده است. در اين ايام (1326- 1325) بناي قدكي كه در آن موقع متروك بود، در اختيار حكومت ملي قرار گرفت و تبديل به كميته

نظامي شده است. تابلوي «كميته آذربايجان جمهوريتي» در زمان خريداري بنا توسط آقاي قدكي، همچنان در محل بوده است.د

ر تاريخ سوم آبان‌ماه هزار و سيصد و بيست و نه شمسي بناي مذكور توسط آقاي حاج جعفر قدكي كه از مالكين و اربابان قاضي جهان آذرشهر بوده و

به وكالت فردي به نام حاج آقا ثقه‌الاسلام، از خانم ستاره ليقواني خريداري شده و يك دوره از مرمت بنا آغاز مي‌گردد، كه اين فعاليتها در مبحث مربوط به فعاليت‌هاي مرمتي به صورت مفصل بررسي خواهد شد.

- الف. بناي قدكي در دوره بعد از انقلاب:

بعد از فوت آقاي قدكي، به علت عدم رسيدگي به بنا و متروك ماندن بخشهايي از آن، بنا دچار آسيب شد.

مطالعات و عملیات رفع خطر:

§با توجه به اینکه خانه قدکی قبلا مرمت شده است متاسفانه پی بردن به این عملیات ممکن نیست.

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری در 219 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

8-1-1 كليات
با وجود اينكه در حين اجراي كارهاي ساختماني نيازمند به مصرف آب هستيم، ولي پس از اتمام كار، قسمتهاي مرطوب ساختمان بايد خشك شوند و خشك بمانند تا بتوان از ساختمان به عنوان محل زيست و كار مناسب بهره‌برداري كرد. خشك شدن اجزاي ساختماني در نواحي خشك، خواه ناخواه با گذشت زمان صورت مي‌گيرد، ولي در مناطق مرطوب مدت زمان لازم براي خشك شدن بيشتر است و در فصول گرم بر سرعت خشك شدن مصالح افزوده مي‌شود. در شرايط مرطوب، بخار آب موجود در محيط به داخل مصالح نفوذ كرده و هنگام سرد شدن عمل تعريق صورت مي‌گيرد. براي خشك ماندن قسمتهايي از ساختمان كه در معرض رطوبت قرار مي‌گيرند، به ناچار بايد اقدام به عايقكاري رطوبتي نمود.

  8-1-2 گستره و اهداف
وجود نم در ساختمان سبب فساد و خوردگي اجزاي باربر و غير باربر مي‌شود و به استحكام و زيبايي آنها لطمه مي‌زند، كيفيت عايقكاري حرارتي را به مخاطره مي‌افكند و به خاطر فراهم آوردن شرايط مساعد براي رشد قارچ، كفك و ميكروارگانيسمها، بهداشت ساختمان را با اشكال مواجه مي‌سازد.
از اين رو براي دوام بيشتر و حفظ پايايي، ايمني، زيبايي، راحتي و بهداشت ساختمان، عايقكاري رطوبتي، امري الزامي است. در اين فصول تحقق اهداف زير موردنظر مي‌باشد:

8-1-2-1 نم‌بندي
نم‌بندي يعني جلوگيري از نفوذ نم، بدون اينكه رطوبت به شكل آب وجود داشته و زير فشار باشد. اين عمل، بيشتر در پي ساختمانها و ديوار زيرزمينها كه اجزاي ساختمان به نحوي با زمين نم‌دار در تماسند، انجام مي‌شود.
8-1-2-2 آب‌بندي
آب‌بندي يا جلوگيري از نفوذ آب، كه در برخي موارد ممكن است تحت فشار نيز باشد، مانند بام ساختمانها، بدنه و كف استخرها و برخي زيرزمينها در نقاطي كه سفره آب زيرزميني بالا است.
8-1-2-3 بخاربندي
ممانعت از نفوذ بخار آب در مصالح به ويژه مصالح عايق حرارتي به منظور حفظ كيفيت آنها با استفاده از لايه‌هاي بخاربند.
  8-1-3 مواد و مصالح عايقكاري رطوبتي
مواد و مصالح عايقكاري رطوبتي در بند 2-15 به تفصيل شرح داده شده‌اند كه در صورت لزوم مي‌توان به آن مراجعه نمود.

8-1-4 اجراي عايق رطوبتي
8-1-4-1 عايقكاري رطوبتي بامهاي تخت (با شيب تا 6 :1)، تراسها و بالكنها
الف:  عايقكاري با خاك رس
ابتدايي‌ترين روش عايقكاري بام، استفاده از كاهگل است كه به علت كمي دوام در برابر بارندگي، يخزدگي و فرسايش، امروزه منسوخ گرديده و جز در روستاها و نواحي خشك و كم بارش، معمول و متداول نيست. استفاده از گل نيمچه كاه در آجر فرش بامها نيز در برخي مناطق خشك رايج بوده كه هم اكنون از رونق افتاده است. بنابراين چون مورد استفاده‌اي در طرحها ندارند، از ذكر آنها خودداري مي‌شود.

 ب: عايقكاري با قير و گوني
 معمول‌ترين روش آب‌بندي بامها و ساير قسمتهاي ساختمان، استفاده از قير و گوني است كه در استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تحت عنوان ”عايقكاري ساختمان به وسيله قير“ جزئيات آن شرح داده شده است. در عايقكاري با قير و گوني رعايت نكات زير علاوه بر مراعات مفاد استاندارد 211 الزامي است.
   ـ عايقكاري به هنگام بارندگي مجاز نيست.
   ـ عايقكاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نيست، زيرا در غير اين صورت حبابهايي در زير قشر عايقكاري تشكيل مي‌شود كه با گرم و سرد شدن هوا و حركات جزئي اجزاي ساختمان و يا وارد شدن ضربه به سطوح عايق، ممكن است دچار پارگي و صدمه گردند.

 ـ قيرهاي جامد را تا هنگامي كه گرم و روانند، بايد به مصرف رساند.

  ـ عايقكاري در دماي كمتر از 4+ درجه سلسيوس، نبايد انجام شود.
  ـ قيرهاي مورد مصرف را نبايد بيش از 177+ درجه سلسيوس گرما داد، زيرا مواد فرار آنها جدا شده و ويژگيهاي مطلوب قير از دست مي‌روند.
  ـ راه رفتن روي سطوح عايقكاري شده و مصالح عايق پيش‌ساخته، بايد با احتياط و با استفاده از كفشهاي بدون ميخ انجام شود، در صورتي كه كفش مخصوص در دسترس نباشد، مي‌توان با يك قطعه گوني زير و روي كفشهاي عادي را پوشاند و از آنها استفاده كرد.
 ـ مصرف ميخ براي محكم كردن لايه‌هاي عايقكاري، به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد.
 ـ از افتادن اشيا بر روي سطوح عايقكاري شده، بايد جداً جلوگيري نمود.        ـ لايه‌هاي عايق بايد از هر طرف حداقل ده سانتيمتر همديگر را بپوشانند و با قير مناسب كاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشاني لايه‌ها بايد دقت نمود كه لايه‌هاي رويي در سمتي قرار گيرند كه مطابق شيب‌بندي انجام شده، آب از روي آنها به سمت لايه زيري سرازير گردد.
 ـ هنگامي كه عايقكاري در بيش از يك لايه انجام مي‌شود لايه‌هاي متوالي عايق، بايد عمود بر هم قرار گيرند. هر لايه از عايقكاري پس از تكميل و پيش از شروع لايه بعدي، بايد مورد بازديد و تأييد دستگاه نظارت قرار گيرد. سطوح عايقكاري شده بايد در هنگام اجراي كارهاي ساختماني از هر گونه آسيب و رويارويي با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهك محافظت گردند و چنانچه صدمه‌اي ديده باشند، با دستور و زير نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمير و مرمت گردند.

       ـ سطوح عايقكاري شده بايد پس از تكميل با لايه محافظي پوشانده شوند.
       ايجاد زيرسازي مناسب براي انجام عايقكاري ضروري است.
       پس از ايجاد شيب جزئي
] بين (1%) تا (3%)[ با بتن سبك، پوكه و نظاير اينها، بايد زيرسازي عايقكاري بام با اندود ماسه سيمان نرم به نسبت 3 : 1 يا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت 5/1 تا 2 سانتيمتر انجام شود و سطح آن كاملاً صاف گردد. سطوح زير عايقكاري بايد كاملاً محكم، صاف و تميز باشند، زيرا جزئي از عايقكاري به شمار مي‌روند.
      
عايقكاري بامهاي تخت، تراسها و بالكنها به ترتيب زير است:
       1-    سطح زيرسازي سيماني يا ماسه آسفالت بايد كاملاً تميز شود.
       2-    يك قشر قير 70/60 به صورت مذاب و به ميزان حدود 2 كيلوگرم در مترمربع به طور يكنواخت بر روي سطوح افقي و قائم بام پخش گردد، به نحوي كه اين سطوح را كاملاً بپوشاند. مصرف قير مايع زودگير
RC2 در هواي سرد بهتر از قير مذاب است.
       3-    يك گوني خشك تميز بر روي سطح قيراندود پهن نموده و پس از رفع چروك خوردگيهاي احتمالي آن را بر روي سطح بام فشار دهند، به قسمي كه در همه جا كاملاً به لايه قير بچسبد

       4-    لايه‌اي از مخلوط هموژن قير 70/60 و قير دميده (براي اقليمهاي معتدل و سرد قير 25/85 و براي نواحي گرمسير و نقاط گرم ساختمان قير 15/90) به حالت مذاب و به اندازه 5/1 كيلوگرم در هر مترمربع به صورت يكنواخت بر روي گوني پخش گردد.
       5-    يك لا گوني ديگر با شرايطي كه در بند 3 گفته شد، عمود بر لايه زيرين بر روي سطح قيراندود گسترده شود.
       6-    چنانچه عايقكاري مطابق نقشه‌ها و مشخصات بيش از 2 لا گوني و سه قشر قير باشد، لايه‌هاي بعدي قير و گوني بر طبق بندهاي 3 و 4 اجرا گردند.
       7-    قشري از مخلوط قير مذاب 70/60 و قير دميده به نسبت 1 به 2 به ميزان 5/1 كيلوگرم در مترمربع بر روي آخرين لايه گوني پخش گردد.
       8-    لايه‌هاي عايق قائم ديوارهاي دست‌انداز پيرامون بام، دور محل عبور كانالهاي كولر و هواكشها و دودكشها و لوله‌هاي تأسيسات و مانند اينها را بايد حداقل 30 سانتيمتر بالاتر از سطح بام اجرا نموده و به عرض حداقل 10 سانتيمتر به طور افقي روي ديوار برگرداند و لايه محافظ عايق روي آنها را اجرا كرد. براي جلوگيري از تماس لايه‌هاي عايق قائم با سطوح گرم و دودكشها، بايد قبل از عايقكاري دور دودكشها را با يك لايه عايق حرارتي يا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به عايقكاري قائم نمود............................................

 

 

 

دانلود پروژه عایق کاری,عایق کاری رطوبتی,مواد ومصالح عایقکاری رطوبتی,انواع عایق کاری,روش حفظ ونگهداری عایق های رطوبتی

 


دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در 151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.

دانلود پروژه مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست

دانلود پروژه مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست

دانلود پروژه مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست

دانلود پروژه مدیریت ایمنی بهداشت ومحیط زیست در88 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

مزاياي اجرا

nبررسي پروژه از نظر مسايل بهداشت، ايمني و محيط زيست در تمامي مراحل

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت ویلاشهر

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت ویلاشهر

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت ویلاشهر

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت ویلاشهر128 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

žمعماری با یک ایده شروع می شود.

دانلود پروژه معماری سرای محمد قلی

دانلود پروژه معماری سرای محمد قلی

دانلود پروژه معماری سرای محمد قلی

دانلود پروژه معماری سرای محمد قلی در90 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت طبيعي و جغرافيائي تبريز

تبريز در ميانه سرزمين آذربايجان در عرض 37 تا 38 درجة شمالي و طول 45 تا 47 درجه شرقي از نصف‌النهار مبدأ در گوشة شرقی جلگه رسوبی همواری واقع شده است كه شيب ملايمی بسوی ساحل شمال شرقي درياچه اروميه دارد و بوسيله چند رودخانه آبياري میشود كه مهمترين آنها آجی‌ چای (تلخه‌ رود) است. مهرانه‌ رود كه از كوههای جنوب تبريز سرچشمه می‌گيرد، از ميان تبريز می ‌گذرد. نقاط مختلف تبريز از 1350 تا 1500 متر از دريای آب‌های آزاد ارتفاع دارد. به سبب وجود كوه‌های مرتفع، تنها راهی كه دريای خزر را به دريايی سياه و قفقاز را به ايران و عراق متصل می‌كند، بايد از تبريز بگذرد. عبور چند راه منطقه‌ای از تبريز، موجب مركزيت تجاری اين شهر شده و بر اهميت آن افزوده است. از جمله بر سر راه قديمی استانبول به هند قرار دارد. از اين رو تبريز بعنوان شهری مهم، همپای تفليس، تهران، اصفهان و بغداد بشمار ميرود.

1.  زمين شناسي منطقه تبريز

شناخت ويژگيهاي زمين شناسي منطقه تبريز به سبب وقوع زلزله‌هاي شديد در اين منطقه، اهميت دارد. بارزترين پديده زمين ساختي منطقه آذربايجان، گسلة جوان شمال تبريز است. اين گسله از كوههاي غربي تبريز آغاز مي‌شود و پس از عبور از تبريز به سمت جنوب شرقي ادامه پيدا مي‌كند. گسله شمال تبريز در قرن حاضر فعاليت مشخصي از خود نشان نداده‌است ولي با توجه به وقوع زمين لرزه‌هاي تاريخي در شهر تبريز، خصوصاً زلزلة 1721 ميلادي با شدت 7/6 ريشتر، احتمال فعال بودن اين گسله در حال حاضر زياد است و امكان تجديد حركت آن وجود دارد. شهر تبريز بر اثر وقوع زمين لرزه‌هاي مخرّب گذشته ناشي از اين گسله، بارها ويران شده و گاهي اين ويراني با از بين بردن ده‌ها هزار نفر همراه بوده است.

اقليم شهر تبريز

در نقشه پهنه بندي اقليمي ايران كه در سال 1370 تهيه شده، شهر تبريز در گروه اقليمي 2 در دسته شهرهايي با زمستانهاي شديداً سرد و تابستانهاي معتدل قرار گرفته است كه در طول سال دست كم در سه ماه نياز به گرمايش دارد و شديد ترين گرماي آن در تابستان، نيازي به سرمايش ايجاد نمي‌كند. (لازم به ذكر است كه در سالهاي اخير شاهد ضروري گشتن تجهيز منازل و ساختمانها به دستگاههاي سرمايشي براي روزهاي تابستاني آن بوده‌ايم) براساس مطالعة سازمان هواشناسي كشور، در طول ده‌سال 1985-1976 تبريز بطور متوسط در هرسال هفت ماه يخبندان داشته است. البته مجموع روزهاي يخبندان در هر سال، كمي بيش از 100 روز بوده است. تابستان در تبريز ديرتر از ديگر نقاط ايران شروع مي‌شود و زودتر پايان مي‌پذيرد. گرما در ماه‌هاي تير و مرداد به اوج خود مي‌رسد. بارش در ماه‌هاي سرد، موجب ذخيرة برف در ارتفاعات، بويژه كوه سهند مي‌شود كه به آبياري زمينهاي كشاورزي در همه فصول كمك مي‌كند.

سلسله كوه‌هاي غربي نيز چون سدي مانع نفوذ هواي مرطوب مديترانه به داخل فلات ايران مي‌شود و رطوبت هوا را در دامنه‌هاي خود نگه مي‌دارد. بررسي جهت، شدت و دفعات وزش بادهاي تبريز نشان مي‌دهد كه باد در تمام روزهاي سال و در همة جهات، بر تبريز و پيرامونش مي‌وزد. با اين همه باد شرقي، قوي‌ترين و مداوم‌ترين بادي است كه در تمام سال بر تبريز مي‌وزد و 31% متوسط بادهاي اين منطقه را تشكيل مي‌دهد. اين باد در فصل تابستان بر بادهاي ديگر غلبه يافته و از نيمة خردادماه با گرم شدن هوا، بطور چشمگيري افزايش پيدا مي‌كند بطوري كه در اواخر تيرماه 59% بادها را تشكيل مي‌دهد. از اواسط اسفندماه كم‌كم بر ميزان اين باد افزوده مي‌شود تا در فروردين به حداكثر خود يعني 35% بادهاي منطقه مي‌رسد. سپس رفته‌رفته از ميزان آن كاسته شده و در تيرماه (كه موقع شدت يافتن باد شرق است) به حداقل خود، يعني 14% تنزّل ميكند.

موقعيت عملكردي شهر تبريز

تبريز داراي پيشينه تاريخي طولاني، موقعيت بااهميت ارتباطي، مركزيت سياسي و مبادلات قلمروي گسترده و عملكردهاي اقتصادي و خدماتي وسيع و متنوع است. در گذشته نيز، همين شرايط سبب شدند كه تبريز پس از هر حادثه ويرانگر حياتي و ويراني هاي پي‌در‌پي، مانع تكوين مجدد آن نشده است.

در چند دهه اخير نيز، تبريز داراي اهميت بارز اقتصادي- سياسي، يكي از معدود كانونهاي برجسته شهرنشيني در كشور بوده است. اين شهر در دهه‌هاي اخير جهشي سريع، رشد كرده و از مقياس مركزيت استان گذشته و به كلان شهري با منطقه شهري گسترده مبدل شده است. تبريز در رشد تاريخي خود، همواره با انضمام آبادي‌هاي پيرامون و فضاهاي مناسب گرداگرد شهر، بويژه حول محورهاي ارتباطي، گسترش يافته است. به مرور، رشد، محدود به فضاي پيرامون كنار گذاشته شد و منطقه وسيعتري براي توسعه در نظر گرفته شد. تكوين منطقه شهري از موقعيت، نقش، و عملكردهاي شهر تبريز در مقياس ملي و منطقه‌اي، سرچشمه مي‌گيرد.

بافت تاريخي شهر تبريز

اين بافت در قلب شهر در محدوده بازار بزرگ تبريز هنوز قابل شناسايي است. طرحي وسيع با طرحي يكپارچه بخصوص در كالبد بازار از ويژگيهاي اين بازار است. با طرح نيازهاي جديد شهر، بويژه نيازهاي ارتباطي اين مجموعه بريده و قطعه‌ قطعه شده است. گرايش به احداث واحدهاي تجاري، خدماتي و اداري در نزديكي بازار بزرگ تبريز، فشار فراواني به اين محدوده وارد كرده و اين بافت را بيش از پيش در معرض فرسودگي قرار داده است.

امتداد خيابان كهنه‌بازار كه در دوطرف آن علاوه بر واحدهاي تجاري، چند كاروانسرا نيز بوده، به بخش شرقي باروي شهر موسوم به دروازه خيابان ختم مي‌شده كه اين دروازه يكي از هشت دروازه باروي شهر بوده است.

ادامه كهنه ‌بازار، پس از گذشتن از دروازه با عبور از درون هسته شهر به بازار اصلي مي‌رسيده و در اين مسير از كنار محل استقرار وليعهد قاجاري مي‌گذشته است. در شمال راسته كهنه‌بازار پيش از ورود به دروازه خيابان، ميدان قيصريه، سربازخانه، ميدان مشق و كالسكه‌خانه سلطنتي قرار داشته كه از شمال به ميدان چاي (مهرانه رود) محدود ميشده است. اين ميدان يكي از مراكز مهم تجاري شهر بوده است.

لازم به توضيح است كه خانه بسياري از رجال و دولتمردان تبريز در اين محدوده واقع شده بود.........................................................

 

 

دانلود پروژه معماری سرای محمد قلی,مرمت ابنیه سرای محمد قلی,تحقیق در مورد موقعیت مکانی سرای محمد قلی,سرای محمد قلی در تبریز

 

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند در38 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

§موقعیت جغرافیایی:

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم در153 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست فعالیت ها

.1فعالیتهای سازمان فضايي و کالبدی

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند

دانلود پروژه معماری هند در38 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

§موقعیت جغرافیایی:

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه معماری تقاطع ایرج میرزا ومعلم در153 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست فعالیت ها

.1فعالیتهای سازمان فضايي و کالبدی

دانلود پروژه معماری مناطق کویری

دانلود پروژه معماری مناطق کویری

دانلود پروژه معماری مناطق کویری

دانلود پروژه معماری مناطق کویری در33 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط  اقلیمی دشت های فلات

Òآب و هوای گرم و خشک در تابستان،سرد و خشک در زمستان

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری در130 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žفصل اول : شناخت موضوع

الف : مقدمه (فضاي آموزشي )
 ميتوان فضاي آموزشي را به دو قسمت ما قبل اسلام و بعد اسلام تقسيم بندي كرد 1- ما قبل اسلام : كه برميگردد به پيدايش خط كه سومريها به همراه خط  هيروگليفي را آوردند كه در آن زمان اختراع  بي مانندي بود و بر  لوحهايي از گل رس منقوش ميشد در دانش امروزي آغاز خط نويسي مبناي انتقال دوران قبل از تاريخ است همراه با شروع خط نويسي دبيري به عنوان يك مقام جديد اجتماعي ظهور كرد و بلافاصله انعكاس آن در معماري به شكل مدارسي در جنب معابد پديدار گشت .
آثار باقي مانده از مدارس چسبيده به معابد نشان ميدهد كه هر مدرسه داراي چندين رديف نيمكت بود و جوي آبي براي خيساندن خاك رس و تهيه لوح گلين در كنار داشت با فشار نوك تيز ني بر لوح گلين مطالب خود را مي نوشتند

دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان

دانلود پروژه بیمارستان در86 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—بخشهاي مراقبت هر کدام به تخصصي ويژه مربوط مي‌شوند و هر يک از اين بخش ها داراي زير مجموعه هاي مربوط به خود مي باشند. امروزه با پيشرفت علم پزشکي و تفکيک تخصص هاي مختلف از هم تعداد اين بخشها نيز به تناسب افزايش يافته است.با افزايش تعداد تخصص ها و بخشهاي بستري در بيمارستانها که هر يک از اين بخشها نيازمند متخصصين و فضاهاي خاص مربوط به خود مي باشند امکان ايجاد همه اين بخشهادريک بيمارستان تا حدي غير ممکن گرديد تا اينکه  بيمارستانهاي تخصصي برا ي پاسخگويي به نيازهاي بيماران احداث گرديدند. عملکرد اصلي بخش هاي بستري عبارتست از انجام يکسري مراقبتهاي درماني از بيمار تا زمانيکه بيمار بهبودي کافي را به دست اورده و به دستور پزشک معالج خود ترخيص گردد.

دانلود پروژه گلکتورها

دانلود پروژه گلکتورها

دانلود پروژه گلکتورها

دانلود پروژه گلکتورها در57 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و زیان بار بودن استفاده غیر اصولی این گونه سوختها برای سلامت محیط زیست، تحقیقات و کاربردهای انرژیهای تجدیدپذیر در مجامع صنعتی و علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

 دراین میان انرژی خورشید، با توجه به اینکه انرژی کاملا پاک و عاری از هرگونه آلودگی بوده و بعنوان منبع انرژی کاملا ارزان شناخته شده است، اهمیت بیشتری پیدا می کند. درکشورهایی نظیر کشور ما که میزان تابش خورشیدی در آن به kwh 2000 در سال می رسد و در بسیاری از نقاط آن تعداد ساعات آفتابی از 2800 ساعت در سال تجاوز می کند، استفاده از انرژی خورشید، نه تنها ضروری بلکه اجتناب ناپذیر است. وسعت و شرايط جغرافيايی کشور، بافت اجتماعی، فراوانی و گستردگی روستاها که اغلب به صورت يک نقطه در دل کوهها و پهنه دشت ها قرار دارند و همچنين عدم برخورداری از تکنولوژی پيشرفته و مستقل برای توليد و توزيع انرژی به روشهای متداول امروزی و بسياری دلايل ديگر نشان می دهند که اگر انرژی خورشيدی بر پايه و اساس علمی و فنی مورد استفاده قرار گيرد، منبع مطمئن و مداومی برای تامين انرژی کشور خواهد بود.

 روشهای گوناگونی برای استفاده از این انرژی پاک و لایزال الهی وجود دارد، اما گرم کردن آب با استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی، شاید بعنوان آسانترین و اقتصادی ترین روش باشد. زیرا با داشتن دانش کافی در باره تابش خورشید، براحتی و بصورت بسیار موثرتر می توان انرژی خورشید را برای گرم کردن آب مصرفی منازل و حتی کاربرهای صنعتی بکار برد.

پیشرفتهای علمی روی آبگرمکنهای خورشیدی در دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این نوع آبگرمکنها نه تنها برای کاربردهای خانگی بلکه برای هتلها، بیمارستانها، ساختمانهای اداری، صنایعی مانند نساجی، کاغذ سازی، صنایع غذایی و حتی گرم کردن آب استخرهای شنا در زمستان کاربرد فراوانی پیدا کرده اند.

زمانیکه در میان انواع آبگرمکن‏های قابل کاربرد در منازل با عنایت‏ به هزینه اولیه سرمایه‏گذاری و هزینه عملیاتی مقایسه‏ای انجام‏ پذیرد،آبگرمکن‏های خورشیدی قابلیت رقابت و عرض اندام پیدا خواهند کرد.

کلیات آبگرمکن‏های خورشیدی

سیستم‏های آبگرمکن خورشیدی را به دو جهت عمده مورد استحصال قرار می‏دهندکه مشتمل بر گرمایش مستقیم آب گرم مصرفی و یا سیال‏ عامل ناقل حرارت بوده که این سیال عامل ضد یخ عموما از جنس آب-گلیکول‏ می‏باشد.در کلکتورهایی که بر روی پشت بام نصب می‏شوند،همچون سایر آبگرمکن‏های معمولی،آب گرم در داخل مخزن ذخیره شده و در پاره‏ای از موارد به‏ جهت به چرخش در آوردن سیال در داخل کلکتور از پمپ استفاده می‏شود. آبگرمکن‏های خورشیدی قابلیت نصب در هر شرایط آب و هوایی را داشته و در هر مکان میزان عملکرد آن متفاوت بوده و به عواملی  

همچون شدت تابش خورشید در محل و همچنین میزان درجه حرارت آب ورودی به سیستم وابسته است که هر چه‏ درجه حرارت آب ورودی پایین‏تر باشد،سیستم دارای راندمان بالاتری خواهد بود. نکته مهم اینکه این سیستم‏ها در هر شرایط اقلیمی که نصب شوند به سیستم‏ پشتیبانی احتیاج دارند و به همین جهت همیشه این سیستم‏ها را با سیستم‏ آبگرمکن‏های معمولی تلفیق می‏کنند که در این صورت،آبگرمکن خورشیدی نقش‏ پیشگرمکن آب ورودی به آبگرمکن معمولی را داشته و آب گرم خروجی از آبگرمکن‏ دوم(معمولی)به عنوان آب گرم مصرفی،مورد استفاده قرار میگیرد.

با آنکه چندین دهه از ساخت نخستین آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون می گذرد، اما با اینحال یکی از تکنولوژیهای برتر برای بکارگیری انرژی خورشید استفاده از این نوع آبگرمکنها می باشد. کارایی بالا، سهولت ساخت، عدم حضور قطعات متحرک و عدم نیاز به نگهداری باعث برتری آبگرمکنهای ترموسیفون نسبت به نوع دیگر، یعنی آبگرمکنهای جابجایی اجباری شده است. در آبگرمکنهای خورشیدی چرخش طبیعی، مخزن ذخیره در ارتفاع مشخصی ( 30 تا 60 سانتیمتر ) نسبت به بالاترین قسمت گردآورنده قرار داده می شود تا از چرخش معکوس سیال در ساعاتی که تابش خورشید وجود ندارد، جلوگیری شود. در اوایل صبح، تابش خورشید باعث گرم شدن گردآورنده می شود. سیال گرم داخل آن با جابجایی طبیعی بالا رفته، به مخزن ذخیره می رسد و آب سرد مخزن از پایین آن به داخل گردآورنده جاری می گردد. به این ترتیب چرخش طبیعی در جایی که تابش خورشید به اندازه کافی باشد، به خودی خود برقرار می شود و در صورت نبودن تابش کافی خورشید،

 

بعلت اینکه نیروی شناوری رو به بالا نمی تواند بر افتهای اصطکاکی سیال داخل لوله غلبه کند، چرخش سیال متوقف می گردد.

 

این سیستمها به دو دسته مدار باز و بسته تقسیم می شوند. در سیستم مدار باز ( سیستم مستقیم ) آب به صورت مستقیم در میان گردآورنده جاری می باشد. این سیستم بسیار ساده، کارا و قابل اطمینان بوده ولی در شرایط آب و هوایی سرد و دماهای زیر صفر درجه کارایی خوبی ندارد، و یخ زدن آب داخل لوله ها ممکن است منجر به پارگی آنها شود. در سیستمهای مدار بسته ( غیر مستقیم ) معمولا سیالی غیر از آب که نقطه انجماد پایین تری دارد ( مانند مخلوط پروپیلن گلایکول و آب ) بکار گرفته می شود. این سیستمها دو چرخه جداگانه دارند که از طریق یک مبدل گرمایی به یکدیگر متصل شده اند، و این مبدل گرما را از سیال داخل گردآورنده به آب مصرفی منزل منتقل می کند.

تفاوت اصلی این نوع سیستم با آبگرمکن ترموسیفون در اینست که سیال عامل داخل گردآورنده در این حالت توسط پمپ به گردش در می آید. مزیت اصلی این سیستم اینست که می توان مخزن ذخیره آنرا در موقعیت دلخواه و مناسب مثلا در فضای زیر شیروانی، داخل حمام و یا در اطراف سقف قرار گیرد.  این نوع سیستمها نیز به دو دسته مدار باز و بسته تقسیم می شوند.

این دستگاه یک آبگرمکن خورشیدی پمپدار است که به عنوان جبران ساز قابلیت استفاده از سوخت گاز را دارا می باشد. در این آبگرمکن، مخزن ذخیره در پائین و در داخل ساختمان قرار میگیرد و بر روی بام تنها کلکتورهای خورشیدی نصب می شوند.

مهمترین ویژگیهای آن به صورت زیر است

مخزن دوطبقه:

مخزن این آبگرمکن به صورت دو طبقه است که در طبقه اول (مخزن خورشیدی) یک مخزن دوجداره و در طبقه دوم (مخزن گازی) یک مخزن تک جداره دودکش دار قرار دارد. جداره دوم مخزن خورشیدی به وسیله لوله های ارتباطی با یک یا دو عدد کلکتور که در بالای ساختمان نصب می شود مرتبط می گردد و به وسیله یک پمپ سیرکولاتور کوچک، سیال عامل مابین کلکتورها و جدره دوم مخزن به گردش در می آید. این دو مخزن به وسیله لوله های رابط به یکدیگر متصل میباشند...................................

 

 

 

 

دانلود پروژه گلکتورها,کلکتور,ابگرمکن خورشیدی,مخزن خورشیدی,کلکتورهای مستقیم,انواع سیستم های ابگرمکن خورشیدی,اجزا ابگرمکن خورشیدی,انواع کلکتور

 

 


دانلود پروژه معماری پایدار

دانلود پروژه معماری پایدار

دانلود پروژه معماری پایدار

دانلود پروژه معماری پایدار در60اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

                     


توسعه پایدار
شکلی از توسعه است که با تامین رفاه و سلامت و رفع نیازهای امروز، ضامن سلامت و بقای انسان، محیط زیست و منابع نسل های آینده باشد.

ساخت وساز پایدار
مدیریت یک محیط پاک و سالم بر اساس بهره برداری موثر از منابع و اصول اکولوژیکی.
هدف از طراحی ساختمان های پایدار
• بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی
• جلوگیری از آلودگی هوا
• مطابقت با محیط
معماری پایدار
*
آن گونه از معماری است که شرایط محیطی و سازگاری با اقلیم را مد نظر دارد.
* در واقع زیر مجموعه ای از طراحی پایدار است.
* عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود.
 اصول معماری پایدار
1-صرفه جویی در منابع
2-طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی
3- طراحی برای انسان
1 - صرفه جویی در منابع :
1-1 بهره برداری از منابع و انرژی های تجدید ناپذیر در جهت کاهش مصرف
* کاهش مصرف سوخت های فسیلی
* کاربرد حداقل مصالح غیر قابل تجدید 
1-2 کنترل و به کار گیری منابع به عنوان ذخایر تجدید پذیر و ماندگار
* کنترل منابع :  الف- حفظ انرژی                 
ب- حفظ آب                        
ج- حفظ مواد
* کاهش استفاده از منابع جدید
* به کارگیری منابع طبیعی و مصالح ساختمانی قابل تجدید
  الف – استفاده از انرژی خورشیدی
   ب - استفاده ازچوب          
   ج-استفاده غیر مستقیم از انرژی ژئوترمال 

2- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی:
*
پیش از ساخت :
امکان ساخت در کارخانه.
* در حال ساخت
توانایی مستقل بودن از شبکه ی گاز و برق
* پس از ساخت

الف-وجود حداقل تعمیرات
ب- طراحی و ساخت جهت اتجام خدمات طولانی و کاربری

3- طراحی برای انسان
 *
نگهداری از منابع طبیعی
 * طراحی شهری – طراحی سایت : الف- کار با اقلیم و منابع انرژی محلی
 ب-احترام به سایت
 * راحتی انسان :   الف- احترام به کاربران
ب-ایجاد خانه ای با بیشترین آسایش و کمترین هزینه
پروژه : ساختمان دیوان محاسبات کشور

طراح:محمد تقی رضایی حریری(مهندسان مشاور رهرو)
کارفرما: وزارت مسکن و شهر سازی
مساحت:34000متر مربع (طراحی شده)
و22000 متر مربع(بعد از تغییر طراحی)
سال طراحی:1369_1370
زمان اجرا:1371_1384
اولین تجربه ساختمان دو پوسته به شیوه  جدید در ایران
استفاده از انرژی خورشید:
* کمک به سرمایش و گرمایش
ساختمان
* صرفه جویی در مصرف سوختهای
 فسیلی

ساختمان دو پوسته:
* پوسته خارجی از شیشه
* پوسته داخلی از دیوار سبک
کارکرد اقلیمی پوسته دو لایه ساختمان:
کارکرد زمستانی:  
* محافظت در برابر وزش باد
* عدم برخورد هوای سرد خارج به دیواره اصلی
ساختمان
* آسایش حرارتی از طریق تابش افتاب به درون        
کارکرد تابستانی:
* به دلیل صعود هوای گرم طی یک چرخه، هوای بین جداره ها خنک می شود. 
* عدم دخول تشعشع به داخل

استفاده از حرارت زمین:
ایجاد فضای خالی بین کف وپی ساختمان جهت دمش هوای متعادل به داخل
تاسیسات
طراحی تهویه مطبوع برای سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان
صدابندی :
* انعکاس بخشی از امواج صوتی توسط پوسته شیشه ای خارجی
* افت صوتی از طریق پنجره های دو جداره در پوسته داخلی
* افت صوتی از طریق 10 سانتیمتر عایق حرارتی
دلایل انتخاب نوع شیشه:
* قطعات شیشه سکوریت مناسب در زمان زلزله
* پاکیزگی دائم پوسته شیشه ای
 بررسی پروژه
* استفاده ی کارامد از تکنیک دو پوسته برای
طراحی اقلیمی
* ایجاد فضایی انعطاف پذیر و قابل استفاده ی
مجدد
* ایمن سازی با رعایت سبک سازی
* رعایت اصول معماری پایدار
* احترام به کاربران از طریق: تنظیم صوتی
تنظیم نوری
تنظیم حرارتی
از معایب پروژه:  کشیدگی یکسان ساختمان در امتداد محور شمالی-جنوبی و شرقی-غربی..............................................

 

 

 

 

 

دانلود پروژه معماری پایدار,معماری پایدار,توسعه پایدار,ساخت وساز پایدار,اصول معماری پایدار,پروژه تنظیم شرایط محیطی


 
 

 

 

 


 


دانلود پروژه معماری بیونیک

دانلود پروژه معماری بیونیک

دانلود پروژه معماری بیونیک

دانلود پروژه معماری بیونیک در56 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

بیونیک نام خود را از واژه یونانی  (بیوس )به معنای سلول حیاتی می گیردو به مطالعه سیستم های بیولوژیکی و فرایند های آن  به منظور کاربرد کاربرد در حل مسائل مهندسی می پردازد .

بیونیک یکی از شعبه های دانش سیبر نتیک است به مطالعه همانندی ها و روابط بین ماشین و مصنوعات ساخته دست انسان  و مغز و مطالعه آنچه که از حیات تقلید می شود یعنی طراحی  و ساختن اشیاء بر پایه دانسته های زیستی ، می پردازد.

این واژه برای نخستین بارتوسط سرگرد جک. دی .استیل  افسر نیروی هوایی امریکا به کار برده شد. وی در اوت 1958 این واژه را ابداع کردو هدف او شناساندن آن به عنوان علمی جدید بود . او به طور واضح بیونیک را چنین تعریف نمود :

((بیونیک علم سیستم هایی است که شالوده آنها سیستم های زنده اند و یا خصوصیت سیستم های زنده را دارندو یا به سیستم های زنده می مانند .))

تاریخچه:

محققان با تلفیق دو واژه «بیولوژی» و «تکنیک» علم «بیونیک» را بنا نهاده‌اندکه می توان آن  را به فارسی زیست فنی ترجمه کرد .«بیونیک» در واقع دانشی است که مسایل فنی را از راههای زیستی حل می‌کند، در بیونیک، تحقیق فقط به یک رشته خاص علمی محدود نمی‌شود، اگر چه خود بیونیک هنوز بعنوان یک علم نوپاست ، امّا فعالیت بیونیکیان را می‌توان در حوزه «علوم کاربردی» مطرح کرد که همچون رابطی پدیده‌های گوناگون را با الگوهای زنده مقایسه می‌کنند.

روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایلات « معماری بیونبکـ» است که به کمک خطوط مستیقم و یا منحنی خالص و با توجه به قدرت سازه برای تنفس (زنده نمایی) و القاءآهسته تمامیت خود به آن دست پیدا می کند و این به همراه باریک بینی در اجزاء مختلف ساختمان به دست می آید ، در همه موارد معماری بیونیک آن است که ساختمان تپش وزنده بودن خود را القاء کند.

یکی از اولین موارد استفاده از آفرینش های طبیعی را برای نوآوری در معماری در ابتدای نیمه دوم قرن نوزدهم مشاهده می کنیم . متخصصان انگلیسی در سال 1846 برای نخستین بار موفق به پرورش نوعی نیلوفر آبی عظم در اروپا شدند که قطر برگ های آن به دو متر می رسید . پاکستون ، معمار انگلیسی تبار ، با دیدن استحکام برگ های .زین نیلوفر آبی به مطالعه قفسه بندی مدور و ساختار شعاعی این گل پرداخت .

 

حاصل این تفحص ابداء ساختار جدیدی برای سقف سبک شیشه ای در معماری بود که در قصر کریستال نمایشگاه جهانی لندن در سال 1851 عرضه و موفق به جلب نظر منتقدان شد.

موارد دیگری چون همکاری و مطالعۀ بین رشته ای ساختار استخوان های ران انسان برای ساختن سازه های سبک و مقروم به صرفه را نیز در قرن نوزدهم مشاهده می کنیم .

به طور کلی از عوامل مهمی که در طبیعت وجود دارد وانسان برای ساخت بناهای خود از آنها استفاده کرده است ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 1. 1.پوسته یا جلد
 2. 2.ساختار
 3. 3.آراستن
 4. 4.انرژی
 5. مجموعه ورزشي المپيک آتن – يونان:

 6. اين مجموعه زيبا در سال 2004 براي بازيهاي المپيک و پارا-المپيک ساخته شده که از کالاتراوا دعوت شد که طرح جامع و معماري آن را ارائه دهد 

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه معماری بیونیک,نمونه هایی از معماری بیونیک,معماری بیونیک,بیونیک


دانلود پروژه موزه گوگنهایم

دانلود پروژه موزه گوگنهایم

دانلود پروژه موزه گوگنهایم

دانلود پروژه موزه گوگنهایم در82 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guggenheim Museum Bilbao) موزه گوگنهایم بیلبائو از معروف ترین موزه‌های جهان و در اسپانیا می‌باشد. این بنا در شهر بیلبائو واقع است.این موزه در ۱۹۹۷ تکمیل شد و معمار آن فرانک گهری نام انگلیسی بوده است. موزه متعلق به  بنیاد سلیمان ر. گوگنهایم است

گوگنهایم بیلبائو یکی از چند موزه متعلق به بنیاد گوگنهایم نیویورک است . که موزه و نمایشگاه دائمی شامل آثار هنرمندان اسپانیایی و بین المللی است.این موزه دارای شکل خاص و عجیب به صوت منحنی هایی مختلف طراحی شده است که در نوع خود یکی از بهترین طراحی های ساختمان در جهان است . منحنی های در ساختمان به ظاهر تصادفی طراحی شده اند ، که معمار این بنا اعلام کرده بود که بدلیل بازتاب نور به این شکل طراحی شده است .

وقتی در سال ۱۹۹۷ این موزه به روی عموم مردم باز شد به دلیل سبک طراحی خاص خود سر و صدا زیادی در جهان به عنوان یک ساختمان تماشایی در جهان به پا کرد . و Philip Johnson یکی از معماران برجسته گفت که : ” این یکی از بهترین و زیباترین ساختمان ها در زمان ماست ” شکل اصلی این بنا شبیه یک کشتی است که شیشه های بکار رفته در این بنا شبیه فلس ماهی است که بازتاب نور را بدلیل وجود درخشندگی تیتانیوم در این بنا است .

آثار گری به طور کلی نتیجه یک روند طولانی طراحی است که با استفاده از اسکیسهای متعدد، مدلهای کامپیوتری و ماکتهای بزرگ حاصل شده است. اسکیسها و نمودارهای اولیه به مدلهای فیزیکی با مقیاسهای مختلف تبدیل و این مدلها در نهایت به ساخت  .ماکتهای کامل می انجامد
نکته بسیار جالب در روند طراحی گری در استفاده از رایانه در این روند است بر خلاف سایر معماران که از نرم افزارهای معمول دوبعدی و سه بعدی مانند CAD و ۳DsMAX برای کارهای خود استفاده می‌کنند گری از نرم‌افزار کاتیا که یک نرم‌افزار مربوط به طراحی جامدات است استفاده کرد. این نرم افزار بیشتر برای طراحی خودرو و هواپیما و محاسبات پیچیده بدنه‌های مختلف کاربرد دارد و هماهنگی بسیار عالی با سایر نرم افزارها دارد. کاتیا سطوح را تحلیل و بر اساس محدودیت سازه‌ای، کارکردی و اقتصادی پروژه آن را تصحیح می‌کرد. داده‌های عددی که به این ترتیب بدست میآمدند بار دیگر بر روی یک مدل پیاده می‌شدند تا حجمها کنترل شوند و در صورت لزوم تغییر کنند. این رفت وبرگشت بین مدلهای مطالعاتی و داده‌های دیجیتال بنیاد شکلی پروژه را به وجود میآورند. .سپس از داده‌های کامپیوتر برای تهیه پلانهای ساخت موزه استفاده شد
بی شک مهمترین ساختمان‌هایی که انگیزه‌ها و زمینه‌های لازم را برای توسعه معماری گردشگری ایجاد نموده موزه‌ی گوگنهام فرانک گری در بیلبائو اسپانیا است که در سال ‌١٩٩٧ ساخته شد.

به جرات می‌توان گفت تا پیش از این هرگز ساختمانی از چنین قدرت کیمیایی که یک شهر کوچک استانی در منطقه باسک اسپانیا را به بازیگر عمده‌ی جریان هنر و فرهنگ جهان تبدیل کند برخوردار نبوده است طراحی موزه گوگنهایم بیلبائو همانند موزه‌ی گوگنهایم فرانک لویدرایت در نیویورک که طرح آن مربوط به سال‌های پیش است یک رویداد فوق العاده و استثنایی در تاریخ معماری محسوب می‌شود .

با بازدید بی سابقه تورهای هنر و معماری از شهر و جمعیت زیاد گردشگران که تاثیر شگرفی بر اقتصاد محلی داشته است همگی نشانگر موفقیت بیلبائو هستند .

البته باید به این نکته توجه داشت که در موفقیت بیلبائو به عنوان پدیده‌ای که به شهرت جهانی دست یافته پوشش رسانه‌ای فراگیر ساختمان گیرا و فتوژنیک (خوش عکس) موزه گوگنهایم و خالق سنت شکن آن نیز تاثیر بسزایی داشته است .

موزه گوگنهایم علاوه بر این که موفقیت شگرفی در جذب فیزیکی مردم به این نقطه داشته در جلب توجه جهانیان به یک مکان دور گمنام و متفاوت نیز بسیار موثر بوده اما این توجه جهانی دارای یک جنبه منفی نیز است، چرا که موزه گوگنهایم در بیلبائو به عنوان یک نماد شهری بارها از سوی جدایی طلبان باسک به بمبگذاری تهدید شده است.

 موزه گوگنهایم شهر پابلو بیلبائو در اسپانیا به صورتی وسیع و گسترده مورد تحسین منتقدان معماری قرار گرفته و به عنوان سازه‌ای منحصر بفرد که اوج خلاقیت معماری در آن به کار رفته، شناخته شده است. این موزه با ظرافت خاص و به یاری خلاقیت بکار رفته در آن،علاوه بر اینکه با دنیای اطرافش مرتبط است وحدانیت خود را نیز به مدد فرم خاص خود حفظ کرده است.

    این موزه مثالی برای استراتژی اقتصادی امروزی است که شهرهای صنعتی قدیمی مثل «بیل بائو» برای همگن ساختن خود با قوانین جدید فرهنگی، چرخش عطوفت از خود نشان می دهند و با محیط اطراف خود سازگار می شوند و رویکردی جدید به فضای اطراف خواهند نمود. این بنا نمونهای از تفکر غربی است که تلاش می‌کند در دنیای امروز غرب که سنت‌ها و قوانین ملی در آن به سرعت ناپدید می‌شوند شکلی جدید به خود بگیرند.

    معماران هم عصر ما، مثل آرشیتکت‌های زمان گذشته برای مفهوم و نماد معماری بیش از خود حرفه معماری اهمیت قائل می‌شوند. این مفاهیم بر ساختار محتوایی ساختمان‌ها و نحوه اداره و رهبری پروژه تأثیر گذاشته و نشانه‌های فرهنگ ساختمان‌های امروزی ما را تشکیل می‌دهند.

 به طور کلی در معماری پیدایش کیهانی، گسترش و پیدایش به صورت مستمر و در یک مسیر خطی صورت نمی گیرد، (نظریه معماری فولدینگ بلکه به صورت غیر خطی و پرش انجام می شود. بدین معنی که گسترش در هر مرحله، نهایتاً به نقطه بحران و آشفتگی و متلاشی شدن نظم آن ختم می شود. در این نقطه یک پرش ایجاد می شود و شرایط و نظم مرحلۀ جدید متفاوت از مرحله قبل است. در هر مرحله، پیش بینی دقیق مرحلۀ بعدی امکان ندارد، زیرا موارد بسار جزئی می توانند، تغییرات مهمی در مرحله بعدی ایجاد کنند

  معماری قرن بیستم این را بحث را مطرح می کند که معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولژی، و فلسفه کنون.

بخش‌های مختلف موزه :
۱-اتاق بسته بندی وارسال
۲-بخش اداری
۳-بخش اسلاید وعکس
۴-کارگاههای حفاظتی
۵-انبار
۶-تالار سخنرانی
۷-گالری
۸-رستوران
۹-اتاق مطاله
۱۰-فرشگاه محصولات فرهنگی
۱۱-اتاق نمایش
۱۲-فضاهای سبز............................

 

 

 

 

دانلود پروژه موزه گوگنهایم ,پروژه موزه,موزه,بخش های مختلف موزه,مراحل طراحی موزه,تاریخچه موزه,ویژگی طراحی موزه,نکات مهم در طراحی موزه

 

 


دانلود پروژه مطالعات پایه بناهای تجاری

دانلود پروژه مطالعات پایه بناهای تجاری

دانلود پروژه مطالعات پایه بناهای تجاری

دانلود پروژه مطالعات پایه بناهای تجاری در70 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)بازار از منظر لغوی : فضای که در آن کالاهای برای فروش یا تولید و فروش عرضه شود و محل تجمع و اغلب مسیر ارتباطی نیز باشد بازار خوانده می شود .

ب)بازار از منظر اقتصادی : فروشنده در جای مقام داشته باشد که خریدار بتواند به آسانی کالای او را با آنچه دیگران عرضه می دارند مقایسه کند و وضع استثنائی و انحصاری آن باعث فریب نشود با پدید آمدن رسته و گرد آوری کالاهای مشابه در دکانهای نزدیک به هم در یک بازار با تیم و سرای معلول

ج) بازار از منظر اجتماعی :در تعریف کلمه بازار به دو جنبه مهم اشاره شده است نخست جنبه اقتصادی و سپس جنبه اجتماعی و توضیح آن گفته شده است که محل دادوستد و بازرگانی و هم محلی برای تجمع گروهها و قشرهای گوناگون مردم بوده است .

د) بازار از منظر کالبدی : به دو صورت متداول است: راسته ای و میدانگاهی

ه)تعریف امروزه بازار :

1-بازار عبارت  است از تنش متقابل میان خریداران و فروشندگان کلاها و خدمات که طی آن معمولا" پول به عنوان وسیله مبادله به کار گرفته می شود .

2- تعربف بازار همواره با بحث و جدلهای همراه بوده است ،زیرا اندازه و بزرگی بازار ،قدرت انحصاری اعمال شده در آن بازار را متاثر می شود .

جمع بندی :بازار دارای دوبعد کالایی و جغرافیای است یعنی می تواند مرزهای  بازار را برحسب کالای که در آن به فروش می رسد مشخص نموده و یا اینکه برحسب ناحیه جغرافیایی که یک کالا معین در آن به فروش می رسد بازار تعریف و تعیین کرد.

در بازارها سه گونه مکان با یکدیگر تلفیق شده اند :مکان کاربردی (برای فعالیتهای تولیدی بازرگانی و خدماتی )مکان عبوری (هم برای ارتباط دادن و هم برای جدا نگه داشت واحدهای خدماتی ) و مکانهایی برای گردهمآیی مردمان در لابه لای فضاهای متشکله بازار

اساس فضایی کارکردها در بازار

1-کارکرد اقتصادی –تجاری

2-کارکرد فرهنگی و مذهبی

3-کالبدی ارتباطی

4-اجتماعی سیاسی

5-خدماتی ارتباطی

امتیازات بزرگ بازارها :

1-فراهم کردن همه امکانات خرید و کالاهای مورد احتیاج در زیر یک سقف

2–زیبائی طرح و ساختمان ،امکانات و وقت گذرانی ،زیبائی دکوراسیون مغازها و پاکیزگی محیط خرید

3-در بزرگ بازارها پارکینگ های پر وسعتی ایجاد می گردد و مراجعه کننده به آسانی اتومبیل خود را پارک می کند

4-ایجاد نمایشگاهها ،مکانهای باز عمومی ،فعالیتهای نمایش از جمله امتیازات بزرگ بازارها و مراکز خرید ناحیه ای محسوب میشود .

5-امکان خرید مناسب و ارزان

مقررات مربوط به همجواری ها

دسترسی وورودی اصلی کلیه کاربری ها به جزواحدهای مسکونی ازکوچه های عمومی ممنوع وفقط درصورت ایجاد کوچه بن باز اختصاصی با عرض حداقل 12متر مجاز می باشد.

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری

دانلود پروژه عایق کاری در219 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8-1-1 كليات
با وجود اينكه در حين اجراي كارهاي ساختماني نيازمند به مصرف آب هستيم، ولي پس از اتمام كار، قسمتهاي مرطوب ساختمان بايد خشك شوند و خشك بمانند تا بتوان از ساختمان به عنوان محل زيست و كار مناسب بهره‌برداري كرد. خشك شدن اجزاي ساختماني در نواحي خشك، خواه ناخواه با گذشت زمان صورت مي‌گيرد، ولي در مناطق مرطوب مدت زمان لازم براي خشك شدن بيشتر است و در فصول گرم بر سرعت خشك شدن مصالح افزوده مي‌شود. در شرايط مرطوب، بخار آب موجود در محيط به داخل مصالح نفوذ كرده و هنگام سرد شدن عمل تعريق صورت مي‌گيرد. براي خشك ماندن قسمتهايي از ساختمان كه در معرض رطوبت قرار مي‌گيرند، به ناچار بايد اقدام به عايقكاري رطوبتي نمود.

  8-1-2 گستره و اهداف
وجود نم در ساختمان سبب فساد و خوردگي اجزاي باربر و غير باربر مي‌شود و به استحكام و زيبايي آنها لطمه مي‌زند، كيفيت عايقكاري حرارتي را به مخاطره مي‌افكند و به خاطر فراهم آوردن شرايط مساعد براي رشد قارچ، كفك و ميكروارگانيسمها، بهداشت ساختمان را با اشكال مواجه مي‌سازد.
از اين رو براي دوام بيشتر و حفظ پايايي، ايمني، زيبايي، راحتي و بهداشت ساختمان، عايقكاري رطوبتي، امري الزامي است. در اين فصول تحقق اهداف زير موردنظر مي‌باشد:

8-1-2-1 نم‌بندي
نم‌بندي يعني جلوگيري از نفوذ نم، بدون اينكه رطوبت به شكل آب وجود داشته و زير فشار باشد. اين عمل، بيشتر در پي ساختمانها و ديوار زيرزمينها كه اجزاي ساختمان به نحوي با زمين نم‌دار در تماسند، انجام مي‌شود.
8-1-2-2 آب‌بندي
آب‌بندي يا جلوگيري از نفوذ آب، كه در برخي موارد ممكن است تحت فشار نيز باشد، مانند بام ساختمانها، بدنه و كف استخرها و برخي زيرزمينها در نقاطي كه سفره آب زيرزميني بالا است.
8-1-2-3 بخاربندي
ممانعت از نفوذ بخار آب در مصالح به ويژه مصالح عايق حرارتي به منظور حفظ كيفيت آنها با استفاده از لايه‌هاي بخاربند.
  8-1-3 مواد و مصالح عايقكاري رطوبتي
مواد و مصالح عايقكاري رطوبتي در بند 2-15 به تفصيل شرح داده شده‌اند كه در صورت لزوم مي‌توان به آن مراجعه نمود.

   8-1-4 اجراي عايق رطوبتي
8-1-4-1 عايقكاري رطوبتي بامهاي تخت (با شيب تا 6 :1)، تراسها و بالكنها
الف:  عايقكاري با خاك رس
       ابتدايي‌ترين روش عايقكاري بام، استفاده از كاهگل است كه به علت كمي دوام در برابر بارندگي، يخزدگي و فرسايش، امروزه منسوخ گرديده و جز در روستاها و نواحي خشك و كم بارش، معمول و متداول نيست. استفاده از گل نيمچه كاه در آجر فرش بامها نيز در برخي مناطق خشك رايج بوده كه هم اكنون از رونق افتاده است. بنابراين چون مورد استفاده‌اي در طرحها ندارند، از ذكر آنها خودداري مي‌شود.

 ب: عايقكاري با قير و گوني

 معمول‌ترين روش آب‌بندي بامها و ساير قسمتهاي ساختمان، استفاده از قير و گوني است كه در استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، تحت عنوان ”عايقكاري ساختمان به وسيله قير“ جزئيات آن شرح داده شده است. در عايقكاري با قير و گوني رعايت نكات زير علاوه بر مراعات مفاد استاندارد 211 الزامي است.
   ـ عايقكاري به هنگام بارندگي مجاز نيست.
   ـ عايقكاري بر روي سطوح مرطوب مجاز نيست، زيرا در غير اين صورت حبابهايي در زير قشر عايقكاري تشكيل مي‌شود كه با گرم و سرد شدن هوا و حركات جزئي اجزاي ساختمان و يا وارد شدن ضربه به سطوح عايق، ممكن است دچار پارگي و صدمه گردند.

       ـ قيرهاي جامد را تا هنگامي كه گرم و روانند، بايد به مصرف رساند.
       ـ عايقكاري در دماي كمتر از 4+ درجه سلسيوس، نبايد انجام شود.
       ـ قيرهاي مورد مصرف را نبايد بيش از 177+ درجه سلسيوس گرما داد، زيرا مواد فرار آنها جدا شده و ويژگيهاي مطلوب قير از دست مي‌روند.
       ـ راه رفتن روي سطوح عايقكاري شده و مصالح عايق پيش‌ساخته، بايد با احتياط و با استفاده از كفشهاي بدون ميخ انجام شود، در صورتي كه كفش مخصوص در دسترس نباشد، مي‌توان با يك قطعه گوني زير و روي كفشهاي عادي را پوشاند و از آنها استفاده كرد.
       ـ مصرف ميخ براي محكم كردن لايه‌هاي عايقكاري، به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد.
       ـ از افتادن اشيا بر روي سطوح عايقكاري شده، بايد جداً جلوگيري نمود.        ـ لايه‌هاي عايق بايد از هر طرف حداقل ده سانتيمتر همديگر را بپوشانند و با قير مناسب كاملاً به هم چسبانده شوند. در همپوشاني لايه‌ها بايد دقت نمود كه لايه‌هاي رويي در سمتي قرار گيرند كه مطابق شيب‌بندي انجام شده، آب از روي آنها به سمت لايه زيري سرازير گردد.
       ـ هنگامي كه عايقكاري در بيش از يك لايه انجام مي‌شود لايه‌هاي متوالي عايق، بايد عمود بر هم قرار گيرند. هر لايه از عايقكاري پس از تكميل و پيش از شروع لايه بعدي، بايد مورد بازديد و تأييد دستگاه نظارت قرار گيرد. سطوح عايقكاري شده بايد در هنگام اجراي كارهاي ساختماني از هر گونه آسيب و رويارويي با عوامل مضر و مصالح خورنده مانند آهك محافظت گردند و چنانچه صدمه‌اي ديده باشند، با دستور و زير نظر دستگاه نظارت به نحو مطلوب تعمير و مرمت گردند.

       ـ سطوح عايقكاري شده بايد پس از تكميل با لايه محافظي پوشانده شوند.
       ايجاد زيرسازي مناسب براي انجام عايقكاري ضروري است.
       پس از ايجاد شيب جزئي
] بين (1%) تا (3%)[ با بتن سبك، پوكه و نظاير اينها، بايد زيرسازي عايقكاري بام با اندود ماسه سيمان نرم به نسبت 3 : 1 يا با ماسه آسفالت نرم به ضخامت 5/1 تا 2 سانتيمتر انجام شود و سطح آن كاملاً صاف گردد. سطوح زير عايقكاري بايد كاملاً محكم، صاف و تميز باشند، زيرا جزئي از عايقكاري به شمار مي‌روند.
      
عايقكاري بامهاي تخت، تراسها و بالكنها به ترتيب زير است:
       1-    سطح زيرسازي سيماني يا ماسه آسفالت بايد كاملاً تميز شود.
       2-    يك قشر قير 70/60 به صورت مذاب و به ميزان حدود 2 كيلوگرم در مترمربع به طور يكنواخت بر روي سطوح افقي و قائم بام پخش گردد، به نحوي كه اين سطوح را كاملاً بپوشاند. مصرف قير مايع زودگير
RC2 در هواي سرد بهتر از قير مذاب است.
       3-    يك گوني خشك تميز بر روي سطح قيراندود پهن نموده و پس از رفع چروك خوردگيهاي احتمالي آن را بر روي سطح بام فشار دهند، به قسمي كه در همه جا كاملاً به لايه قير بچسبد

       4-    لايه‌اي از مخلوط هموژن قير 70/60 و قير دميده (براي اقليمهاي معتدل و سرد قير 25/85 و براي نواحي گرمسير و نقاط گرم ساختمان قير 15/90) به حالت مذاب و به اندازه 5/1 كيلوگرم در هر مترمربع به صورت يكنواخت بر روي گوني پخش گردد.
       5-    يك لا گوني ديگر با شرايطي كه در بند 3 گفته شد، عمود بر لايه زيرين بر روي سطح قيراندود گسترده شود.
       6-    چنانچه عايقكاري مطابق نقشه‌ها و مشخصات بيش از 2 لا گوني و سه قشر قير باشد، لايه‌هاي بعدي قير و گوني بر طبق بندهاي 3 و 4 اجرا گردند.
       7-    قشري از مخلوط قير مذاب 70/60 و قير دميده به نسبت 1 به 2 به ميزان 5/1 كيلوگرم در مترمربع بر روي آخرين لايه گوني پخش گردد.
       8-    لايه‌هاي عايق قائم ديوارهاي دست‌انداز پيرامون بام، دور محل عبور كانالهاي كولر و هواكشها و دودكشها و لوله‌هاي تأسيسات و مانند اينها را بايد حداقل 30 سانتيمتر بالاتر از سطح بام اجرا نموده و به عرض حداقل 10 سانتيمتر به طور افقي روي ديوار برگرداند و لايه محافظ عايق روي آنها را اجرا كرد. براي جلوگيري از تماس لايه‌هاي عايق قائم با سطوح گرم و دودكشها، بايد قبل از عايقكاري دور دودكشها را با يك لايه عايق حرارتي يا مصالح مجوف پوشانده و سپس اقدام به عايقكاري قائم نمود.

       9-    در لبه‌هاي بالكنها و تراسها در نقاطي كه به جاي ديوار جان‌پناه، نرده پيش‌بيني شده است، بايد ماهيچه‌اي از ملات سيمان 3 : 1 به ضخامت حداقل 5 سانتيمتر ايجاد گردد و عايقكاري روي آن اجرا شود.
       10-  عايقكاري محل لگنچه، ناودان بايد با دقت كافي انجام گيرد و در اين محل لايه اول عايق بايد تا داخل لوله آب‌رو ناودان اجرا شود، سپس كف‌خوابي به ابعاد حداقل 50 * 50 سانتيمتر از ورق مسي يا فولاد گالوانيزه بر روي اين لايه عايق قرار داده شود، لايه‌هاي بعدي عايق روي اين كف‌خواب، اجرا و تا داخل لوله كف‌خواب ادامه يابد و بالاخره صافي آب‌رو بر روي آنها قرار داده شود. چنانچه محل ناودان در گوشه بام قرار گيرد، كف‌خواب بايد به شكل هندسي مناسب بوده و در محل برخورد با دست‌انداز يا ديوار داراي لبه‌هاي قائم باشد.

پ:   عايقكاري با گوني قيراندود

عايقكاري با گوني قيراندود مشابه عايقكاري با قير و گوني است و بايد به ترتيب زير اجرا شود:

1-    سطح زيرسازي بايد كاملاً تميز شود.
2-    يك قشر قير از نوعي كه در عايقكاري با قير و گوني ذكر شد، ولي به مقدار حداقل يك كيلوگرم در مترمربع بر روي سطوح افقي و قائم بام پخش گردد.
3-    يك لا گوني قيراندود بدون چروك و تميز بر روي سطح قيراندود شده، پهن نموده و آن را بر روي سطح بام فشار دهند تا در همه جا كاملاً به لايه قير زير آن بچسبد. همپوشاني طولي و عرضي ورقهاي گوني قيراندود حداقل 10 سانتيمتر مي‌باشد و محل اتصال آنها بايد توسط قير مذاب كاملاً به هم چسبانده شود.
4-    لايه‌هاي بعدي قير و گوني قيراندود به ترتيبي كه در (ب) ذكر شد، بايد اجرا شود، ميزان قير مصرفي در هر لايه حداقل 5/0 كيلوگرم در مترمربع خواهد بود.
5-    در محلهايي مانند محل برخورد دست‌اندازها با سطح افقي بام كه ورقهاي عايقكاري بايد خم شوند، شعاع انحنا نبايد از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد، در غير اين صورت بايد با ايجاد پخي با زاويه 135 درجه، عايقكاري را اجرا كرد.

ت:   عايقكاري با مشمع و مقواي قيراندود يا قطران اندود
 نحوه اجراي اين نوع عايقها همانند روشي است كه در (پ) توضيح داده شده است. به علاوه توجه به نكات زير ضروري است.
1-    چنانچه كارخانه سازنده اين محصولات دستورالعملهاي خاصي در مورد نحوه اجرا داشته باشد، بايد آنها را رعايت و در مقابل، تضمين كافي از فروشندگان و اجرا كنندگان اين عايقها اخذ نمود.
2-    چون ممكن است ناسازگاري بين مواد تشكيل دهنده اين عايقها با قيرها يا چسبهاي مصرفي وجود داشته باشد (به ويژه هنگامي كه لايه‌هاي عايق قطران‌اندود باشند)، در اين مورد بايد دقت كافي مبذول گردد.
3-    قبل از مصرف هر نوع مشمع يا مقواي آغشته به چسباننده‌هاي سياه، نمونه آن بايد به تصويب دستگاه نظارت برسد.
ث:   عايقكاري با مصالح پيش‌ساخته
روش عايقكاري با مصالح پيش‌ساخته مطابق دستورالعملهاي سازنده اين فرآورده‌ها خواهد بود كه بايد قبلاً به تصويب دستگاه نظارت رسيده باشد. چنانچه نوع فرآورده ناشناخته بوده و سابقه كاري از آن وجود نداشته باشد، پيمانكار ملزم به سپردن تضمين كافي براي حسن اجراي كار خود در مدتي كه دستگاه نظارت تعيين مي‌كند، خواهد بود

1-4-2 عايقكاري رطوبتي بامهاي شيبدار، قوسي و گنبدها
 - 8
هرگاه شيب از 6 : 1 تجاوز كند، در اين صورت بام ”شيبدار“ تلقي شده و عايقكاري آن تابع شرايطي به شرح زير خواهد بود:
الف:  عايقكاري بامهاي شيبدار پوشش شده
به طور كلي چنانچه بام شيبداري مطابق مندرجات فصل چهاردهم، ”پوشش سقفهاي شيبدار“ داراي پوشش باشد، به لحاظ رطوبتي عايق شده تلقي مي‌گردد و نيازي به عايق اضافي ندارد، لكن توجه به نكات زير ضروري است:

1-    در مناطقي كه شيب بام كم بوده و بوران‌خيز است و امكان ورود آب به زير سقف وجود دارد، محل درز قطعات پوشش بايد با ماستيك مناسبي كه به تأييد دستگاه نظارت مي‌رسد، كاملاً آب‌بندي شود.
2-    محل برخورد قطعات شيبدار با ديوارهاي قائم نظير ديوار همسايه، ديوار دودكش، دست‌انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظاير آن، بايد با قطعات فلزي يا ماستيك و يا اعمال تمهيدات ديگر، كاملاً درزبندي و آب‌بندي شوند. قطعات فلزي ممكن است از انواع فولاد روي‌اندود (گالوانيزه) يا مسي انتخاب شوند، ماستيكها و مصالح ديگر بايد به تصويب دستگاه نظارت برسند...................................

 

 

 

 

دانلود پروژه عایق کاری,عایقکاری رطوبتی,مواد و مصالح عایقکاری رطوبتی,اجرای عایقکاری,عایقکاری با گونی قیراندود,عایقکاری با مصالح پیش ساخته,انواع روش های عایق کاری


دانلود پروژه معماری سبز

دانلود پروژه معماری سبز

دانلود پروژه معماری سبز

دانلود پروژه معماری سبز در117 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلایل شکل گیری:

►معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدارمی باشد که این نیز ناشی از نیازانسان امروز در مقابل پیامد های سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است.

دانلود پروژه تجزیه تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

دانلود پروژه تجزیه تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

دانلود پروژه تجزیه تحلیل مدرسه هنر سنگاپور

دانلود پروژه تجزیه تحلیل مدرسه هنر سنگاپور در30 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسه هنر با سقفی پوشیده از چمن در سنگاپور : 33    

انسان اگربتواند محل تحصیل خـود را انتخـاب کنـد بدون شک مدرسه هنری که سقف آن پـوشیـده از گیاه است را انتخاب می کند ، مدرسـه ای کـه ظـاهـر آن نمـایـان محلـی بـرای کسـب هنـر مـی بـاشــد ، بــه طوریکه انسان از دیدن ایـن معمـاری عجیـب و زیبـا سیر نمی شود و هر آنچه به آن می نگرد به زیبایی و شگفتی آن بیشتر پی می بـرد و در فکـر فـرو مـی رود. طراح هنرمنداین مدرسه ، فناوری های نویـن و نمـا پـردازی را بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت طـوری خلــق کرده است که هر بیننده ای را متحیر می سازد
نمای شیشه این ساختمان و پـوشـش گیـاهـی سقـف مدرسه هنر، شاهکـار بـرجستـه ای را پـدیـد آورده است که از گرما و حرارت خورشید کـاستـه و اجـازه عبور نور و حرارت به فضاهای طبیعی رافراهم می سازد. دیوارهای شیشه ای بکار گرفته شده در سـاختمـان به سهولت تبـادل دیـدبیـن داخـل و خـارج را ایجـاد می کنند و باعث روشنایی کامل تمامی استودیـو هـا وکلاس های درس به طور طبیعـی در طـول روز مـی گردند.

پشت بام مدرسه هنر که ایـن سـاختمـان را نسبـت به دیگر ساختمانهای سنگاپور متمایز ساخته است ، این پشت بام دارای قوسهایی ظریف با پیـچ وخـم هایی زیباست که ساختمان را از میـان سـاختمـانهـای دیگر محوطه دانشگاه جدا می سازد. خط ما بیـن گیـاهـان و چمـن هـای سقـف در نـزدیکـی زمین به طور زیبایی محو گردیده ، بطوریکـه سقـف با شیبی ملایم به راحتی به زمین متصل می شود .
فضای سقف بـرای بـرگـزاری تجمـع هـای خصـوصـی وغیر رسمی استفاده می شود که ایـن فضـا شـور و هیجانی وصف نا شدنی را درانسان ایجاد می کند. پوشش عایـق کـاری در پشـت بـامهـا عـلاوه بـرخنـک کـردن محیـط اطـراف ،آبیـاری چمـن هـا و گیـاهـان را آسان و بدون مشکل نموده است.
ترکیب چمن هابا گیاهان محلی ، تنوعی را بـه وجـود آورده اسـت، کــف هــای سیمــانــی و مــاســه ای در قسمتی از زمین و استفاده از نرده های چوبی و بـی رنگ فضای داخلی را در شکل و رنگ بسیـارمتنـوع نموده است.

هدف از طراحی این مدرسه القا ء و الهـام بخشیـدن به دانشجو یان می باشد که بتوانند با بهره گیری از قوه تفکر خود آثار هنری زیبـا خلـق کننـد. مـدرسـه هنر برای اساتید و دانشجویان تجربـه ای جـدیـد از چشم انداز و مناظر زیبا در هر ارتفاع می باشد .
فکـر طـراحـی ایـن سـاختمـان ، شـایستـه تشـویــق و قدردانی می باشد که این چنین معماری شکوهمنـدی در سنگاپور را پدید آورده است . شایان ذکر اسـت ; سـاختمـان کتـابخـانـه ای درهلنـد نیز نمونه ای از طراحی این نوع سقف می باشد امـا ساختمان مدرسه هنر در نوع خود نمونه ای خـاص و بی نظیر به شمار    می آید. (منبع: مقاله مدرسه)

تحلیلی از نور و نما در ساختمان
این ساختمان منحصر به فرد را سقف پوشیده از سبزه(چمن) که با زمین ترکیب شده تماشایی نموده است. جدار شیشه ای دیوار و بتن خام منهای نقاشی در آنجا وجود دارد
•جدای از تأثیر بصری آن ، چمن کاری سقف به درجه حرارت پایین داخل و مناطق اطراف آن کمک می کند.این نما همچون فضایی کاربردی ،مورد استفاده است ، به عنوان یک فضای نمایشی در فضای باز محیط بیرونی به راحتی قابل دسترس از طریق رکاب(راه باریک کناره پشت بام) در امتداد لبه پشت بام می باشد.
•نورپردازی نقش مهمی را در ساختمان ایفا می کند. دیوار شیشه ای کامل پرده دوز سخاوتمندانه(به طور گسترده) اجازه می دهد تا از نور روز در استودیو ها و گالری ها در حالی که حرارت گرمسیری را قطع می کند،استفاده شود. در شب ، ساختمان مانند یک فانوس می درخشد.
•نمای شیشه ای بیرونی ساختمان اجازه می دهد تا بتوانید به راحتی به تماشای کامل محیط خارج بپردازید ، دوباره به تصویری با منظره باشکوه اطراف آن متصل می شوید.......................................................................

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه تجزیه تحلیل مدرسه هنر سنگاپور,سنگاپور,تحلیل نورو نما در ساختمان مدرسه,بخشهای مختلف مدرسه سنگاپور,معماری مدرسه هنر سنگاپور

 


دانلود پروژه بازارهای ایران

دانلود پروژه بازارهای ایران

دانلود پروژه بازارهای ایران

دانلود پروژه بازارهای ایران در66 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

بازار از دوران ماد تا آغاز دوران اسلامی:

 

 قرون نخستين اسلام:
1.عباسيان
2.
سامانيان

نقش وکارکرد اجتماعی بازار:

به عبارت دیگر بازار مهمترين کانال ارتباطی شهر بود که نه تنها مردم،کالاهاوسرمایهها درآن جریان میافتند بلکه اطلاعات، اخباروآگهی ها نیز از طریق آن به اطلاع شهروندان می رسید، زیرااطلاع رسانی توسط افراد وبه صورت شفاهی انجام می شدو به همین دلیل بود که وقتی حکومت می خواست خبری رابه اطلاع مردم برساند غالبا عده ای که آنها راعموما جارچی یا منادی می خواندند آن خبررا ابتدا در بازار اصلی شهر جار می زدند یعنی باصدای بلند به اطلاع  مردم میرساندند

تيمچه:

واژه "تيم" به معني كاروانسرا بوده است، چنان كه ناصرخسرو در سفرنامه خود از اين واژه استفاده كرده است و تيمچه به معني تيم كوچك يا كاروانسراي كوچك بوده است. اما در دوره معاصر به كاروانسراها يا سراهاي كوچك و سرپوشيده، تيمچه مي گويند، مانند تيمچه امين الدوله در كاشان. اين خصوصيت كالبدي تيمچه ها، يعني سرپوشيده بودن آنها، فضاي مناسبي براي عرضه كالاهاي گرانبها مانند فرش، دور از آسيب باد و باران و آفتاب پديد مي آورد. به همين سبب فضاي تيمچه ها، غالبا نسبت به كاروانسراها از لحاظ اقتصادي گران تر بوده و براي عرضه اجناس ارزان قيمت استفاده نمي شده است

قيصريه:

واژه قيصريه از كلمه لاتيني "كايسارئا" به معني بازار شاهي مشتق شده است. در بعضي از منابع اشاره شده كه واژه قيصريه با كلمه "قيصر" يا "سزار" مربوط بوده است. در ايران به فضايي قيصريه گفته مي شد كه از لحاظ خصوصيات معماري به يك راسته فرعي، دالان يا تيمچه و در موارد معدودي به يك سرا شبيه بود، اما از لحاظ كاركردي غالبا به عرضه كالاهاي لوكس و گرانبها، به ويژه انواع منسوجات عالي اختصاص داشت، به همين سبب فضاي قيصريه ها يك يا چند در ورودي داشت، كه در هنگام شب آن را مي بستند. در اصفهان نمونه هايي از اين نوع قيصريه ها وجود داشت.......................................................

 

 

 

 

 

دانلود پروژه بازارهای ایران,پیشینه تاریخی بازار,بازار در دوران اسلامی,نحوه نامگذاری بازار,عناصر و فضاهای بازار,سراهای اصلی بازاروکیل

 

 

 

 

 

 

  

 


دانلود پروژه سازه

دانلود پروژه سازه

دانلود پروژه سازه

دانلود پروژه سازه در61 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازه و اهمیت آن

سازه ها  در طبعیت نه تنها کنترل وزن جسم خودشان بلکه پذیرش بارهای اضافی را نیز میسر می سازند . این کشش مکانیکی همان چیزی است که باربری نامیده می شود . ماهیت فرایند باربری تنها پذیرش بارها نیست، بلکه روند عملیاتی داخلی انتقال آنها را نیز در بر می گیرد . بدون توانایی انتقال و تخلیه یا بر زمین گذاری بارها، جسم بار مرده وزن خود وحتی کمترین بار زنده اضافی را نمیتواند تحمل وباربری کند . بنابرین سازه سه عملکرد پی درپی را با هم انجام می دهد:

1-پذیرش بار                   2-انتقال بار                      3-تخلیه بار    

این روند جریان نیروها نامیده میشود که یک تصویر قابل درک اساسی جهت طراحی سازه مهیا می سازد، در واقع طرح مبنای آن است. مسیر جریان نیروها همچنین میزان و معیاری برای بررسی اقتصادی سازه به شمار می رود. جریان نیروتا مادام که فرم جسم ازامتدادهای نیروهای وارده تبعیت میکند دچار وقفه نمیشود . درمورد بارهای ثقلی چنین وضیعتی هنگامی است که جسم با کوتاهترین و مستقیم ترین مسیر به نقطه تخلیه بار معین زمین وصل می شود . مشکل زمانی پیش می آید که جریان نیروها چنین مسیر مستقیمی نداشته باشد نا گزیر در مسیرهای طولانی غیر مستقیم جاری شود . اما در فناوری، این یک امر کاملا عادی است که فرم به منظور انجام عمل بخصوصی در اصل به صورت مستقل از جریان نیروها و غالبا در خلاف جهت آن طراحی می شود . از این رو فرم های عملکردی که بدین ترتیب تولید شده اند استعداد کنترل نیروهای در حال گسترش را ندارند جز هنگامی که قرار باشد کنترل کردن عملکرد اصلی جسم باشد.

بنابرین طراحی سازه ها در عرصه فناوری ملزم به ایجاد سیستمی برای جریان نیروهاست . به عنوان یک عمل پس آیند که بر تصویر عملکردی که قبلاً طرح ریزی شده منطبق یا حداقل نزدیک به آن باشد. کاری که باید انجام شود آنست که تصویر جریان نیروهای موثر به وسیله مصالح مادی به شمای جدیدی از نیروها با همان ظرفیت بالقوه کلی تبدیل شود. این عمل از طریق تغییر فرم عملکردی از طریق مسلح کردن جسم فرم ویا به وسیله سازه های الهاقی انجام می شود.

سازه ها ابزارهایی جهت مفید ساختن و هدایت کردن نیروها هستند. این نیروها با چهار وضیعتی که ویژه هر ساختمان است تعیین می شود:

ü وزن ساختمان وبار زنده (بهره برداری) آن

دانلود پروژه معماری بیزانس

دانلود پروژه معماری بیزانس

دانلود پروژه معماری بیزانس

دانلود پروژه معماری بیزانس در53 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشینه تاریخی: دیوکلسین، قلمرو وسیع امپراتوری روم را به دو بخش شرقی و غربی بین خود و فرماندهان همطرازش تقسیم نمود، و عملاً اضمحلال امپراتوری قدرتمند روم را نادانسته پی ریزی نمود. پس از آن کنستانتین شهر باستانی بیزانس را دوباره ساخت و کنستانتینوپل (قسطنطنیه) نام گرفت. این شهر به طور شگفت انگیزی در سرنوشت شهر (روم) مرکز امپراتوری مؤثر واقع شد و با تضعیف قدرت امپراتوری روم، کشور روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد، و بدین طریق امپراتورزی روم شرقی (بیزانس) شکل گرفت. فرمانروایی بیزانس به دست امپراتور آرکادیوس افتاد که شهر بیزانس (استانبول امروزی) را با همان نام قدیمی اش پایتخت خود قرار داد.

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی بازار عتیق تبریز

دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی دانلود پروژه بازار عتیق تجاری تفریحی اداری در 39 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1توضیحات کلی در مورد پروژه

 1. نحوه اجرای پروژه ومیزان پیشرفت کار
 2. بررسی نظام ارتباطی بی عوامل دخیل در پروژه

-مزایا

 1. شناسایی وتحلیل نارسایی های و نقایص پروژه
 2. توضیح درمورد سازه ساختمان نماوغیره
 3. بررسی تجیز کارگاه
 4. ایمنی کارگاه
 5. میلگرد های مصرفی
 6. دپوهای موجود در کارگاه
 7. پروژه مجتمع تجاري و فرهنگی و تفریحی عتیق در شهر تبريز- چهارراه منصور – جنب مسجد کبود واقع شده است . پروژه در زميني به مساحت 100000 متر مربع و مبلغی که برای این پروژه در نظر گرفته شده حدود 50 میلیارد تومان که بر اساس فهرست بهای سال 88 تنظیم شده است . پروژه  داراي 7 طبقه كه كاربري دو طبقه زيرزمين آن پاركينگ ، 1 طبقه زیرزمین آن فروشگاهای بزرگ و  طبقه همکف و اول آن تجاری (270 واحد)، دوم و سوم (بلوک  AوD ) اداری و پزشکی ( 60 واحد ) و طبقه دوم و سوم بلوک( BوC) تفریحی مي باشد در حال ساخت است . زيربناي كل طبقات 32850 مترمربع مي باشد.

 8. عمليات اجرايي اين پروژه از 1375 توسط شركت شهرسازی ، شروع گرديده بود ولی به خاطر قضیه تملک این پروژه ناتمام ماند ودر سال 1390 شهرداری اجرای پروژه را به شرکت عمران و توسعه آذربایجان واگذار کرد.

 9. اوایل کار بعلت مشکلاتی از قبیل ترکیدن لوله آب طبق برنامه زمانبندی پیش برده نشده بود ولی بعد از حل کردن مشکلات  تا به امروز تقريبا بصورت مداوم مراحل اجرايي آن ادامه داشته و پيشرفت فيزيكي آن در حدود 70 درصد مي باشد . مدت پیمان حدود 30 ماه است ولی به علت وجود بعضی مشکلات ناگهانی که قبلا هم اشاره شد حدود 36 ماه در نظر گرفته شده است .

 10. مراحل پی کنی و فونداسیون به پایان رسیده و اکنون در حال اجرای بتن ریزی سقفها هستند. پروژه مذكور مانند ساير پروژه هاي عمراني داراي نقشه هاي اجرايي بوده كه اين نقشه ها در دفتر فني مستقر در محل پروژه در دستر س بوده و عمليات اجرايي طبق اين نقشه هاي اجرايي پيش مي رود.

   در اين پروژه اكيپ هاي مختلف در حال كار كردن مي باشند كه از جمله آنها مي توان به اكيپ هاي آرماتور گذاری ، بتن ریزی، شمع کوبی ، نقشه برداری و . . .  اشاره كرد كه با توجه به حجيم بودن پروژه امكان كار كردن همزمان چند اکيپ فراهم آمده است . پروژه با كنترل مستقيم سرپرست كارگاه و نيز نظارت مدير پروژه بر مراحل اجرايي بطور كلي در حال اجرا شدن مي باشد . نقشه هاي اجرايي توسط مشاور طراحي شده و در اختيار سرپرست كارگاه قرار داده شده است تا مراحل اجرايي دقيقا مطابق با نقشه هاي اجرايي پيش رود .

 11. در حين اجراي كار اگر به دلايلي نياز باشدتا تغييراتي در نقشه هاي اجرايي صورت پذيرد بايستي اين موضوع توسط سرپرست كارگاه به اطلاع مدير پروژه رسانده شود و مدير پروژه نيز موضوع را با طراح و محاسب نقشه هاي اجرايي در ميان بگذارد تا در نهايت با مشاوره طراح و محاسب در اين مورد تصميم گيري شود و هيچ كاري نبايد سرخود و مغاير با نقشه هاي اجرايي انجام شود .  همچنين ممكن است مسائلي در نقشه هاي اجرايي ذكر نشده باشد ولي ضوابط آنها در آئين نامه هاي اجرايي آورده شود كه در اين صورت سرپست كارگاه موظف است دقيقا مطابق با ضوابط آئين نامه اي آن مرحله از كار را به اجرا در آورد . به عنوان مثال زمان باز كردن قالب بعد از بتون ريزي اجزاي سازه اي در نقشه هاي اجرايي احتمالا ذكر نشده باشد ولي در آئين نامه اين مدت زمان براي فصول مختلف سال و يا ماههاي مختلف ذكر شده است كه بايستي اين مدت زمانهاي آئين نامه اي مدنظر قرار گیرند.
 12. عوامل زيادي در به ثمر رسيدن يك پروژه دخيل هستند كه پروژه مورد نظر ما نيز از اين قاعده مستثني نيست . عوامل دخيل در اين پروژه عبارتند از :
  كارفرما ، مشاور‌، مدير پروژه ، سرپرست كارگاه ،عوامل اجرايي (پيمانكاران)
  هر يك از عوامل دخيل در پروژه تعهدات و حقوقي را نسبت به ساير عوامل دخيل در پروژه دارند كه بايستي اين تعهدات و حقوق با رعايت سلسله مراتب در بين عوامل دخيل در پروژه به نحو مطلوبي محقق گردند . به غير از عوامل ذكر شده در فوق ، سازمانها و موسسه هايي نظير شهرداري ها ، شهرسازي ها و ... نيز به نوعي در پروژه ها دخيل هستند كه اخذ مجوز هاي لازم از طريق آنها صورت مي گيرد .
 13. كارفرما به عنوان راس همه عوامل ( مشاور ، سرپرست كارگاه و ...) و نيز حامي اقتصادي ،در ارتباط با مشاور مي باشد تا با هماهنگي مشاور( طراح ، محاسب و نقشه كش و ...) بستر لازم براي اجراي كار را فراهم آورد . مشاور نيز با تهيه نقشه هاي اجرايي ( طراحي و محاسبه و ترسيم آنها ) و با قرار دادن آنها در اختيار كارفرما و مدير پروژه نقش مهمي را ايفا مي كند . مدير پروژه نيز دائما در ارتباط با سرپرست كارگاه بوده و با قرار دادن نقشه هاي اجرايي در اختيار سرپرست كارگاه خواهان اجراي مراحل كار بر طبق همان نقشه ها مي باشد. سرپرست كارگاه نيز با عوامل اجرايي (پيمانكاران ) در ارتباط بوده  و پيمانكاران با هدايت و راهنماييهاي سرپرست كارگاه كار را پيش مي برند . در بين پيمانكاران درگير در پروژه نيز ارتباطاتي وجود دارد كه ترتيب تقدم و تاخر در كار هر يك از پيمانكاران اين ارتباط را روشن مي سازد . مرتبط بودن كار پيمانكاران بصورت زنجيروار به همديگر ايجاب مي كند كه پيمانكاراندر تعامل با يكديگر باشند . به عنوان مثال اندود گچ و خاك و سفيد كاري بايد بعد از قرار دادن سيم هاي سيستم الكتريكي در داخل ديوار انجام گيرد و ...
 14. با اين توضيحات معلوم مي شود كه بين عوامل دخيل در پروژه در تمامي سطوح ارتباط وجود دارد . در سطوح بالا بين كارفرما و مشاور و مدير پروژه و سرپرست كارگاه و در سطوحي پايينتر بين پيمانكاران جزء و پيمانكاران كل بايد تعامل وجود داشته باشد تا پروژه به نحو مطلوبي به اتمام برسد. .
 15. بنا به دلايلي پروژه ها مي توانند نارسا یی ها و نقايصي داشته باشند كه اين دلايل شامل مواردي همچون نامناسب بودن شرايط توپوگرافي محل پروژه يا محدوديت هاي آئين نامه اي و يا فراموشي طراح يا محاسب پروژه در بعضي موارد و عواملي از اين دست مي باشند . در پروژه مورد مطالعه نيز يكي از مهمترين اشكالاتي كه بر پروژه وارد است عدم وجود پله برقی مستقیم از ورودی به طبقه دوم که تفریحی میباشد و نبود آن موجب عدم دسترسی مستقیم به آن در مواقعی که قسمت اداری تعطیل  مي باشد در نتيجه بايد راهكارهايي را در اين خصوص در نظزر گرفت كه يكي از آنها مي تواند ادامه دادن پله برقی تا طبقه دوم باشد ...........................................

دانلود پروژه بازار عتیق  بازار عتیق تبریز ,نحوه اجرای پروژه بازار عتیق تبریز ,تجهیزکارگاه بازارعتیق تبریز , , بازار عتیق تبریز , دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی, مدیریت و تشکیلات کارگاهی ,  پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی 


دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی

دانلود پروژه محوطه سازی در220 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

  23-1 كليات

منظور از محوطه‌سازي، تسطيح و آماده‌سازي محوطه ساختمانهاي پروژه، سيستمهاي ارتباطي شامل خيابان‌سازي، پياده‌روسازي، شبكه‌هاي جمع‌آوري آب و فاضلاب، آبرساني، شبكه‌هاي توزيع نيروي برق و گاز و بالاخره ايجاد فضاي سبز مي‌باشد. پيمانكار موظف است با توجه به نقشه‌هاي اجرايي و برنامه زمانبندي اجراي عمليات، نسبت به اجراي مرحله به مرحله كار اقدام نمايد. تقدم و تأخر اجراي قسمتهاي مختلف كار و هماهنگي آن با ساير پيمانكاران پروژه كه زير نظر دستگاه نظارت صورت مي‌گيرد، بايد توسط پيمانكار رعايت شود تا از دوباره‌كاريها و به وجود آمدن اشكالات بعدي جلوگيري شود. در صورت عدم رعايت نكات لازم در اجراي مرحله‌اي كار، پيمانكار مسئول بروز اشكالات بعدي خواهد بود و براي رفع اين مشكلات، بايد به هزينه خود و زير نظر دستگاه نظارت عمل نمايد. قبل از شروع عمليات اجرايي رعايت نكات زير توصيه مي‌شود.

  23-2 نقاط نشانه و مبدأ و كارهاي نقشه‌برداري

نقاط اصلي نشانه و مبدأ طرح از طريق كارفرما و دستگاه نظارت تحويل پيمانكار خواهد گرديد. پيمانكار موظف است كه نسبت به حفظ و حراست اين نقاط، نهايت دقت را به عمل آورد. تغييرات احتمالي نقاط اصلي با نظر دستگاه نظارت انجام مي‌شود. با توجه به ماهيت پروژه، پيمانكار بايد به تعداد لازم و كافي نقاط مرجع فرعي تعبيه نمايد.

 23-3 تخريب

ساختمانهاي موجود و قديمي كه در محل پروژه موجود بوده و تخريب آنها براي اجراي طرح ضروري است، بايد قبل از تخريب، اندازه‌گيري و صورتمجلس گردند. عمليات تخريب بايد با نظر و تأييد دستگاه نظارت صورت گيرد. در مورد آثار باستاني قبل از انجام هرگونه عمليات تخريب، بايد موافقت كتبي اداره حفاظت آثار باستاني توسط كارفرما كسب شود و عمليات تخريب به شرح فوق، صورتمجلس و اجرا گردد. به هنگام تخريب ساختمانها بايد اصول بهداشتي و ايمني كامل رعايت گردد.

  23-4 دفع گياهان و كندن اشجار

تمامي سطوحي كه عمليات خاكي بر روي آنها صورت مي‌گيرد يا مناطقي كه به عنوان منابع قرضه مورد استفاده واقع مي‌شود، بايد از وجود خاكهاي نباتي، نباتات و درختان كاملاً پاك شود. قطع و ريشه‌كني درختان، بايد به صورتي انجام شود كه به تأسيسات و ساختمانهاي مجاور حريم پروژه، صدمه‌اي وارد نيايد.

 23-8 تسطيح محوطه

منظور از تسطيح محوطه رفع پستيها، بلنديها و ناهمواريهاي موجود محوطه تا رسيدن به تراز موردنظر براي شروع كارهاي ساختماني است. بدين منظور پيمانكار بايد ابتدا به شرح مندرجات بند (3-2-3) از فصل سوم اين نشريه، نسبت به برداشت خاك نباتي اقدام نموده و در صورت لزوم خاكهاي نباتي را در محلهاي موردنظر براي مصارف بعدي و به منظور ايجاد فضاي سبز، ذخيره و نگهداري نمايد. پر كردن نقاط گود مسيلها، شيارها و نظاير آنها، بايد با خاكهاي حاصل از خاكبرداري نقاط بلند و تپه و ماهور صورت گيرد. حمل خاك از خارج كارگاه براي تسطيح محوطه مجاز نمي‌باشد، مگر با تأييد دستگاه نظارت و نامناسب بودن خاك حاصل از خاكبرداريها. عمليات تسطيح بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد.

عمليات پي‌كني و گودبرداري محل سازه‌ها و ابنيه فني پس از تسطيح محوطه صورت خواهد گرفت.

23-9 زهكشي محوطه

به منظور انحراف و خارج نمودن آبهاي ناشي از بارندگي، تثبيت و كنترل سطح آب زيرزميني تا عمق و تراز معين، مهار سيلابها در حين اجراي عمليات ساختماني و پس از پايان كار بايد زهكشي محوطه بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت توسط پيمانكار انجام شود. در هر مورد مهندس مشاور نحوه زهكشي در حين اجراي عمليات و نيز در طول عمر پروژه را مشخص نموده و پيمانكار بايد بر اساس نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت عمل نمايد. پيمانكار مي‌تواند روشهاي موردنظر خود را كه باعث تسريع و سهولت در كار مي‌باشد، به صورت گزينه‌اي به دستگاه نظارت ارائه نمايد تا پس از تصويب دستگاه نظارت مورد عمل قرار گيرد.

3   23-9-1 زهكشي تحت‌الارضي[1]

به منظور كنترل و تثبيت سطح آب زيرزميني در تراز و رقوم موردنظر، زهكشي تحت‌الارضي صورت مي‌گيرد. اين تراز با توجه به رقوم پي سازه‌ها، تراز پي زيرزمينها و نقاط زيرين ساختمان تعيين مي‌شود تا از نفوذ آب و ايجاد مشكلات ناشي از رطوبت براي ساختمانها و سازه‌ها جلوگيري شود. اين زهكشي موجب كنترل و تثبيت دائمي سطح آب زيرزميني مي‌شود. جزئيات اجرايي و مصالح به كار گرفته شده، بايد بر اساس نقشه‌هاي اجرايي و دستورات دستگاه نظارت باشد. زهكشي تحت‌الارضي و كنترل سطح آب زيرزميني ممكن است به صور زير انجام شود:

23-9-1-1 روش ثقلي 

در اين روش بسته به نوع زمين و توپوگرافي آن از شبكه‌بنديهاي مختلف استفاده مي‌شود. بدين منظور لوله‌هاي فرعي[2] در فواصل معين از يكديگر قرار داده مي‌شوند. اين لوله‌هاي فرعي به نوبه خود به يك سيستم جمع كننده[3] متصل مي‌شوند. نحوه آرايش لوله‌هاي فرعي و لوله اصلي ممكن است به صورت شبكه‌اي[4] (لوله‌هاي فرعي از يك طرف و عمود به لوله اصلي) يا شبكه استخوان ماهي[5] ) لوله‌ اصلي در وسط محوطه و لوله‌هاي فرعي با زاويه در پلان) اجرا شوند، در مورد سازه‌هاي كوچك مي‌توان با نصب لوله‌هاي زهكشي در طرفين سازه، عمل زهكشي را انجام داد.

23-9-1-2 روش پمپاژ

به منظور كنترل و پايين انداختن سطح آب زيرزميني، مي‌توان از روش پمپاژ از طريق چاههاي با عمق زياد[8]يا از طريق چاههاي با عمق كمتر[9] استفاده نمود. روش كار بدين ترتيب خواهد بود كه بسته به سطح آب زيرزميني، ميزان پايين انداختن آب و نوع خاك، چاههاي با فواصل معين در سطح منطقه، حفر و سيستم چاهها به وسيله شبكه‌اي از لوله‌هاي جمع‌كننده به يكديگر، متصل و آب تحت‌الارضي به نقاط مشخص پمپ مي‌شود. جزئيات و روش اجراي كار، بايد در نقشه‌هاي اجرايي و مشخصات فني خصوصي ذكر شود.

23-9-1-3 روش پرده عايق[10]

در اين روش ديوار يا پرده عايق با عرض 50 يا 60 سانتيمتر و عمق مشخص تا رسيدن به لايه‌اي غير قابل نفوذ ادامه مي‌يابد. محل حفاري با مخلوطي از سيمان و بنتونيت، پر و تكميل مي‌شود. ضريب آبگذري اين ديوار بسيار كم بوده و عملاً پرده‌اي غير قابل نفوذ در برابر نفوذ آبهاي زيرزميني ايجاد مي‌نمايد. در اين روش مي‌توان از سپرهاي فولادي نيز استفاده نمود. روش اجراي كار و جزئيات آن، بايد قبل از . شروع عمليات به تأييد دستگاه نظارت برسد

3   23-10-2 مصالح

براي جدول‌گذاري عموماً از قطعات بتن پيش‌ساخته و در پاره‌‌اي موارد با توجه به شرايط كار از بتن درجا استفاده مي‌شود. با توجه به ارتفاع كم جداول بتني، عموماً اين جداول بدون آرماتور بوده و چنانچه ارتفاع كارگذاري جدول زياد و رانش خاك قابل توجه باشد، بايد از جداول بتن مسلح استفاده نمود. براي جمع‌آوري آبهاي سطحي راههاي ارتباطي و خيابانها مي‌توان از كانيوو با مقاطع V شكل يا نيم‌دايره از بتن پيش‌ساخته يا درجا استفاده نمود. چنانچه از جدول‌گذاري به صورت سرپوشيده به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي استفاده شود، بايد در فواصل معين و بر اساس نقشه‌هاي اجرايي، دريچه‌هاي تخليه و جمع‌آوري آبهاي حاصل از شستشوي خيابان و آبهاي باران به صورت دريچه‌هاي افقي، عمودي يا تركيبي از اين دو پيش‌بيني نمود. نوع مصالح، نحوه ساخت، اجرا و نگهداري بتن جداول، بايد بر اساس مندرجات فصل پنجم اين نشريه و دستورات دستگاه نظارت صورت گيرد.

   23-10-3 روش اجرا

پس از انجام عمليات تسطيح محوطه، پيمانكار بايد ابتدا محور خيابانها و پياده‌روها را ميخكوبي نموده و پس از ارزيابي و برداشت نيمرخ طولي با توجه به خط پروژه و رقوم ميخهاي برداشت شده، رقوم كف تمام شده جدول‌گذاري را مشخص و بر اساس رقومهاي خواسته شده، اقدام به خاكبرداري محل جداول نمايد. مسير دقيق جدول‌گذاري در خطوط مستقيم و قوسها، بايد با رنگ كاملاً مشخص گردد. جدول‌گذاري بايد روي پي مستحكم و يكنواخت صورت گيرد. در نقاطي كه به علت تراز زمين و نامناسب بودن خاك زير پي، خاكبرداري اجتناب‌ناپذير باشد، پس از خاكبرداري بايد تا تراز موردنظر با مصالح مناسب نظير سنگ و ملات يا شفته زيرسازي انجام شود. در صورتي كه به دلايلي و بر اساس نقشه‌هاي اجرايي ارتفاع جدول‌گذاري يكنواخت نباشد و نتوان از جداول پيش‌ساخته استفاده نمود، بايد جدولسازي با بتن درجا انجام شود، جدولهاي پيش‌ساخته بايد پس از تراز و نصب، بندكشي و كامل شود. چنانچه طول جدول‌گذاري زياد باشد، بايد طبق نقشه‌هاي اجرايي درزهاي انبساط به عرض حداقل 10 الي 15 ميليمتر پيش‌بيني شود، فاصله درزهاي انبساط نبايد از 6 متر بيشتر باشد.

چنانچه در كانالهاي جمع كننده آبهاي سطحي و باران از جداول پيش‌ساخته استفاده شود، بايد ابتدا جداول طرفين در تراز موردنظر، نصب و سپس كف كانال با بتن به عيار 250 كيلوگرم سيمان در مترمكعب كفسازي شود. ضخامت اين بتن در وسط، حداقل 10 سانتيمتر است كه در طرفين با انحنا به جداول كناري بسته مي‌شود و سپس با ملات سيمان به عيار 1:3 اندود ليسه‌اي مي‌گردد. چنانچه قرار باشد وسايل نقليه از روي آبروها عبور نمايند، بايد روي جداول از دالهاي بتني به ضخامت حداقل 15 سانتيمتر يا از شبكه‌هاي آرماتور استفاده شود. اين دالها يا شبكه‌هاي فلزي، بايد در محل خود چنان نصب و محكم شوند كه در اثر ضربه و حركت وسائط نقليه دچار لقي و شكستگي نگردند................................................................

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه محوطه سازی,تسطیح محوطه,زهکشی محوطه,روش های مختلف در اجرای محوطه سازی,مصالح مورد نیاز در محوطه سازی,نکاتی که در محوطه سازی باید رعایت کرد


دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلایدپاورپوینت

دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلایدپاورپوینت

دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلایدپاورپوینت

دانلود پروژه مدرسه کوپریونیون در44 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جان هیدک:
استاد مدرسه کوپر یونیون بود – 10 سال تدریس کرد – حدودا 20 سال رئیس آن بود
او تاثیر زیادی بر روی دانشجویان معماری گذاشت از جمله بهرام شیردل از شاگردان او بودند. او بحثی مطرح کرد تحت عنوان معماری یا همان علم معماری یا رشته معماری. او معتقد بود رشته چیزیست که ما از طریق تحقیق و پژوهش می توانیم آن را به دست آوریم و در نقطه مقابل حرفه معماری قرار می گیرد. حرفه کاری است که یاد می گیریم از طریق تکرار آن را ادامه می دهیم و به تحقیق دست نمی زنیم و این جدای از رشته معماری است. او بحث تئوری را در مدرسه کوپر یونیون بسیار جدی پی می گرفت.

این مدرسه به یک مرکزفرهنگی و فکری مشهور در نیویورک تبدیل شده است.
موسسه مورد نظر مشتاق به ایجاد ساختمانی بودکه بتواند منعکس کننده هدف موسسه باشدوبتواندارزش هاوارمان های                                   
خودرابه عنوان یک مرکزاموزش پیشرفته وخلاقانه درهنرو
معماری ومهندسی نشان دهد.

داخل ساختمان به گونه ای است که روابط بین 3 کالج به خوبی بر قرار میشود (این 3 کالج پیش از این جداگانه قرار داشته اند ).
هسته عمودی
در قلب ساختمان به عنوان فضایی مرکزی برای مبادله رسمی اجتماعی و فکری و نمونه خلاق در ساختمان جدید نمود پیدا کرده.
امواجی
که ساختمان ایجاد شده است به وسیله چهار طبقه ما را به بلندای اسمان می رساند و پیازه ای عمودی که حکم قلب ساختمان را دارد فضایی برای مطالعات و فعالیت های مانند ان است.

از لابی با دو ورودی بلند , با پله های قابل توجه ای به طبقه چهارم ( سالن دانش اموزان) خواهیم رسید و از انجا به شهر مشرف خواهیم بود و در طبقه پنجم ونهم لابی مشرف به اسمان خواهیم بودکه سالن داشجویی و اتاق سمینار وسالنی مشرف به شهر با فضایی سامان یافته در انجا خواهیم داشت .

نفوذ فیزیکی و بصری ساختمان کمک می کند تا ادغام کالج را در محله خوداحساس کنیم. نمای شفاف در سطح خیابان، دعوت محله برای مشاهده و شرکت در شدت از فعالیت های موجود دربسیاری از توابع عمومی (از جمله فضای خرده فروشی و یک نمایشگاه لابی) در سطح زمین واقع شده است، و گالری دوم و یک سالن 200 صندلی از خیابان می توان به راحتی در دسترس است.

ساختمانی با رعایت اصول معماری پایدار وانرژی کارامدوبا مصالح فولاد و شیشه پوسته ای مطلوب در ساختمان طراحی شده است
عملکرد ساختمان از طریق کنترل نور روز ,مصرف انرژی وتویه طبیعی گزینشی است (به مقتضای زمان از انها استقاده خواهد شد)

سیستم دوپوسته اجازه میدهدتابرای افزایش عملکردوترکیب پویادرسطوح مختلف ازپانل های قابل تغییرونماهای متفاوت ومتنوع استفاده کنیم نیزباعث کاهش هجوم تابش گرمادرتابستان وکنترل دمای محیط داخلی خواهدشد.

امکانات کالبدی

§در این مدرسه تلاش شده است تا فضای کار و تمرین مناسب برای تحصیل دانش اموزان در اختیارشان قرار گیرد. بیش از 4 هزار متر مربع، کارگاه برای استودیوهای معماری در نظر گرفته شده که این موضوع باعث می شود هر دانش اموزی بتواند میز ترسیم و فضای کار مخصوص به خود را داشته باشد ضمن آن که از امکان وجود رایانه و نرم افزارهای کامپیوتری بهره می برد. در استودیوهای معماری، کنترل و پیشبرد پروژه با استفاده از ابزار ترسیم دو بعدی، سه بعدی، مدل سازی و ساخت انیمیشن (تصاویر متحرک) تحت نظارت اساتید انجام می شود و تمامی استودیوها مجهز به ابزار نمایش تصویر، اینترنت و شبکه داخلی هستند.......................................

دانلود پروژه معماری گشتالت

دانلود پروژه معماری گشتالت

دانلود پروژه معماری گشتالت

دانلود پروژه معماری گشتالت در74 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست:

üمفهوم گشتالت

دانلود پروژه معرفی ماشین الات ساختمانی

دانلود پروژه معرفی ماشین الات ساختمانی

دانلود پروژه معرفی ماشین الات ساختمانی

دانلود پروژه معرفی ماشین الات ساختمانی در50 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشین آلات ساختمانی یکی دیگر از پنج منبع مهم برای اجرای پروژه ها میباشد . در حقیقت بخش سخت افزاری اجرایی پروژه ها ماشین آلات و ابزارهای ساختمانی هستند . به همین دلیل در این بخش به مختصری مطالب مربوط اشاره می شود .

در اینجا ذکر چند نقطه در مورد ماشین آلات ضروری به نظر میرسد:

 1. ماشین آلات ساختمانی در بخش عمران از جمله حوزه های مورد نفوذ تکنولوژی میباشد . در نتیجه تنوع ماشین آلات و سیر توسعه و افزایش توان و کارآمدی آنها در هر زمان
 2. نسبت گذشته محسوس و چشمگیر است

بنابراین نمی توان مجموعه ماشین آلات به عنوان آخرین نمونه های بروز از این دستگاه معرفی کرد.

 1. دراین بخش تعدادی از ماشین آلات پر کاربرد بخش های عمرانی بیان شده است. طبیعتا بسیاری از ماشین آلات این حوزه به دلیل طویل مطالب ارائه نشده اند . از ذکر ابزارآلات غیر موتوری ساختمانی نیز به دلیل پراکندگی مطلب خودداری شده است.
 2. با توجه به اینکه سازندگان ماشین آلات ساختمانی کارخانه های مختلف مستقر در کشورهای متفاوت دارند برخی از خصوصیات و ویژگی های آنها و نیز استاندارد های ذکر شده با هم تفاوت داشته باشند بنابراین مغایرت احتمالی برخی از این موارد درباره ماشین آلات با سایر منابع امری عادی باشد .
 3. ماشین آلات ذکر شده به عنوان ابزار تخصصی کارهای بزرگ مطرح شده اند . در پروژه های کوچک یکی از این نمونه ها وظایف چندین نمونه ی دیگر از ماشین ها را نیز انجام شود .
 4. بیل مکانیکی (hydraulic excavator)

  بیل هیدرولیکی که در زبان فارسی به بیل مکانیکی نامیده می شود یکی از ماشین آلات بسیار پر کار و پر استفاده در کار های عمرانی می باشد. این ماشین از قسمت های کابین گردان, اتاقک ,پاکت ونیز بازوی مفصلی در قسمت بالایی وچرخ لاستیکی یا زنجیری در در قسمت پایینی تشکیل شده است در برخی از انواع این دستگاه می توان به جای پاکت از چکشهای برقی یا پنوماتیک نیز برای تخریب سطوح بهره گرفت. که از نمونه های آن می توان به:

  1. بار کردن مواد و مصالح 2. خاکبرداری 3. حفر کانال و گودال 4.تسطیح زمین 5. لایروبی 6. تخریب 7. برش با استفاده از ابزار های هیدرولیکی
  2. انواع بیل مکانیکی
   1. بیل مکانیکی با جام معکوس :که بر اساس جهت جام به این اسم شناخته شده اند برای حفاری برداشتن خام مورد استفاده قرار می گیرند
   2. بیل مکانیکی با سیستم کابلی : این نوع بیل ها که تا نیمه اول قرن20از محبوبیت بالایی برخوردار بود از قدرت کشش کابل و انتقال نیرو در بازو و جام بیل استفاده می کردند
   3. دراگ لاین:از یک اتاقک فرمان جام بیل کششی و کابل های لازم جهت کنترل قسمتهای مختلف تشکیل شده است. با توجه با بازوی بلند آن بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بلندتر و خیلی پایینتر از سطح اتکا خود و در انواع زمین های خود مورد استفاده قرار گیرد بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده و زمان سیکل کار کوتاه از مزیتهای این ماشین است.
   4. بی تردید یکی از پر کاربرد ترین و عمومی ترین ماشین آلات کارهای ساختمانی و عمرانی لودر است. از لودر به دو کاربرد استفاده می کنند: 1. ماشین بارگیری:بارگیری از سمت کارهای کم ارتفاع وسست. تخلیه بار در ارتفاع کم .حمل در فاصله کم تا 200 متر .استخراج انتخابی.

    1. ماشین تدارکاتی: احداث جاده. احداث خاک ریزی. حمل وسایل و

    تجهیزات .ماشین کمک بارگیری

    ویژگی های لودر چرخ لاستیکی نسبت به چرخ زنجیری: 1.سرعت حرکت بالاتر 2.قدرت مانور بیشتر 3.حمل مصالح تا مسافت بیشتر 4.ظرفیت جام بیشتر 5.ارتفاع بارگیری و تخلیه بیشتر 6.راندمان بالاتر

   5. گریدر یا شیب ساز که به طور عمومی به ماشین تسطیح جاده گفته می شود از دیگر ماشین آلات سنگین عمرانی می باشد که تیغه بزرگ برای تسطیح سطوح دارد

    کاربردها:پخش کردن مواد و مصالح. حمل مواد و مصالح به کنار جاده.

    شیب بندی های دقیق. کندن جوی . بریدن و تراشیدن ترانشه

   6. با توجه به کاربری  های ذکر شده گریدر می تواند در تسطیح دامن خاکریزی ها,  مخلوط کردن و پخش مواد قیری خاک در بارندگی به عنوان ماشین برف روب و نیز در پاک سازی زمین برداشتن لایه های سست بکار رود تیغه های گریدر نیز انواع مختلف دارند که عمده ترین آنها عبارتند از : تیغه بالبه مستقیم ,تیغه با لبه منحنی و تیغه با لبه دندانه دار. به علت این که نیروی حاصل از فشار خاک به تیغه مایل خنثی گردد و به گردش گریدر کمک کند چرخ های گریدر در هنگام حرکت به جهت جانبی متمایل می شود با توجه به این که ظرفیت و توان گریدر به عوامل همچون قدرت موتور کششی ماشین و اندازه و ارتفاع تیغه بستگی دارد در نتیجه مقدار مواد و مصالح  که گریدر می تواند جابجا کند در مقایسه با ماشین آلات نظیر بولدوزر کمتر است. بنابرین در حجمهای زیاد بهتر است از بولدوزر در کارهای اولیه بهره برد و در انتها از گریدر برای تسطیح نهایی استفاده کرد.

   7.  

    غلتک ها در اشکال مختلف وزن و قدرت مختلف وجود دارند عمدتا برای متراکم کردن خاک و ذرات دیگر از طریق نزدیک کردن آنها به هم و خروج فضاها ما بین ذرات بکار می روند.

    انواع غلتک:1.فولادی صاف 2.پاچه بزی3.کفشک دار4.ارتعاشی 5. پتوماتیک.6.شبکه ای

   8. کمپکتور دستگاهی است که برای لرزاندن سطوح و آماده کردن سطح زیرین و کوبیدن آنها بکار می رود. لرزش صفحه کمپکتور باعث می شود ذرات شن و ماسه و دیگر به هم نزدیک شوند و هوای بین آنها خارج شود و بدین ترتیب  باعث افزایش چگالی حجمی و تراکم بیشتر آنها شود سطح اتکا این دستگاه هاکه به صورت صفحه ای است با توجه به موارد مختلف استفاده در اندازه های متفاوت وجود دارد. انرژی لازم برای این دستگاه معمولا از بنزین تامین می شود . این دستگاه  دارای دو غلطک می باشد که به واسطه دسته بلند می شود و به جهات مختلف هدایت می گردد. در قسمت دسته غلطک این دستگاه یک ضامن اهرم مانند وجود دارد که با حرکت به طرف بالا غلطک به جلو و با حرکت آن به سمت پایین به عقب بر می گردد...........................................................................

 

 

 

 

دانلود پروژه معرفی ماشین الات ساختمانی,ماشین الات ساختمانی,بیل مکانیکی,انواع بیل مکانیکی,انواع لودر,ابزاز و ماشین الات راه و ساختمان


دانلود پروژه فضای سبز شهری

دانلود پروژه فضای سبز شهری

دانلود پروژه فضای سبز شهری

دانلود پروژه فضای سبز شهری در53 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضای سبز شهری چیست ؟

›منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش های گیاهی انسان ساخت است که هم واجد "بازدهی اجتماعی" و هم واجد "بازدهی اکولوژیکی" هستند.تمایز "فضای سبز" و " سطوح سبز" از نظر اکولوژیکی، از این نظر اهمیت دارد که سطوح سبز (به عنوان مثال یک پارک تزیینی) نمی تواند عمل غبارگیری را مانند فضای سبز شبه جنگلی انجام دهد و یا در کاهش آلودگی صوتی نقش موثری داشته باشد و یا به نحو مطلوبی موجبات کاهش دما گردد.افزون بر آن فضاهای سبز شهری، به سه دسته زیر نیز تقسیم می شوند:

دانلود پروژه روانشناسی فرم و رنگ درطراحی

دانلود پروژه روانشناسی فرم و رنگ درطراحی

دانلود پروژه روانشناسی فرم و رنگ درطراحی

دانلود پروژه روانشناسی فرم و رنگ درطراحی در33اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثیر روان شناسی فرم و رنگ در طراحی

شاید به نظر عجیب برسد که در حوزه حس بصری رنگ، حرارت را می توان تشخیص داد. تجربه نشان داده است که بین دو آتلیه که یکی با رنگ سبز-آبی و دیگری با قرمز-نارنجی رنگ شده باشد، 5 تا 7 درجه اختلاف حرارت یا برودت از طریق ذهنی احساس می شود. به عبارت دیگر، کسانی که در آتلیه سبز هستند، در 15 درجه سانتیگراد احساس سرما می کردند، اما در اتاقی که با رنگ قرمز نارنجی رنگ شده بود تا 11 الی 13 درجه سانتی گراد نیز احساس سرما نمی کردند. حقیقت این است که رنگ آبی-سبز جریان خون را کند و رنگ قرمز نارنجی همانند داروی محرکی است که باعث حالت هیجانی و تسریع جریان خون در بدن می گردد.

این تأثیرات مختلف قدرت وسیع مفهومی و بیان حالت کنتراست سرد و گرم را نشان می دهد و از آن می توان برای ایجاد اثرات تصویری فوق العاده زیبا استفاده کرد. مناظری که فاصله اشیاء در آن زیاد است، همیشه از لحاظ رنگ سرد تر به نظر می رسند. زیرا که در عمق هوا قرار دارند. پس کنتراست سرد و گرم وسیله مهمی است که اثرات پرسپکتیو و حجمی را نشان می دهد.

شکل ها نیز دارای خصوصیت گویا و معنی دار نظام زیباشناختی خود هستند. در طراحی، این کیفیت های معنی دار شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند. یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را تایید و اثبات نمایند.

سه شکل اصلی مربع، مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند. مربع، نمایانگر ماده، وزن و حدود مشخص است و حسی از کشش و امتداد و تجربه حرکت را القاء می کند. مربع با رنگ قرمز منطبق است و وزن حجم قرمز با شکل سنگین و ساکن مربع مطابقت دارد. مثلث با زوایای حاد و تند، تأثیر ستیزه جویی، پرخاش و تهاجم را ایجاد می کند. مثلث سمبل تفکر است و حالت وخصوصیت بی وزن آن با زرد روشن هماهنگی دارد. دایره بر عکس مربع، احساسات را ملایم و معتدل می کند و حس آرامش و حرکت آرام و آهسته را القاء می نماید. دایره سمبل روح است که در درون خود همواره در حال حرکت است. تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندی و توازن است. اگر رنگ ها و شکل ها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند، تأثیرات آن دو چندان خواهد بود.

براي اينكه بتوانيد دكوري خلاق و پويا در خانه داشته باشيد بايد اشكال مختلف هندسي را بشناسيد، مربع، دايره و مثلث، به عنوان اشكال اصلي هندسي تاثيرات متفاوتي بر فضا دارند، به عنوان مثال، دايره و خطوط منحني، پويايي و آرامش را به دنبال خواهد داشت در حالي كه مربع، شكلي باوقار و مستحكم است كه ويژگي استواري بنا و دكور شما را افزايش مي‌دهد.

مثلث، يكي از اشكال هندسي است كه در هنرهاي تجسمي و معماري كاربرد زنده و پويايي دارد.

اين شكل و تركيبات به دست آمده از آن، قرن ها پيش مورد بحث و توجه هنرمندان، انديشمندان و رياضيدانان قرار داشته است. مثلث به دليل داشتن سه گوشه تيز كه مي توانند زواياي مختلفي داشته باشند، برخلاف مربع و دايره، شكلي پوياست. زيرا هر مثلثي، شرايط خاص هندسي خود را داراست و در يك شكل و قالب نمي‌گنجد؛ به همين دليل معاني نمادين گوناگوني را نيز دربرمي گيرد كه مهم ترين آن، حركت، هيجان و جهت است.

اين شكل هندسي، حداقل از دو خط مورب تشكيل شده كه نمادي از حركت و جنبش است. تيزي هايي كه از سه طرف، سه جهت را هدف گرفته اند، نمادي از خشونت و هيجان را جلوه گر مي سازند. مثلث بهترين گزينه براي نشان دادن جهت و سمت است. اگر يكي از رئوسش دورتر قرار گيرد، مي تواند نماد تعادل و ايستايي باشد. اگر بر قاعده اش قرار گيرد و زماني كه بر روي يكي از رئوسش قرار گيرد، مي تواند بي‌تعادلي و حركت فراوان را نشان دهد

مثلث

اگر مثلث بر قاعده اش قرار گیرد نمادی است از ایستایی و توازن، پایدارترین شکل هندسی است و مثل یک کوه استوار به نظر می رسد به واسطه زوایای تیزی که دارد سطحی مهاجم و شکلی ستیزنده به خود می گیرد به دلیل وجود نقطه رأس که انرژی و نیروی شکل را به بیرون منتقل می کند، خطر و دلهره را سبب می شود. شعارهایی نظیر گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک در دین زرتشت و یا پدر، پسر و روح القدس و یا سه رنگ قرمز، آبی و زرد در این رابطه قرار می گیرند. این شکل خصوصیات روانشناسی رنگ زرد را داراست. دیگر سطح های هندسی از ترکیب سطح های اصلی بوجود می آیند، 

زرد رنگ مثلث و سه گوش است مانند مثلث که گوشه های مختلف و نوک های تیز دارد ، زرد

نمون ه های متنوع دارد و همه تقریبا" آزار دهنده اند . انواع زرد ها با انواع سه گوشها همسنگی می کنند ، نمونه کامل و بهترین آن زرد طیف خورشید ( کادمیوم میانه ) است که با مثلث متساوی الاضلاع تطبیق می کند . زردهای سبزگین با مثلثهای باز کشیده و زردهای تند آزار دهنده با مثلثهای تند و ایستاده برابرند . ایستایی خط عمود و شکلهای عمودی با رنگ زرد تشدید می شود همچنان که رنگ زرد در مثلث ، تندتر ، متشعشع تر ، آزار دهنده تر و هیجان آور تر است . شعله و شراره از دگردیسیهای مثلث زرد به وجود می آید . هنگامی که زرد در دایره جا گرفته ، از ویژگیهای خود می کاهد و آرامتر شده به سبزی می گراید و نیز شدت (( آبیت )) آبی را هم می کاهد . در مربع بر زینگی تاریک – روشن و زینگی رنگی خود می افزاید و نارنجی فام می شود یعنی از شدت و هیجان وحدت خود کم می کند و متعادل تر می گردد در حالی که در کیفیت رنگی اش هیچ دگرگونی ایجاد نمی شود.

درک بصری مثلث

مثلث : ادراك بصري مثلث بستگي زيادي به استخوان بندي ساختار آن دارد در بين تمام فرم هاي باقاعده مثلث بي قاعده ترين است .

هرم: به عنوان يك شكل حجيم از نظر ادراك بصري ما يكي از فرم هاي اصلي است .هرم از نظر احساسي  داراي يك نوع دوگانگي خاص است :از طرفي ما سنگين تر شدن توده فزاينده هرم را – هر چه از بالا به    

پايين مي آييم – احساس مي كنيم ازطرف ديگر هر سطح هرم به طور چشمگيرهرچه بالاتر برويم جمع تر وجالب تر مي شود .اين دونيروي متقابل ايجاد تنش شديدي مي كنند كه هرم را به يكي ازپر تحرك ترين فرم هامبدل مي سازد .

درک بصری مثلث

در علم طراحی و  قرار گرفتن هر شکل و فرم ،معنای ویژه ای را القا می کند. آشنا بودن به خواص شکل ها، باعث خواهد شد معنا و مفهومی که طراح از طریق زبان تصویر و هنرهای تجسمی قصد بیان آن را داشته،را بهتر درک نماییم.

اگر مثلث بر قاعده اش قرار گیرد نمادی است از ایستایی و توازن، پایدارترین شکل هندسی است و مثل یک کوه استوار به نظر می رسد به واسطه زوایای تیزی که دارد سطحی مهاجم و شکلی ستیزنده به خود می گیرد به دلیل وجود نقطه رأس که انرژی و نیروی شکل را به بیرون منتقل می کند، خطر و دلهره را سبب می شود. مثلث شخصیتی تهاجمی، برنده و صریح دارد. مثلث در عین حال نمادی از تفکر و روشنایی است و به سرعت دگروگون می شود. مثلث متساوی الاضلاع بیانگر الوهیتو هماهنگی و تناسب می باشد.......................................

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه روانشناسی فرم و رنگ درطراحی,تاثیر روانشناسی فرم ورنگ درطراحی,ویژگی های شکل مثاث,درک بصری اشکال هندسی,مثلث,کاربرد مثلث در موسیقی,شکل هرمی,هرم در معماری,هرم صلح,نمونه بنای هرمی


داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت در35 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرمت:

žعلمی است که از طریق آن می توان عمر یک بنای تاریخی را افزایش داد .

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت در49 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي جغرافياي سياسي شهر مشهد

استان پهناور خراسان با مساحت 238 هزار كيلومتر

مربع – 14.6 در صد خاك كشور – به سه استان

خراسان شمالي و خراسان جنوبي و خراسان رضوي

تقسيم گرديد .  شهر مشهد – مركز استان خراسان

 رضوي در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و

59 درجه و 36 دقيقه طول شرقي نسبت به مبدا

گرينويچ واقع شده است .

ارتفاع اين شهر از سطح آبهاي آزاد حدود 985 متر

است.

ارتفاعات و دره ها

دشت مشهد با دو رشته كوه موازي با جهت شمال

غربي – جنوب شرقي محصور شده است . رشته كوه

هزار مسجد كه ادامه رشته ارتفاعات كپه داغ است در

 شمال اين دشت واقع شده و داراي كوه هايي با

ارتفاع بيش از 2000 متراست .از ديگر ارتفاعات اين

رشته كوه مي توان به كورانداغ و الله اكبر اشاره كرد

.هر چه از شمال غرب به جنوب شرق پيش مي رويم

از ارتفاعات اين رشته كوه ها كاسته مي شود . از

مهمترين ارتفاعات مي توان به : سالوك و شاه عباس

و بينالود اشاره كرد.

رشته كوه هاي شمالي و جنوبي دشت مشهد سبب

شكل گيري دره هاي حاصلخيزي در اين منطقه شده

است . دره وسيع و حاصلخيز كشف رود و دره هاي كم

 عرض و مصفاي بينالود همچون دره جاغرق و طرقبه .

 زشك  . شانديز . ...از آن جمله اند.

وجود چنين تنوعي در ارتفاعات شرايط اقليمي

متنوعي را در ناحيه شهري مشهد ايجاد كرده است.

از جمله رودهاي مهم شهرستان مشهد مي توان

به رودخانه كشف رود كه داراي جهت شمال غربي

– جنوب شرقي است .از بلندي هاي هزار مسجد

سرچشمه ميگيرد.پس از عبور از 8 كيلومتري

شمال مشهد به طرف رودخانه هريررود جريان پيدا

مي كند .شاخه هاي فرعي اين رودخانه 

عبارتست از : اخلمد و طرق و شانديز و رادكان و

گلستان ... كه باعث ايجاد مناطق سر سبز در

اطراف مشهد شده اند .

ساختار استخوان بندي شهر مشهد در دوره صفويه و قاجار

الگوي ساختار كالبدي و استخوان بندي اصلي شهر

مشهد خطي بوده است . حرم مطهر به صورت هسته

 اي دروسط اين خط (محور بالا خيابان و پايين خيابان )

 قرار دارد و ساير عناصري شهري به صورت هسته

هاي پراكنده در مجاورت محور خطي قرار مي گيرند .

اين محور به عنوان عنصر قوي در اين دوره نحوه استقرار

فعاليت هاي شهري و چگونگي توسعه شهري در آينده را 

به خود معطوف مي كند .

در شرق و غرب اين محور محله هاي مشهور و قديمي

 شهر مشهد (بالا خيابان و پايين خيابان ) شكل مي

 گيرد. خانه هاي اين محلات بيشتر از خاك و خشت

 خام و چوب بوده و اكثر خانه ها از سطح كوچه گودتر

 ساخته مي شده اند. كوچه هاي مشهد قديم تنگ و

 باريك بوده با اين حال اين دهليزهاي عميق به خانه

هاي با حياط وسيع و سطوح سنگ فرش يا آجر فرش

متصل مي شد.

تاريخچه و وجه تسميه

nبه دليل عدم وجود كتيبه در بنا كه بتواند مبين وجود قدمت اثر باشد نمي توان  تاريخ آن را دقيقا“ مشخص نمود. اما بر اساس مستندات شفاهي و همچنين عناصر و جزئيات وويژگي هاي به كار رفته در بنا و مطالعه در كتب تاريخي و عكس هاي قديمي شهر مشهد مي توان قدمت بنا را به 85 سال قبل يعني اواخر قاجار و اوايل پهلوي نسبت داد و به دليل كاربري جديد اين بنا به فرهنگسراي بهشت معروف شده است .

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی در39اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم اصلی و بنیادی

 آب زیر زمینی به آبی گفته می شود که در فضاهای خالی تراز پایین تر سطح زمین درون لایه های اشباع شده شن، ماسه، محدوده خاصی از مصالح رسی و در شکاف های داخل سنگ ها قرار گرفته است.

دریک سیستم ساده آبهای زیر زمینی سطح ایستایی آب ناحیه هوا زده

 را از ناحیه اشباع شده جدا کرده و تراز این سطح در اثر بارندگیهای فصلی تغییر می کند. نوسانات در چاه های آرتزین مشاهده می شود.

تأثیر بارش های فصلی در سطح سفره آب

در طول فصل آبی تغذیه سفره آبی بالاست و در نتیجه سفره آب نسبتاً شیب دار است. بنابراین آب هم در چاه های کم عمق و هم در چاه های عمیق دیده میشود.

در طول فصل خشک سطح سفره آب نزول کرده و شیب سفره کاهش پیدا می کند در نتیجه در چاه های کم عمق چیزی مشاهده نمی شود، و چاههای عمیق را ادامه می دهند تا بتوانند از آب تغذیه کنند.

زمین شناسی آب های زیر زمینی

دانشی است مرتبط با سنگ شناسی، چینه شناسی، ساختار رسوبی زمین و دیگر تغییر شکلهای زمین شناختی.

سنگ شناسی= شناسایی ترکیب، اندازه و دانسیته سنگ ها.

چینه شناسی= مقایسه سن و مشخصات سنگهای هم شکل.

ساختار= شکاف ها، چین ها و دیگر تغییرات دستگاه زمین شناسی.

تغذیه آبهای زیر زمینی

بارندگی و آب های سطحی به داخل زمین نفوذ می کنند تا زمانی که جلوی آنها بوسیله ریشه گیاهان گرفته شود و یا سرعت نفوذ آنها بوسیله مواد کم نفوذ پذیر مانند رس، شیست و یا سنگ بستر کاهش یابد. این رخداد طبیعی مهاجرت رو به پایین آب تا اینکه به آبخوان برسد، تغذیه آب زیر زمینی نامیده می شود.

 شرایط حوزه ها

حوزه غیر بستری:حوزه ایست بدون هیچ محدودیتی در مصالح کف مابین ناحیه اشباع و سطح زمین.

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی در39اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم اصلی و بنیادی

 آب زیر زمینی به آبی گفته می شود که در فضاهای خالی تراز پایین تر سطح زمین درون لایه های اشباع شده شن، ماسه، محدوده خاصی از مصالح رسی و در شکاف های داخل سنگ ها قرار گرفته است.

دریک سیستم ساده آبهای زیر زمینی سطح ایستایی آب ناحیه هوا زده

 را از ناحیه اشباع شده جدا کرده و تراز این سطح در اثر بارندگیهای فصلی تغییر می کند. نوسانات در چاه های آرتزین مشاهده می شود.

تأثیر بارش های فصلی در سطح سفره آب

در طول فصل آبی تغذیه سفره آبی بالاست و در نتیجه سفره آب نسبتاً شیب دار است. بنابراین آب هم در چاه های کم عمق و هم در چاه های عمیق دیده میشود.

در طول فصل خشک سطح سفره آب نزول کرده و شیب سفره کاهش پیدا می کند در نتیجه در چاه های کم عمق چیزی مشاهده نمی شود، و چاههای عمیق را ادامه می دهند تا بتوانند از آب تغذیه کنند.

زمین شناسی آب های زیر زمینی

دانشی است مرتبط با سنگ شناسی، چینه شناسی، ساختار رسوبی زمین و دیگر تغییر شکلهای زمین شناختی.

سنگ شناسی= شناسایی ترکیب، اندازه و دانسیته سنگ ها.

چینه شناسی= مقایسه سن و مشخصات سنگهای هم شکل.

ساختار= شکاف ها، چین ها و دیگر تغییرات دستگاه زمین شناسی.

تغذیه آبهای زیر زمینی

بارندگی و آب های سطحی به داخل زمین نفوذ می کنند تا زمانی که جلوی آنها بوسیله ریشه گیاهان گرفته شود و یا سرعت نفوذ آنها بوسیله مواد کم نفوذ پذیر مانند رس، شیست و یا سنگ بستر کاهش یابد. این رخداد طبیعی مهاجرت رو به پایین آب تا اینکه به آبخوان برسد، تغذیه آب زیر زمینی نامیده می شود.

 شرایط حوزه ها

حوزه غیر بستری:حوزه ایست بدون هیچ محدودیتی در مصالح کف مابین ناحیه اشباع و سطح زمین.

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید در47 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتن انتقال دهنده نور

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش آب در شكل گيري نخستين زيستگاه هاي انساني پاسخي است به يك نياز زيستي. اما وقتي فراتر از يك نياز، خانه سازي و بناي مجموعه هاي مسكوني بار فرهنگي مي گيرد، معماري پديد مي آيد و آب در زندگي انسان جايگاه هنري پيدا مي كند و از خلاقيت هنرمندان و معماران مايه مي گيرد. درك مفهوم آب در معماري همان درك معماري آب است. درك قوانين فيزيكي رفتار آب، احساسات ما در مقابل كنش و واكنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثيل و ارتباط آن با زندگي انسان ها است. آب استعاره اي متناقض است و به همراه خاك، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشكيل دهنده جهان هستي به شمار رفته است. 
آب يكي از عناصر طبيعي به شمار مي رود كه ماهيتي تغيير ناپذير دارد. هرجاكه ظاهر مي شود، كاربرد آن بايد منعكس كننده برداشت طراحان و سازندگان از طبيعت باشد. دسترسي به منابع آب از ديرباز به عنوان يكي از مهم ترين عوامل موثر در مكان يابي شهري مورد توجه بوده است. بررسي كلي جغرافيايي شهرهاي ايران به خوبي وابستگي ميان زندگي شهري و دسترسي به منابع آب را نشان مي دهد. فلات ايران به دليل تنوع اقليمي و چشم انداز محيط طبيعي درهمه جا از منابع آب سطحي مطمئن برخوردار نيست، زيرا همان طور كه آب هاي سطحي زمين، چون دريا و رودخانه و درياچه در معماري و به وجود آمدن آن نقش دارد، دربسياري از مناطق كه از اين منابع سطحي به دورهستند، نياز مردم از راه منابع زيرزميني، چون قنات و چاه ها حاصل مي شود

 

ساحل رودخانه ها بستر پيدايش و رشد بيشتر فرهنگ هاي كهن جهان است. در ايران نيز هرجا رودخانه اي جاري بوده، به سرعت و شتاب فرهنگي افزوده است وخود نيز در درون فرهنگ جا باز كرده است. و بايد گفت آب در گذشته هاي بسيار دور باعث به وجود آمدن مراكز حياتي و روش اقتصادي وشهرنشيني بوده است. 
پيش از ظهور اسلام، در ايران، معماري در كنار آب و دردامن طبيعت بدون آنكه آن را مخدوش سازد، حضور خودرا اعلام مي كند ونقش آب بيشتر نقش تجردي است. نيايش گاه ها و معابد وآتشكده ها دركنار آب و درنهايت احترام به وجود آب شكل گرفت. گويي آب گذزگاه انسان براي ورود به دنياي ديگر بود. آب نقش معنوي خود را در معماري ايران نشان داد، به گونه اي كه گردش آب نمايش تجردي آب درطبيعت است وتمام جوهر وخواص آب به صورت مجرد كه ظاهرا جنبه نمايشي پيداكرده و در نيايش آب منظور بوده است.
پس رودخانه ها وچشمه ها و درياچه ها داراي جايگاه آييني و اعتقادي بودند. اين جايگاه به خودي خود شكل نمي گرفت. ساخت و وجود بناي مكان ها بود كه باورها و افسانه ها و آداب و رسومات را متجلي مي ساخت. آب هايي كه از دهانه سراب هاي بزرگ از دل كوه و درون غار و ازميان سنگ وخاك بيرون مي زند و روي زمين جاري مي شوند، چشمه هاي كوچك و بزرگي هستند كه ازميان سنگ وصخره مي جوشند و درساخت بناهايي كه در اطراف آنها ساخته مي شود نقش مهمي دارند.

در ايران باستان، معماري به سوي آب حركت مي كند و دركنار آن آرام مي گيرد. ولي در دوره اسلامي آب در معماري حالت كاربردي پيدا مي كند و معماران آگاهانه سعي مي كنند تا به طبيعت تسلط يافته و آن را به نظم بكشانند و باشناخت قوانين فيزيكي و رفتار آب و درك نقش و تمثيل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماري بكشانند. آب در شكل هاي هندسي در اكثر بناها متجلي مي شود و به نوعي مركزيت وحدت معماري در آب شكل مي گيرد. حركت پرموج آن در مفاهيم مذهبي و ادبي هنري در فرهنگ ما جاري مي شود. به اين ترتيب آن چنان در ساخت و تركيب بناهاي ما وارد مي شود كه عملانمي توان آن را ازشكل ساخته شده جدا دانست. آب در مركز كوشك ها وباغها و غيره ظاهر مي شود. در مناطق كويري، آب كمياب و زندگي بخش سبب شكل گيري معماري آب انبار ها و پاياب ها و رباط ها و يخچال ها مي شود. و به گونه اي ديگر خودرا نشان مي دهد. 
آب در باغ و كوشك، نهر ها و آب نماها و جويبار و حوض و استخر و فواره ها را به وجود مي آورد و هركلام از اينها نمايانگر تسلط انسان به طبيعت است. تا تمام اينها را دركنار خود به نمايش بگذارد. آب در معماري حوض ها به عنوان سمبل آب راكد استفاده مي شود و به اشكال هندسي منظم، عامل تكميل كننده بنا مي شود. 
حوض هاي جلو بناها مكمل معماري شده و مانند آيينه آنها را در خود منعكس مي كند. حوض هايي كه در معماري مساجد شاهد هستيم نيز غير از نقش تطهير، جنبه نمادين پيدا كرده و آب هم نماد زندگي و هم نماد مرگ را به وجود آورده است. و انسان را هم از نظر جسمي پاك مي كند و هم از نظر روحي و به طور كلي اينجاست كه درك مفهوم آب در معماري همان درك معماري آب است. 

در ايران باستان آب پيامآور روشنايي و پاكي به شمار ميرفت و از ارزش زياديبرخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري كمآب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و منزلتي والا داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورداستفاده قرار ميگرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تاثير بسياري داشته است. آب با قابليتهاي مختلف خود مانند حيات، تازگي، درخشندگي، پاكيزگي، رونق و رواجروشنايي، سكون و آرامش و تحرك، احساسهاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به همين دليل همواره در مكانهايي كه ساخته دست بشر هستند، به صورتهاي مختلف براي خود جا باز كرده است. 
اين مساله در رابطه با مكانهايي مانند پارك يا باغ بيشترچشمگير است. زيرا عنصر آب به عنوان يكي از زيباترين زمينههاي ديد و يكي از مواردتكميلي فضاي سبز مورد استفاده قرار ميگيرد. البته در اين مكانها وجود آب براي پاكيزگي محل و آبياري درختان و گلها يا استفاده براي سرويسهاي بهداشتي، ضروري وپراهميت است. 
در سدههاي گذشته ايرانيان باغها را بيشتر در زمينهايشيبدار احداث ميكردند و با ايجاد پلكان در مسير آب، جريان ملايم آب، تند و پر سرو صدا ميشد.اصليترين عاملي كه همواره به باغهاي ايراني حيات ميبخشيد،آب جاري بود كه در چهارباغها، جويبارها و جويهاي كمشيب و مارپيچي به حركت درميآمد و هواي باغ را مطبوع و دلپذير ميساخت. در باغهاي تزييني كه به حوضهاميپيوست، جدول ها معمولا با سنگ و آجر ساخته ميشد. در كف آبنماها و بيشتر جاهاييكه آب در جريان بود، اغلب تخته سنگي با تراش سفيدرنگ يا با طرحهاي مختلف كارميگذاشتند كه به موج آب، جلوه زيبايي دهد.باغهاي قديمي ايران اغلب درمناطق گرم و خشك و كمآب ساخته شدهاند و دليل احداث آنها در چنين مناطقي، وجودچشمههاي طبيعي و يا كاريز است

 آب انبار  عبارت است فضایی استخر مانندو سر پوشیده که از سطح زمین پایین تر است گودی آب انبار و قطور بودن دیوار هابا بادگیر ها موجب خنکی آب؛ آب انبارها می شود مصالح آب انبارآجر و سنگ و شفته آهک و ساروچ است

آب انبار گاهی قلب طپنده محله می باشد و غالبا از مسجد و حسینیه و بناهای مذهبی جدا نیست و معماری آن با تاثیر پذیری از بناهای مذهبی شکل گرفته است ساختمان وآب انبارها وقف عموم مردم است آب مصرفی آب انبارها غالبا از قناتها تامین می شود ......نماومقاطع مسجدواب انبار میرزا مقیم در کاشان

نور درطبیعت:

نورطبیعی که حاصل انرژی حیات  بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات برروی زمین محسوب می گرددعلاوه برآن نورمی تواند با رنگ هاوجلوه های متفاوت خودباعث تغییر چهره یک مکان شودزیرا نوردر هریک از فصول سال درآب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود میباشد ضمنا هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به انجا تعلق دارد

تأثیرات روانی نورطبیعی 

بخش ازتأثیرات + یا-تماس بانورطبیعی رامی توان کنش متقابل بین ذهن و جسم تلقی کرد قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افزایش ترشح برخی هورمون ها خواهد شد که نتیجه ان بروز حالت شادابی و توان غلبه بر مشکلات و نهایتا کاهش میزان استرس های روانی در زندگی روزمره خواهد بود..................................................................

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه نقش اب در معماری,اب در معماری,مسجد شناور,انسان طبیعت معماری,بناهای ایده گرفته شده از طبیعت,بزرگترین موزه زیر ابی,شهر ونیز


پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه 

 

در فرمت پاورپوينت . 73 اسلايد قابل ويرايش

 

غذا چيست؟

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه

پاورپوينت با عنوان اصول صحیح تغذیه 

 

در فرمت پاورپوينت . 73 اسلايد قابل ويرايش

 

غذا چيست؟

دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه در51 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مور یا مورچه حشره‌ای اجتماعی است همانند زنبور عسل از راسته نازکبالان که در میانه‌های دورهٔ کرتاسه یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون سال پیش تکامل یافته است. امروزه بیش از ۱۲۰۰۰ گونه مورچه طبقه بندی شده‌اند و تخمین زده می‌شود این تعداد تا ۱۴۰۰۰ گونه نیز برسد. مورچه‌ها به راحتی از شاخک‏های آرنج دارشان و ساختار گره مانندشان و کمر باریکشان قابل شناسایی هستند.

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک در123 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vبرنامه محیط زیست سازمان ملل متحد «مواد زاید خطرناک» را به صورت زیر تعریف نمود:

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نوردر44 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگها نيروها و انرژي هاي درخشنده اي هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روي ما اثر مثبت و منفي خواهند داشت.هنرمنداني که شيشه هاي رنگين خلق مي کنند از رنگ براي خلق چنان محيطي معنوي و اسرار اميز استفاده ميکردند که انديشه هاي پرستش کنندگان را بر دوش شاهين معنويت به پرواز درمي اورند.اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصري بلکه از جنبه هاي روان شناسي و روان شناختي نيز بايد بررسي شوند.

هر رنگ داراي سه صفت يا سه بُعد ديداري مستقلا ً تغيير‌پذير است: فام، درخشندگي و پرمايگي.

فام، صفتي از رنگ است که جايگاه آن را در سلسلهٔ رنگي (از قرمز تا بنفش) – معادل با نور طول موج‌هاي مختلف در طيف مرئي – مشخص مي‌کند .گفته مي‌شود که تقريباً ً 150 فام متفاوت را مي‌توان تشخيص داد، ولي همهٔ اينها به طور مساوي در طيف مرئي توزيع نشده اند، زيرا چشم ما براي تفکيک فام‌ها در طول موج‌هاي بلند تر توانايي بيشتري دارد. بلند‌ترين طول موج‌ها در منطقهٔ قرمز و کوتاه‌ترين طول موج‌ها در منطقهٔ بنفش هستند. دسته بندي عمومي رنگ‌ها به بيفام (سياه، سفيد و خاکستري‌ها)، و فام دار (قرمز، زرد، سبز ،...) بر همين صفت مبتني است. براي سهولت درک مطلب، فام را مي‌توان مشخص کنندهٔ اسم عام رنگ‌ها تعريف کرد.

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل در85 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و... دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد

(1استفاده از المان های بار بر در خاک

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا در30 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

vمعماری اسلامی از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی ( قرن 2 تا 8 هجری ) در اسپانیا ، پرتغال ، مراکش ، الجزایر و تونس دوره های گوناگون هنری و سیاسی را در بر می گیرد : از سال 756 میلادی تا 1031 امویان در آندلس یعنی بخش اسلامی اسپانیا حکومت کردند . بعد از آن دوره انحطاط امویان و تجزیه به حکومت های کوچکتر و طایفه ای را شامل می شود . در 1147 – 1086 میلادی المرابطون و 1264 – 1147 الموحدون حکومت را در این ناحیه به دست گرفتند . در اواخر این دوران است که خلافت اسلامی به سه حکومت سلطان نشین و مستقل تبدیل شد که عبارتند از : نصریان در غرناطه یا گرانادا تا سال 1492 میلادی ، مرینیان در مراکش و عبدالوادیان در الجزایر .

دانلود پروژه بتن و کاربرد درمعماری

دانلود پروژه بتن و کاربرد درمعماری

دانلود پروژه بتن و کاربرد درمعماری

دانلود پروژه بتن و کاربرد درمعماری در 61 اسلاید پاورپوینت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتن:

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم

دانلود پروژه تقاطع ایرج میرزا ومعلم در 153 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست فعالیت ها

.1فعالیتهای سازمان فضايي و کالبدی

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان در 77 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

•نگاه اجمالی

دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته

دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته

دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته

دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته در 30 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 ساختمان های نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی 3D ،بنا به ملاحظات لرزه ای، انرژی، حریق و آکوستیک برای احداث ساختمان ها، تا دو طبقه مسکونی مجاز است. پانل 3D، شامل یک شبکه خرپای فضایی از میلگردهای ساده، یک لایه پلی استایرن و دو لایه بتن پوششی در طرفین است. شبکه خرپای فضایی، از اتصال شبکه های فولادی ساخته شده به روش جوش نقطه ای اتوماتیک توسط میلگردهای مورب حاصل می شود. در تولید این پانل ها، ابتدا لایه پلی استایرن به ضخامت 4 الی 9 سانتیمتر، روی شبکه فولادی تحتانی قرار گرفته و میلگردهای مورب توسط دستگاه، از داخل لایه پلی استایرن عبور داده شده و به شبکه فولادی تحتانی جوش می شوند. در مرحله بعد، شبکه فولادی فوقانی بر روی مجموعه قرار گرفته و به میلگردهای مورب جوش داده می شود. در این سیستم بازشوها در زمان تولید در کارخانه و یا قبل از نصب، تعبیه شده و تقویت های لازم در گوشه ها با استفاده از شبکه فولادی انجام می شود.
   لازم است پانل ها برای تحمل برش و خمش وارده در سقف و تحمل بار محوری و برش عرضی در دیوارها طراحی شوند و جزییات لازم برای یکپارچه نمودن اجزا سیستم به دقت مورد توجه قرار گیرد. در این پانل ها، لایه پلی استایرن علاوه بر نقش قالب بندی، در عایق کاری حرارتی، برودتی و صوتی موثر است. پانل های 3D در قطعاتی با عرض یک متر و طول سه متر در کارخانه تولید می شوند. پس از حمل به کارگاه و اجرای زیر سازی مناسب، در موقعیت خود قرار داده شده و به یکدیگر متصل می شوند. پس از نصب و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی لازمف دو سمت پانل ها به ضخامت 4 الی 7 سانتی متر با بتن ریز دانه بتن پاشی می شود. پس از انجام بتن پاشی، سطح بتن در دو مرحله به وسیله ماله تخته ای و ماله فلزی پرداخت می شود. 
   مزایای این سیستم در سه بخش معماری، سازه و اقتصادی عبارتند از: انعطاف پذیری پانل های ساندویچی برای ایجاد اشکال مختلف در بازشوها و فضاهای داخلی داخلی ساختمان، افزایش فضای مفید به دلیل ضخامت کم پانل ها، کاهش جرم ساختمان، باز پخش بیشتر نیرو به دلیل پیوستگی بین دیوارها و سقف، سهولت نصب پانل ها، کاهش زمان اجرای پروژه و نیروی انسانی مورد نیاز، امکان احداث سریع ساختمان و اسکان آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی. هم چنین از نقاط ضعف این سیستم می توان موارد زیر را برشمرد: ترد بودن فولادهای پیش کشیده، دشواری رعایت رواداری ها به هنگام نصب و شاقول کردن پانل هاف دشواری کنترل ضخامت بتن پاشیده، عدم امکان ایجاد حفره در داخل بتن پاشیده شده داخل اتصال، عدم دست یافتن به مقاومت های بالای بتن، امکان ایجاد خرودگی در شبکه فولادی،عدم امکان دسترسی برای تعمیر یا اصلاح مسیر تاسیساتی. این سیستم در زمینه های انرژی، حریق، آکوستیک و سازه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارایه شده، مجاز است.
     سیستم موسوم به تونلی، یکی از روش های مورد استفاده برای اجرای ساختمان های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. از آنجایی که اجرای قالب بندی سقف و دیوار به صورت سلولی و همزمان انجام می گردد به نام تونلی موسوم است. در سیستم اجرای تونلی، دیوارها و سقف های بتن مسلح به صورت همزمان آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی می شوند. این روش، ضمن افزایش سرعت و کیفیت اجرا، عملکرد سازه ای و رفتار لرزه ای مجموعه سازه را به لحاظ یکپارچگی اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگیری بهبود می بخشد.
  قالب های مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. برای قالب بندی یا قالب برداری، نیاز به تبدیل آنها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج می شوند. خروج قالب های تونلی، پس از بتن ریزی دیوار و سقف و گیرش اولیه بتن، با فاصله دادن قالب ها از جدارهای بتن ریزی شده (قالب برداری) و با حرکت افقی روی چرخ یا غلتک صورت می گیرد. جدارهایی که با استفاده از این روش اجرا می شوند جدارهای اصلی داخلی و بعضی جدارهای خارجی (جانبی) هستند.
  سازه ساختمان های اجرا شده با سیستم تونلی، سازه ای نسبتا شناخته شده بوده و از دیدگاه عملکرد لرزه ای اشکال عمده ای ندارد. تجربه زلزله های گذشته رفتار مناسب سازه این ساختمان ها را نشان داده است.
  در ساختمان های اجرا شده با این روش، در برخی موارد، برای افزایش سهولت و سرعت اجرا، اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای جدا کننده، پله ها و پانل های نما به صورت پیش ساخته در نظر گرفته می شوند و پس از تکمیل سازه اصلی، به آن متصل می شوند که این امر در مورد سازه پله ها توصیه نمی شود.
  با انجام مدیریت صحیح در اجرا و با استفاده از فناوری های روز و به کارگیری تکنولوژی های جدید در تسریع گیرش و افزایش مقاومت بتن، می توان سرعت اجرا را به طور چشمگیری افزایش داد. هم اکنون، با استفاده از روش تونلی، انبوه سازان با برنامه ریزی اجرای یک طبقه در دو روز، مجتمع های مسکونی بزرگ را می سازند. از معایب این روش، محدودیت در طراحی فضاهای داخلی است و لازم است طراحی بر طبق محدودیت های اجرا در خصوص ابعاد قالب و قالب گذاری و به صورت مدولار انجام شود.
در ساختمان های اجرا شده به روش تونلی، ابتدا آرماتور بندی و تعبیه مسیرهای تاسیسات مکانیکی و برقی در دیوارها انجام می شود و هم زمان با این اقدامات، قالب بندی بازشوهای مورد نیاز برای تاسیسات و در و پنجره اجرا می شود. قالب های دو طرف دیوار را به صورت پشت به پشت، قالب بندی می کنند و با قرار گرفتن قالب های متوالی در کنار هم، بدون قالب واسط سقفی یا همراه با آن ، مجموعه قالب های دیوار و سقف را تشکیل می دهند.
  در مرحله بعد، آرماتوربندی سقف و جاگذلری مسیرهای برق انجام می شود و قالب هایی برای خالی ماندن محل داکت ها و دیگر حفره های لازم در سقف نصب می شود. در ادامه، بتن ریزی سقف ها و دیوارها به صورت یکپارچه و در یک مرحله انجام می شود. اجرای جدارهای بتنی پرداخت شده، نیاز به نازک کاری بر روی سطوح آنها را برطرف می کند.

الزامات ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی

1- اجرای این سیستم در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران حداکثر تا 15 طبقه یا 50 متر از تراز پایه بلا مانع است .
2- منظم بودن ساختمان درپلان و ارتفاع ضروری است .
3-به کارگیری حداکثر دهانه 5/5 متر برای سقف و حداکثر ارتفاع خالص 3 متر (بدون احتساب ضخامت سقف) و حداقل ضخامت 15 سانتیمتر برای دیوارهای هر طبقه در این سیستم مجاز می باشد.
4-در نظر گرفتن ملاحظات خاص در پلان معماری ،جهت بستن و باز نمودن قالب های تونلی ضروری است .
 5- سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای در هر جهت باید حداقل 3% سطح زیر بنای طبقه باشد               
6- عایق کاری حرارتی جداره های خارجی ساختمان مطابق الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان الزامی است ......................................................

 

 

دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته ,الزامات ساختمان های بتن ارمه با شیوه قالب های تونلی,دانلود پروژه ساختمان نیمه پیش ساخته پنل ,ساختمان های بتن ارمه با شیوه قالب های تونلی,ساختمان های بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار,ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بلوکی

 


داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت

داناود پروژه مرمت بنای کردشت در35 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرمت:

žعلمی است که از طریق آن می توان عمر یک بنای تاریخی را افزایش داد .

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت

دانلود پروژه فرهنگسرای بهشت در49 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي جغرافياي سياسي شهر مشهد

استان پهناور خراسان با مساحت 238 هزار كيلومتر

مربع – 14.6 در صد خاك كشور – به سه استان

خراسان شمالي و خراسان جنوبي و خراسان رضوي

تقسيم گرديد .  شهر مشهد – مركز استان خراسان

 رضوي در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و

59 درجه و 36 دقيقه طول شرقي نسبت به مبدا

گرينويچ واقع شده است .

ارتفاع اين شهر از سطح آبهاي آزاد حدود 985 متر

است.

ارتفاعات و دره ها

دشت مشهد با دو رشته كوه موازي با جهت شمال

غربي – جنوب شرقي محصور شده است . رشته كوه

هزار مسجد كه ادامه رشته ارتفاعات كپه داغ است در

 شمال اين دشت واقع شده و داراي كوه هايي با

ارتفاع بيش از 2000 متراست .از ديگر ارتفاعات اين

رشته كوه مي توان به كورانداغ و الله اكبر اشاره كرد

.هر چه از شمال غرب به جنوب شرق پيش مي رويم

از ارتفاعات اين رشته كوه ها كاسته مي شود . از

مهمترين ارتفاعات مي توان به : سالوك و شاه عباس

و بينالود اشاره كرد.

رشته كوه هاي شمالي و جنوبي دشت مشهد سبب

شكل گيري دره هاي حاصلخيزي در اين منطقه شده

است . دره وسيع و حاصلخيز كشف رود و دره هاي كم

 عرض و مصفاي بينالود همچون دره جاغرق و طرقبه .

 زشك  . شانديز . ...از آن جمله اند.

وجود چنين تنوعي در ارتفاعات شرايط اقليمي

متنوعي را در ناحيه شهري مشهد ايجاد كرده است.

از جمله رودهاي مهم شهرستان مشهد مي توان

به رودخانه كشف رود كه داراي جهت شمال غربي

– جنوب شرقي است .از بلندي هاي هزار مسجد

سرچشمه ميگيرد.پس از عبور از 8 كيلومتري

شمال مشهد به طرف رودخانه هريررود جريان پيدا

مي كند .شاخه هاي فرعي اين رودخانه 

عبارتست از : اخلمد و طرق و شانديز و رادكان و

گلستان ... كه باعث ايجاد مناطق سر سبز در

اطراف مشهد شده اند .

ساختار استخوان بندي شهر مشهد در دوره صفويه و قاجار

الگوي ساختار كالبدي و استخوان بندي اصلي شهر

مشهد خطي بوده است . حرم مطهر به صورت هسته

 اي دروسط اين خط (محور بالا خيابان و پايين خيابان )

 قرار دارد و ساير عناصري شهري به صورت هسته

هاي پراكنده در مجاورت محور خطي قرار مي گيرند .

اين محور به عنوان عنصر قوي در اين دوره نحوه استقرار

فعاليت هاي شهري و چگونگي توسعه شهري در آينده را 

به خود معطوف مي كند .

در شرق و غرب اين محور محله هاي مشهور و قديمي

 شهر مشهد (بالا خيابان و پايين خيابان ) شكل مي

 گيرد. خانه هاي اين محلات بيشتر از خاك و خشت

 خام و چوب بوده و اكثر خانه ها از سطح كوچه گودتر

 ساخته مي شده اند. كوچه هاي مشهد قديم تنگ و

 باريك بوده با اين حال اين دهليزهاي عميق به خانه

هاي با حياط وسيع و سطوح سنگ فرش يا آجر فرش

متصل مي شد.

تاريخچه و وجه تسميه

nبه دليل عدم وجود كتيبه در بنا كه بتواند مبين وجود قدمت اثر باشد نمي توان  تاريخ آن را دقيقا“ مشخص نمود. اما بر اساس مستندات شفاهي و همچنين عناصر و جزئيات وويژگي هاي به كار رفته در بنا و مطالعه در كتب تاريخي و عكس هاي قديمي شهر مشهد مي توان قدمت بنا را به 85 سال قبل يعني اواخر قاجار و اوايل پهلوي نسبت داد و به دليل كاربري جديد اين بنا به فرهنگسراي بهشت معروف شده است .

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی در39اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم اصلی و بنیادی

 آب زیر زمینی به آبی گفته می شود که در فضاهای خالی تراز پایین تر سطح زمین درون لایه های اشباع شده شن، ماسه، محدوده خاصی از مصالح رسی و در شکاف های داخل سنگ ها قرار گرفته است.

دریک سیستم ساده آبهای زیر زمینی سطح ایستایی آب ناحیه هوا زده

 را از ناحیه اشباع شده جدا کرده و تراز این سطح در اثر بارندگیهای فصلی تغییر می کند. نوسانات در چاه های آرتزین مشاهده می شود.

تأثیر بارش های فصلی در سطح سفره آب

در طول فصل آبی تغذیه سفره آبی بالاست و در نتیجه سفره آب نسبتاً شیب دار است. بنابراین آب هم در چاه های کم عمق و هم در چاه های عمیق دیده میشود.

در طول فصل خشک سطح سفره آب نزول کرده و شیب سفره کاهش پیدا می کند در نتیجه در چاه های کم عمق چیزی مشاهده نمی شود، و چاههای عمیق را ادامه می دهند تا بتوانند از آب تغذیه کنند.

زمین شناسی آب های زیر زمینی

دانشی است مرتبط با سنگ شناسی، چینه شناسی، ساختار رسوبی زمین و دیگر تغییر شکلهای زمین شناختی.

سنگ شناسی= شناسایی ترکیب، اندازه و دانسیته سنگ ها.

چینه شناسی= مقایسه سن و مشخصات سنگهای هم شکل.

ساختار= شکاف ها، چین ها و دیگر تغییرات دستگاه زمین شناسی.

تغذیه آبهای زیر زمینی

بارندگی و آب های سطحی به داخل زمین نفوذ می کنند تا زمانی که جلوی آنها بوسیله ریشه گیاهان گرفته شود و یا سرعت نفوذ آنها بوسیله مواد کم نفوذ پذیر مانند رس، شیست و یا سنگ بستر کاهش یابد. این رخداد طبیعی مهاجرت رو به پایین آب تا اینکه به آبخوان برسد، تغذیه آب زیر زمینی نامیده می شود.

 شرایط حوزه ها

حوزه غیر بستری:حوزه ایست بدون هیچ محدودیتی در مصالح کف مابین ناحیه اشباع و سطح زمین.

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی

دانلود پروژه مفاهیم بنیادی اب های زیرزمینی در39اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم اصلی و بنیادی

 آب زیر زمینی به آبی گفته می شود که در فضاهای خالی تراز پایین تر سطح زمین درون لایه های اشباع شده شن، ماسه، محدوده خاصی از مصالح رسی و در شکاف های داخل سنگ ها قرار گرفته است.

دریک سیستم ساده آبهای زیر زمینی سطح ایستایی آب ناحیه هوا زده

 را از ناحیه اشباع شده جدا کرده و تراز این سطح در اثر بارندگیهای فصلی تغییر می کند. نوسانات در چاه های آرتزین مشاهده می شود.

تأثیر بارش های فصلی در سطح سفره آب

در طول فصل آبی تغذیه سفره آبی بالاست و در نتیجه سفره آب نسبتاً شیب دار است. بنابراین آب هم در چاه های کم عمق و هم در چاه های عمیق دیده میشود.

در طول فصل خشک سطح سفره آب نزول کرده و شیب سفره کاهش پیدا می کند در نتیجه در چاه های کم عمق چیزی مشاهده نمی شود، و چاههای عمیق را ادامه می دهند تا بتوانند از آب تغذیه کنند.

زمین شناسی آب های زیر زمینی

دانشی است مرتبط با سنگ شناسی، چینه شناسی، ساختار رسوبی زمین و دیگر تغییر شکلهای زمین شناختی.

سنگ شناسی= شناسایی ترکیب، اندازه و دانسیته سنگ ها.

چینه شناسی= مقایسه سن و مشخصات سنگهای هم شکل.

ساختار= شکاف ها، چین ها و دیگر تغییرات دستگاه زمین شناسی.

تغذیه آبهای زیر زمینی

بارندگی و آب های سطحی به داخل زمین نفوذ می کنند تا زمانی که جلوی آنها بوسیله ریشه گیاهان گرفته شود و یا سرعت نفوذ آنها بوسیله مواد کم نفوذ پذیر مانند رس، شیست و یا سنگ بستر کاهش یابد. این رخداد طبیعی مهاجرت رو به پایین آب تا اینکه به آبخوان برسد، تغذیه آب زیر زمینی نامیده می شود.

 شرایط حوزه ها

حوزه غیر بستری:حوزه ایست بدون هیچ محدودیتی در مصالح کف مابین ناحیه اشباع و سطح زمین.

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید

دانلود پروژه مواد ومصالح ساختمانی جدید در47 اسلایدپاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بتن انتقال دهنده نور

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری

دانلود پروژه نقش اب در معماری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقش آب در شكل گيري نخستين زيستگاه هاي انساني پاسخي است به يك نياز زيستي. اما وقتي فراتر از يك نياز، خانه سازي و بناي مجموعه هاي مسكوني بار فرهنگي مي گيرد، معماري پديد مي آيد و آب در زندگي انسان جايگاه هنري پيدا مي كند و از خلاقيت هنرمندان و معماران مايه مي گيرد. درك مفهوم آب در معماري همان درك معماري آب است. درك قوانين فيزيكي رفتار آب، احساسات ما در مقابل كنش و واكنش آب و مهمتر از همه نقش و تمثيل و ارتباط آن با زندگي انسان ها است. آب استعاره اي متناقض است و به همراه خاك، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشكيل دهنده جهان هستي به شمار رفته است. 
آب يكي از عناصر طبيعي به شمار مي رود كه ماهيتي تغيير ناپذير دارد. هرجاكه ظاهر مي شود، كاربرد آن بايد منعكس كننده برداشت طراحان و سازندگان از طبيعت باشد. دسترسي به منابع آب از ديرباز به عنوان يكي از مهم ترين عوامل موثر در مكان يابي شهري مورد توجه بوده است. بررسي كلي جغرافيايي شهرهاي ايران به خوبي وابستگي ميان زندگي شهري و دسترسي به منابع آب را نشان مي دهد. فلات ايران به دليل تنوع اقليمي و چشم انداز محيط طبيعي درهمه جا از منابع آب سطحي مطمئن برخوردار نيست، زيرا همان طور كه آب هاي سطحي زمين، چون دريا و رودخانه و درياچه در معماري و به وجود آمدن آن نقش دارد، دربسياري از مناطق كه از اين منابع سطحي به دورهستند، نياز مردم از راه منابع زيرزميني، چون قنات و چاه ها حاصل مي شود

 

ساحل رودخانه ها بستر پيدايش و رشد بيشتر فرهنگ هاي كهن جهان است. در ايران نيز هرجا رودخانه اي جاري بوده، به سرعت و شتاب فرهنگي افزوده است وخود نيز در درون فرهنگ جا باز كرده است. و بايد گفت آب در گذشته هاي بسيار دور باعث به وجود آمدن مراكز حياتي و روش اقتصادي وشهرنشيني بوده است. 
پيش از ظهور اسلام، در ايران، معماري در كنار آب و دردامن طبيعت بدون آنكه آن را مخدوش سازد، حضور خودرا اعلام مي كند ونقش آب بيشتر نقش تجردي است. نيايش گاه ها و معابد وآتشكده ها دركنار آب و درنهايت احترام به وجود آب شكل گرفت. گويي آب گذزگاه انسان براي ورود به دنياي ديگر بود. آب نقش معنوي خود را در معماري ايران نشان داد، به گونه اي كه گردش آب نمايش تجردي آب درطبيعت است وتمام جوهر وخواص آب به صورت مجرد كه ظاهرا جنبه نمايشي پيداكرده و در نيايش آب منظور بوده است.
پس رودخانه ها وچشمه ها و درياچه ها داراي جايگاه آييني و اعتقادي بودند. اين جايگاه به خودي خود شكل نمي گرفت. ساخت و وجود بناي مكان ها بود كه باورها و افسانه ها و آداب و رسومات را متجلي مي ساخت. آب هايي كه از دهانه سراب هاي بزرگ از دل كوه و درون غار و ازميان سنگ وخاك بيرون مي زند و روي زمين جاري مي شوند، چشمه هاي كوچك و بزرگي هستند كه ازميان سنگ وصخره مي جوشند و درساخت بناهايي كه در اطراف آنها ساخته مي شود نقش مهمي دارند.

در ايران باستان، معماري به سوي آب حركت مي كند و دركنار آن آرام مي گيرد. ولي در دوره اسلامي آب در معماري حالت كاربردي پيدا مي كند و معماران آگاهانه سعي مي كنند تا به طبيعت تسلط يافته و آن را به نظم بكشانند و باشناخت قوانين فيزيكي و رفتار آب و درك نقش و تمثيل و ارتباط آن با انسان آب را به درون معماري بكشانند. آب در شكل هاي هندسي در اكثر بناها متجلي مي شود و به نوعي مركزيت وحدت معماري در آب شكل مي گيرد. حركت پرموج آن در مفاهيم مذهبي و ادبي هنري در فرهنگ ما جاري مي شود. به اين ترتيب آن چنان در ساخت و تركيب بناهاي ما وارد مي شود كه عملانمي توان آن را ازشكل ساخته شده جدا دانست. آب در مركز كوشك ها وباغها و غيره ظاهر مي شود. در مناطق كويري، آب كمياب و زندگي بخش سبب شكل گيري معماري آب انبار ها و پاياب ها و رباط ها و يخچال ها مي شود. و به گونه اي ديگر خودرا نشان مي دهد. 
آب در باغ و كوشك، نهر ها و آب نماها و جويبار و حوض و استخر و فواره ها را به وجود مي آورد و هركلام از اينها نمايانگر تسلط انسان به طبيعت است. تا تمام اينها را دركنار خود به نمايش بگذارد. آب در معماري حوض ها به عنوان سمبل آب راكد استفاده مي شود و به اشكال هندسي منظم، عامل تكميل كننده بنا مي شود. 
حوض هاي جلو بناها مكمل معماري شده و مانند آيينه آنها را در خود منعكس مي كند. حوض هايي كه در معماري مساجد شاهد هستيم نيز غير از نقش تطهير، جنبه نمادين پيدا كرده و آب هم نماد زندگي و هم نماد مرگ را به وجود آورده است. و انسان را هم از نظر جسمي پاك مي كند و هم از نظر روحي و به طور كلي اينجاست كه درك مفهوم آب در معماري همان درك معماري آب است. 

در ايران باستان آب پيامآور روشنايي و پاكي به شمار ميرفت و از ارزش زياديبرخوردار بود. شايد به علت اينكه ايران كشوري كمآب بوده، اين مايع حياتي بين ايشان قدر و منزلتي والا داشته است. آب در نزد ايرانيان نه تنها براي رفع نيازها مورداستفاده قرار ميگرفته، بلكه از لحاظ معنوي و روحي نيز تاثير بسياري داشته است. آب با قابليتهاي مختلف خود مانند حيات، تازگي، درخشندگي، پاكيزگي، رونق و رواجروشنايي، سكون و آرامش و تحرك، احساسهاي متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به همين دليل همواره در مكانهايي كه ساخته دست بشر هستند، به صورتهاي مختلف براي خود جا باز كرده است. 
اين مساله در رابطه با مكانهايي مانند پارك يا باغ بيشترچشمگير است. زيرا عنصر آب به عنوان يكي از زيباترين زمينههاي ديد و يكي از مواردتكميلي فضاي سبز مورد استفاده قرار ميگيرد. البته در اين مكانها وجود آب براي پاكيزگي محل و آبياري درختان و گلها يا استفاده براي سرويسهاي بهداشتي، ضروري وپراهميت است. 
در سدههاي گذشته ايرانيان باغها را بيشتر در زمينهايشيبدار احداث ميكردند و با ايجاد پلكان در مسير آب، جريان ملايم آب، تند و پر سرو صدا ميشد.اصليترين عاملي كه همواره به باغهاي ايراني حيات ميبخشيد،آب جاري بود كه در چهارباغها، جويبارها و جويهاي كمشيب و مارپيچي به حركت درميآمد و هواي باغ را مطبوع و دلپذير ميساخت. در باغهاي تزييني كه به حوضهاميپيوست، جدول ها معمولا با سنگ و آجر ساخته ميشد. در كف آبنماها و بيشتر جاهاييكه آب در جريان بود، اغلب تخته سنگي با تراش سفيدرنگ يا با طرحهاي مختلف كارميگذاشتند كه به موج آب، جلوه زيبايي دهد.باغهاي قديمي ايران اغلب درمناطق گرم و خشك و كمآب ساخته شدهاند و دليل احداث آنها در چنين مناطقي، وجودچشمههاي طبيعي و يا كاريز است

 آب انبار  عبارت است فضایی استخر مانندو سر پوشیده که از سطح زمین پایین تر است گودی آب انبار و قطور بودن دیوار هابا بادگیر ها موجب خنکی آب؛ آب انبارها می شود مصالح آب انبارآجر و سنگ و شفته آهک و ساروچ است

آب انبار گاهی قلب طپنده محله می باشد و غالبا از مسجد و حسینیه و بناهای مذهبی جدا نیست و معماری آن با تاثیر پذیری از بناهای مذهبی شکل گرفته است ساختمان وآب انبارها وقف عموم مردم است آب مصرفی آب انبارها غالبا از قناتها تامین می شود ......نماومقاطع مسجدواب انبار میرزا مقیم در کاشان

نور درطبیعت:

نورطبیعی که حاصل انرژی حیات  بخش درونی است به عنوان یکی از منابع وجود حیات برروی زمین محسوب می گرددعلاوه برآن نورمی تواند با رنگ هاوجلوه های متفاوت خودباعث تغییر چهره یک مکان شودزیرا نوردر هریک از فصول سال درآب و هواهای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز دارای چهره ای مخصوص به خود میباشد ضمنا هر مکانی دارای نور خاصی است که تنها به انجا تعلق دارد

تأثیرات روانی نورطبیعی 

بخش ازتأثیرات + یا-تماس بانورطبیعی رامی توان کنش متقابل بین ذهن و جسم تلقی کرد قرار گرفتن در معرض نور خورشید باعث افزایش ترشح برخی هورمون ها خواهد شد که نتیجه ان بروز حالت شادابی و توان غلبه بر مشکلات و نهایتا کاهش میزان استرس های روانی در زندگی روزمره خواهد بود..................................................................

 

 

 

 

 

 

دانلود پروژه نقش اب در معماری,اب در معماری,مسجد شناور,انسان طبیعت معماری,بناهای ایده گرفته شده از طبیعت,بزرگترین موزه زیر ابی,شهر ونیز


دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری در73 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

محله های تاریخی شهری:
بافت شهری رامیتوان بانوسازی های گوناگون ،باالزام ها ومقتضیات امروزمنطبق کرد.ازجمله آنهامیتوان به بازآرایی واگردانی وتبدیل یاحتی تخریب ونوسازی اشاره کرد.دراحیای محله های تاریخی شور وسرزندگی محله های تاریخی بایداصالت داشته باشدنه اینکه این امرباترفندوبزک حاصل آید.

تعریف وتبیین محله های شهری:
محله هارامعمولابه 3طریق تعریف ومشخص می کنند:
1.ازطریق حدومرزهای کالبدی
2.ازطریق هویت وخصلت
3.ازطریق پیوندهای کارکردی واقتصادی

باراندازلاکلد ،سنت سوئیس ، نه بلوک خیابانی که باخیابانهای باریک 32فوتی ازهم جداشده اند،آخرین بقایای کرانه ی تاریخی سنت لوئیس به شمارمی ایند. از اواسط دهه ی 1970،ساختمانها ترمیم وبازسازی شدندتا عنصری مهم ازتنوع معماری وزیست محیطی رادرشهرمدرن به وجودآورند. بااین همه در زمان حاضر ازخود مرکز شهر منزوی وجداشده اند.

حدومرزها:
حدومرزممکن است ازطریق گسست کالبدی، مانع یاحاشیه ی کالبدی-مثلا رودخانه یامسیری شلوغ مشخص شود،یابطورمصنوعی بخاطرتسهیلات اداری تعیین شود... حدومرزهای قطعی و روشن محله می تواند در بهبودبخشی و ارتقای هویت گستره نیز تاثیرمثبت داشته باشد وبه ترغیب توسعه  وگسترش برهم کنشهای کارکردی، اقتصادی واجتماعی درمنطقه منجرمی شود.
خصلت وهویت:
خصلت و ویژگی مشترک و مشخصه ی محله ها متضمن ابعاد کارکردی و کالبدی است.این هویت وخصلت چه بسا درهرخشت وملات مکان نهفته ومجسم باشد .نیز می تواند حاصل فعالیتهایی باشد که عرفا وبر طبق سنت درمنطقه شکل گرفته اند.

پیوندهای کارکردی واقتصادی
خصلت محله می تواندناشی ازدرآمیختگی فعالیتهای عمیقا مرتبطی باشد که هریک ازلحاظ اقتصادی به دیگری وابسته است...نمونه ی آن را می توان در محله ی جولری کوارتر(محله ی جواهرسازان) و نیز لیس مارکت(بازاریراق آلات) مشاهده کرد.

درمحله ی سوهوی نیویورک ،هنرمندان  وطرفداران حفاظت تاریخی  توانستند به نوعی اجماع و همرایی وهمچنین تمایل مشترک به حفظ بناهای جلوی خیابان دست یابند. لیکن دلایل اینان درنهایت ،متفاوت بود:حفاظت گرایان به خاطر اصالت تاریخی بناها،وهنرمندان  برای آنکه از ساختمانها به عنوان  نگارخانه  وخانه  استفاده کنند.

حفاظت تاریخی:

تمایل به حفاظت وصیانت از آثار مادی گذشته خود قدمت چندانی ندارد.

نگهداری ازهرگونه آثارمادی ارزشمند پیشینیان ما اندیشه ای است که در دوران اخیر شکل گرفته است.

دربوستون ،هم کناری زیست محیطی جالبی میان خرابه های گسترده ی  کوونت گاردن(تصویربالا) بامیدانگاهی بزرگ  ودرمعرض بادآن ،وفضاهای پیاده ی کوچک وراحت وصمیمی اطراف فاینویل هال  وکوئیسنی مارکت(تصویرپایین) وجود دارد.

توجیهات عمده برای حفاظت تاریخی در7موردزیر عنوان می شود:
1.ارزش زیباشناختی:
ساختمانهاوشهرهای قدیمی ازآن رو ارزشمندند که ذاتا زیبا یا باستانی هستند. بنابر اظهار زوکین درموردساختمانهای صنعتی سابق: ساختاراینگونه بناها دارای استحکام ودرعین حال ظرافتی است که نشان از دورانی دارد که فرم هنوز تعیین  کننده ی مکان بود ونه عملکرد.

شهرقدیم بیانگرمقیاس انسانی، فردیت وتشخص، اهمیت دادن ومهارت، غنا وتنوعی است که اکنون درشهرپلاستیکی وماشین سازمدرن بااجزای تکراری وپروژه های کلان مقیاس آن به چشم نمی خورد.

2.ارزش تنوع معماری:
جاذبه ی زیباشناختی مکان های تاریخی  می تواند ازترکیب ودرهم آمیزی بسیاری ازساختمانهاحاصل آیدونه ارزش مجزای هرساختمان خاص...اکثرشهرها متشکل از ساختمانهایی اند که در ادوارگوناگون با سبک ها وگویش های متنوعی بوجود
آمده اند.
3.ارزش تنوع زیست محیطی:
دربسیاری ازشهرهای آمریکای شمالی اغلب تباین پویایی میان محیط زیست محله ی تاریخی که دارای مقیاس انسانی است وناحیه ی تجاری مرکزی (سی بی دی) مدرن که دارای مقیاس یادواره ای است به چشم میخورد.
4.ارزش تنوع عملکردی:
گستره ی نیمرخهای اجاره ناشی از گستره ی متنوع انواع گوناگون فضا در ساختمانهای ادوارمختلف، ترکیب کاربری ها را امکان پذیرمیسازد.
به این ترتیب میتواندنوعی اشتراک مساعی میان کاربری های عملکردی مختلف درمناطق همجواربوجود آید.

مثلا محله ی فرانسوی نیواورلئان، به عنوان محله ی تفریحی از رابطه ی نیروبخش وهمزیستی سودمند با محله ی اداری مجاور بهره مند است.
5.ارزش منابع:
ساختمانها خواه زیبا وتاریخی باشندوخواه معمولی ولی با کاربرد، بهتراین است که مورد استفاده قراربگیرند،تااینکه جابجا شوند...ارزش آنها درسرمایه گذاری یاهزینه ی تعهدشده ی منابع است.
6.ارزش تداوم خاطره ی فرهنگی(ارزش میراث):
تداوم خاطره و یادمان فرهنگی مهم است.درپیشگفتار“ قانون حفاظت تاریخی ملی آمریکا“ (1966) آمده است:
شالوده های تاریخی وفرهنگی کشورباید به مثابه ی بخشی زنده وفعال ازتوسعه و حیات اجتماعی ما حفظ شودتا به مردم آمریکا شناختی از موقعیتشان اعطاکند.
7.ارزش اقتصادی وتجاری:
ساختمانهای تاریخی، چه دربازار آزاد وچه در بازاری که مداخله های دولتی نقش عمده ای درآن دارند به هر حال بایدواجد ارزش اقتصادی چشمگیر باشند.

دراین پروژه4محله ی مهم وقدیمی انبارکالاهای صنعتی   با دورنماهای شهری متمایز وتصاویر محلی بعنوان گستره های عمده ی اشتغال در گذشته بررسی میشود
1.لیس مارکت ناتینگهام
2.جولری کوارتربیرمنگام
3.لیتل ژرمنی،برادفورد
4.لوور داون تاون
دراینجا در خصوص محله های شهری مهمی به بحث می پردازیم که ازقدیم،محله های صنعتی وتجاری بوده اند اما دستخوش شکلهای گوناگون فرسودگی شده اند.
1.لیس مارکت:
لیس مارکت (محله ی ی یراق سازان) یکی ازچشم اندازهای شهری بریتانیایی منحصربفرد،شامل برخی ازظریفترین عناصرمعماری صنعتی قرن نوزدهم است. نواحی انگشت شماری دربریتانیا باآن قابل مقایسه اند.
تاقرن نوزدهم، آن چیزی که لیس مارکت شدگستره ی مسکونی با خانه های مجلل و وسیع وباغهای آراسته بوده است...........................................................................

 

 

 

دانلود پروژه محله های تاریخی شهری,محله های شهری,محله های تاریخی شهری,مرمت شهری,مرمت

 


دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه

دانلود پروژه مورچه در51 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مور یا مورچه حشره‌ای اجتماعی است همانند زنبور عسل از راسته نازکبالان که در میانه‌های دورهٔ کرتاسه یعنی حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون سال پیش تکامل یافته است. امروزه بیش از ۱۲۰۰۰ گونه مورچه طبقه بندی شده‌اند و تخمین زده می‌شود این تعداد تا ۱۴۰۰۰ گونه نیز برسد. مورچه‌ها به راحتی از شاخک‏های آرنج دارشان و ساختار گره مانندشان و کمر باریکشان قابل شناسایی هستند.

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک

دانلود پروژه بی خطرسازی و دفن مواد زایدخطرناک در123 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vبرنامه محیط زیست سازمان ملل متحد «مواد زاید خطرناک» را به صورت زیر تعریف نمود:

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نور

دانلود پروژه رنگ و نوردر44 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگها نيروها و انرژي هاي درخشنده اي هستند که چه آگاه و چه ناخود آگاه روي ما اثر مثبت و منفي خواهند داشت.هنرمنداني که شيشه هاي رنگين خلق مي کنند از رنگ براي خلق چنان محيطي معنوي و اسرار اميز استفاده ميکردند که انديشه هاي پرستش کنندگان را بر دوش شاهين معنويت به پرواز درمي اورند.اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصري بلکه از جنبه هاي روان شناسي و روان شناختي نيز بايد بررسي شوند.

هر رنگ داراي سه صفت يا سه بُعد ديداري مستقلا ً تغيير‌پذير است: فام، درخشندگي و پرمايگي.

فام، صفتي از رنگ است که جايگاه آن را در سلسلهٔ رنگي (از قرمز تا بنفش) – معادل با نور طول موج‌هاي مختلف در طيف مرئي – مشخص مي‌کند .گفته مي‌شود که تقريباً ً 150 فام متفاوت را مي‌توان تشخيص داد، ولي همهٔ اينها به طور مساوي در طيف مرئي توزيع نشده اند، زيرا چشم ما براي تفکيک فام‌ها در طول موج‌هاي بلند تر توانايي بيشتري دارد. بلند‌ترين طول موج‌ها در منطقهٔ قرمز و کوتاه‌ترين طول موج‌ها در منطقهٔ بنفش هستند. دسته بندي عمومي رنگ‌ها به بيفام (سياه، سفيد و خاکستري‌ها)، و فام دار (قرمز، زرد، سبز ،...) بر همين صفت مبتني است. براي سهولت درک مطلب، فام را مي‌توان مشخص کنندهٔ اسم عام رنگ‌ها تعريف کرد.

دانلود پروژه هوای پاک

دانلود پروژه هوای پاک

دانلود پروژه هوای پاک

دانلود پروژه هوای پاک در59 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه ای بر آلودگی هوا:

هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب ، غذا ،گرما ، نور) برای ادامه حیات  انسان  است . هر فرد روزانه  نزدیک به 22000 بار  تنفس می کند و تقریبا به 15 کیلوگرم  هوا در روز نیاز دارد.معمولا انسان می تواند به  مدت 5 هفته  بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند . اما نمی تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند. اگر چه هوا در سطح زمین به فراوانی موجود و قابل دسترس است. اما حاوی مقادیر زیادی ناخالصی است.

تمام ناخالصی هائی که در هوای استنشاق شده وجود دارد به سلامت انسان آسیب نمی رساند و  این بستگی به  چند عامل دارد از جمله نوع ناخالصی و درصد آن در هوا و.......

•تنفس

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل در85 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و... دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد

(1استفاده از المان های بار بر در خاک

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری

دانلود پروژه مبانی برنامه ریزی شهری در151 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.1بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل

دانلود پروژه میکروپایل در85 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به طور کلی در مواجهه با با خاک های مساله دار نظیر خاک های سست با قابلیت بار بری کم،نشست پذیری زیاد،روانگرا،خاک های دستی و... دو راه پیش روی مهندسین ژِئوتکنیک قرار دارد

(1استفاده از المان های بار بر در خاک

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه در149 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درمیان آثارمعماری اسلامی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند.هرچندنمونه های این بناها، از همه قرون گذشته باقی نمانده است. اما بررسی مصادیق باقی مانده نشان می دهد که مدارس همچون مساجدوآرامگاهها مورداحترام وتوجه خاص مردم بوده وهمواره دربرپایی وزیبایی هرچه بیشترآنها تلاش شده است.

به شهادت متون تاریخی درهمه ی دورانها مدارس بزرگ ومعتبری درشهرهای مختلف این سرزمین وجودداشته است امامتاسفانه آثارتاریخی به جای مانده، همه ی دورانها را در بر نمی گیرد.از جهت معماری بهترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به دوران تیموریان ، صفویان و قاجاریان است.

در این میان مدارسی که در اقلیم گرم ومرطوب شمال شرق

ایران واقع شده اند، به تناسب سایرنقاط ایران کمتر مورد

بررسی و مطالعه قرار گرفته اندو به دلیل شرایط اقلیمی و

اجتماعی بیشتر در معرض آسیب جدی قرارداشته اند.این

مسئله لزوم تحقیق بیشتر در این مورد را فراهم می نماید.

برجستگی این پایان نامه نسبت به پژوهشهای قبلی در بکر

 بودن موضوع و همچنین ضرورت ارائه طرح های مرمت

واحیاء برای این بنا است.

1-1) موقعیت جغرافیایی استان

استان گلستان با 20328 کیلومترمربع وسعت ، 33/1 درصدازکل مساحت ایران رابه خوداختصاص داده است. این استان ازنظرطول وعرض جغرافیایی بین َ25 و 36 درجه تا َ8 و 38 عرض شمالی از استوا َ50 و 53 تا ً11و 56 طول شرقی ازنصف والنهارگرینویچ قرارگرفته است. این استان ازشمال به جمهوری ترکمنستان ، از شرق به استان خراسان ، از جنوب به استان سمنان و ازغرب نیمی به استان مازندران ونیمی به دریای مازندران محدود می شود.

1-2) آب و هوا

 آب و هوای استان تحت تاثیرعرض جغرافیایی،ارتفاعات البرزوجهت امتدادآن،نزدیکی به دریای خزر ، توده های هوایی و پوشش گیاهی از تنوع زیادی برخوردار است .

بارندگی ودمادوعنصراصلی آب وهوا هستند، دمای هوادرنقاط مختلف استان به علت اختلاف ارتفاع و فاصله ازدریا یکسان نیست به طورکلی هرچه ازغرب به شرق وازجنوب به شمال می رویم دمای هواافزایش می یابد.(شعبانی ، ص 7 )

استان گلستان دارای سه نوع آب و هوای معتدل ،  

 کوهستانی وخشک ونیمه خشک است. این استان

 باتوجه به مساحت کم آن نسبت به دیگراستانهای

ایران،از تنوع اقلیمی زیادی برخورداراست.

1-3)  ناهمواریها

   ناهمواریهای استان گلستان رامی توان به سه قسمت کوهستانی،کوهپایه ای وجلگه ای تقسیم کرد. تقریباً در سراسراستان،شیب زمین ازارتفاعات به سوی جلگه ودریای مازندران است .

1-4) شهر گرگان

 شهرگرگان درطول جغرافیایی 54درجه و22دقیقه ودرعرض جغرافیایی 36درجه و49دقیقه و به ارتفاع 155مترازسطح دریاهای آزاد واقع است. این شهرمرکزاستان گلستان ودرمسیراصلی جاده تهران-مشهد قرارگرفته است. شهرگرگان ازشمال به شهرستان آق قلا، ازشرق به شهرستان کردکوی وبندرترکمن وازجنوب به ارتفاعات شاه کوه واستان سمنان محدوداست.زبان اصلی مردم گرگان گویش زیبا ودلنشین استرآبادی است. گرگان درحال حاضر 358877 نفر جمعیت وحدود 60 کیلومترمربع وسعت دارد. گرگان فعلی تا سال 1316 هجری شمسی به استرآباد موسوم بود. گرگان قدیم که به عربی جرجان خوانده می شد شهری آباد ومهم بود که در نزدیکی شهر گنبد قابوس امروزی قرار داشت .

1-4) پیشینه تاریخی

تاریخ ووقایع شهراستراباد درنخستین سده های اسلامی باتاریخ شهرکهن گرگان (جرجان) درآمیخته،وازهمین روست که آگاهی ها ازوقایع تاریخی استراباد بسیاراندک است. ازاستراباددردوره عباسیان وبه هنگام خلافت هارون الرشیدودرجریان نبرد حمزه خارجی با نمایندگان خلیفه درخراسان وگریختن وی به آن شهر،یاد می شود.

به نظرمی رسد استراباددر256 هـ. ق بخشی ازایالت طبرستان به شمارمی آمده،ودرنبردهای حکام طاهری باعلویان همواره پناه گاه امنی برای آنان بوده است. یعقوب لیث در260 هـ. ق استرابادراازسیطره حسن بن زید علوی بیرون کرد.

درزمان ساسانیان این شهریکی از مراکز مهم ضرب سکه بود. استراباد تاسال 387 هـ.ق درتصرف حکومت آل بویه بود .

 ( میرخواند، ص 706 )

استراباد در دوره ایلخانیان محل درگیری امیران و پسران ارغون خان بود. امیر تیمور در 786 هـ. ق استراباد را به تصرف در آورد و لقمان پسرتیموررابه حکومت استراباد نشاند.

با پایان یافتن حکومت امیران تیموری درخراسان، استراباد نیزبه تصرف لشکریان شیبک خان ازبک درآمد. پس از پیروزی شاه اسماعیل صفوی بر سپاهیان ازبک در 916 هـ.ق استراباد نیز حاکمی از سوی دولت صفوی یافت. ( قمی، ص 102 )

نبرد میان لشکریان صفوی وازبک درسالهای 935تا 943هـ.ق ادامه داشت وشهرگاه درتصرف ازبکها بودوگاه دردست صفویان.

پس ازسقوط اصفهان درسال 1135 هـ.ق به دست لشکریان افغان، باانعقادقراردادی بین طهماسب میرزاودولت روسیه استراباددراختیارروسیه قرارگرفت.(لمتون، ص176).

نادرپس ازراندن افغانها، قرارداد طهماسب میرزارا با روسیه فسخ کردواسترابادرادرسال 1144 هـ. ق ازروسیه پس گرفت. ( مستوفی ، صص 108 ـ 107 )

پس ازکشته شدن نادر در سال 1160 هـ. ق، محمد حسن خان قاجار توانست استراباد و نواحی مازندران و گیلان را به تصرف خود درآورد. درسال 1172هـ.ق استرابادبه تصرف کریم خان زنده درامد. پس ازمرگ کریم خان درسال 1193هـ. ق،آقامحمدخان ازشیرازرو به مازندران واسترابادنهادوبه رغم مخالفت برادرانش،استراباد را تصرف کرد. از سال 1316(هـ.ش) که نام شهر رسماً به گرگان تغییر یافت، شهرونواحی ان رونق اقتصادی شایان توجهی پیدا کرد.

آموزش فعالیتی اجتماعی است که متناسب باسطح فرهنگ وتمدن هرجامعه شکل می گیردونهاد هاوسازمان های ویژه ای پدید می آورد.درعموم جوامع انسانی،نخستین نهاد های آموزشی دربطن نهاد ها وسازمان های مذهبی تکوین یا فته اند. تکوین هرفضای آموزشی نمایانگر پیدایش نوعی فعالیت تخصصی درجامعه است که انجام آن به فراگیری آموزشی معین و یابرنامه نیازمند است.به عبارت دیگرهمزمان با تقسیم اجتماعی کاروفعالیت ها ،تکوین نهادهاوتاسیسات اجتماعی انجام برخی از فعالیت ها بدون فراگیری آموزشهای لازمرياريا؛ میسر نبود.

 

2-1)آموزش در ایران باستان

     نهادهاودستگاهای حکومتی ومذهبی نقش عمده ای درپیدایش فضاهای آموزشی درایران باستان داشته اند.یکی از قدیمی ترین مراکزآموزشی قبل ازاسلام درهزاره دوم( ق.م) درشهرایلامی شوش کشف شده است. درمحل این مدرسه آثاری ازجمله تشتی که برای ساختن گل جهت الواح گلی مورد استفاده قرار می گرفته، کشف شده است.( آمیه ، ص 43 )

 نخستین دستگاه حکومتی وسیع ومتمرکزرادرایران هخامنشیان پدیدآوردند. اداره کشوری باچنان وسعت به دبیران کار آزموده ای که تعلیمات لازم از جمله خواندن ونوشتن رافراگرفته بودندجهت کاردردبیرخانه هانیازداشت. گفته اندکه درآن دوره دودیوان وجود داشت که دبیران یک دیوان باخط میخی ودیگری باالفبای آرامی می نوشتند.(فرای،ص 21)..............

دانلود پروژه مرمت مدرسه عمادیه,مدرسه عمادیه,مرمت مدسه عمادیه,استان گلستان وشهرگرگان,مدارس ایران,طرح مرمت,مرمت,دانلود پروژه مرمت

 

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ در152 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرای شازده بزرگ در حال حاضر به عنوان جزیی از بازار تبریزمورد استفاده قرار گرفته و کاربری  تعمیر و فروش فرش به خود اختصاص داده است .از پیشینه ی آن اطلاع چندانی در دست نیست .این سرا  در طی سالیانی که  مورد استفاده قرار گرفته ،  دستخوش تغییر و تحولات بسیار قرار گرفته است .

در طول پروژه پس از مرحله شناخت  که شامل مطالعات جغرافیایی و تاریخی و... می باشد در بخش شناخت به بررسی تغییرات رخ داده در سازه و معماری اثر پرداختیم و در ادامه به بررسی آسیب های وارده به بنا اشاره شده  که برخی در اثر استفاده نا مناسب از بنا و برخی در اثر مشکلات موجود در ساخت به وجود آمده اندکه در بخش آسیب شناسی به عوامل به وجود آورنده آسیب مورد بررسی قرار گرفته اند و راهکارهایی در بخش مرمت ارائه گردیده است.

در ادامه با توجه به روابط موجود در پلان  با حفظ معماری و عدم لطمه زدن به  کلیت اثر طرح احیا ارائه گردید.اهمیت توجه به احیای سرای شازده بزرگ از این جهت است که توجه به بازسازی این بناها باعث رونق صنعت توریسم می شود. همچنین احیا این بناها در بهسازی چهره آشفته شهر  تاثیر دارد و مانع از تخریب بناهای با ارزش می شود.

موضوع پروژه ای که ما برای درس مرمت ابنیه تاریخی انتخاب کرده ایم سرایی است در بازار تبریز که نام

این سرا ، شازده بزرگ می باشد .

این سرا داری یک طبقه همکف و یک طبقه زیر زمین می باشد . البته لازم به ذکر است که در سالیان اخیر قسمنی به این سرا الحاق شده است که در وسط سرا جای گرفته است و به نوعی می شود گفت که زیبایی سرا را از بین برده است .

کاربری این سرا ، تعمیر و فروش فرش می باشد که سالیان درازی است سرای شازده بزرگ این کاربری را به خود اختصاص داده است .

همان طور که گفته شد موضوع پروژه ، سرای شازده بزرگ در بازار تبریز می باشد . که در این پروژه پس  از مرحله شناخت که شامل اطلاعات جغرافیایی ، تاریخی و ... می باشد به آسیب های وارده بر سرا می پردازیم و علل آنها را مشخص می کنیم و در ادامه به طرح مرمتی می رسیم که در واقع درمانی برای آسیب های گفته شده پیدا می کنیم و در آخر هم به طرح احیا می رسیم که در واقع چند آلترناتیو برای سرای مورد نظر می دهیم و در آخر یکی از آنها را انتخاب می کنیم و روی آن کار می کنیم .

همان طور که از اسم پروژه معلوم است (سرای شازده بزرگ) ، محدوده و مقیاس موضوع در بازار تبریز است . در واقع بخشی از بازار تاریخی و بزرگ تبریز است که به عنوان سرای شازده بزرگ قرار است مرمت شود .

در این پروژه طبق روندی که استاد محترم فرموده بودند سعی کردیم عمل کنیم .که در فصل شناخت که شامل اطلاعات جغرافیایی ، تاریخی و .... می باشد به کتب و مقالات معتبری که در این زمینه بودند مراجعه کردیم و در ادامه و در بخش شناخت و معرفی و تحلیل سرای شازده بزرگ به پژوهشهای میدانی دست زدیم که در این بخش از راهنمایی های استاد محترم نیز کمال استفاده را بردیم . ودر آخردر بخش مرمت و احیا هم از فرمایشات استاد استفاده کردیم و هم اینکه باز از پژوهشهای میدانی استفاده کردیم .

 امید است این پروژه رضایت استاد را جلب کند .

بازار تبریز از دیرباز، هر آنجا که سخن از تبریز رفته است، یکی از نشانه های بارز وسعت، اهمیت و بزرگی شهر بوده است. موقعیت جغرافیایی این شهر چنان است که در تمامی طول تاریخ آن را به محل تلاقی تمدن های باستانی تا دوران معاصر بدل ساخته است. اصلی ترین راه های ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، از چین به اروپا و از مصر به روسیه از آن عبور کرده و یکی از شهرهای بزرگ بر سر راه جاده ابریشم بوده است. این موقعیت ممتاز و جایگاه ویژه آن در جلگه سرسبز و آباد تبریز، در کنار دریاچه ارومیه، تبریز را همواره مرکزی بزرگ و آباد برای مبادله ساخته است، بی دلیل نیست که هر جا در تاریخ سخن از تبریز می رود، توصیف مفصل و جامعی نیز از بازار آن داده می شود.

   اسناد مکتوب که در آن اشاره به بازار تبریز شده باشد را می توان از قرن چهارم هجری به بعد بیان نمود که افرادی مثل ناصرخسرو و یا مقدسی بازار تبریز را آباد و پر از کالا می بینند و به عنوان مثال مقدسی در قرن چهارم شهر و بازار تبریز را به آبادی و وفور کالا و رواج معاملات تعریف کرده است.

 و یا اینکه یاقوت حموی در 610 ه.ق از تبریز دیدن کرده و فراوانی و ارزانی میوه را در تبریز ستوده است و نوشته است: (از انواع میوه ها در آن شهر فراوان است، من در هیچ جا، زردآلویی بهتر و پاکیزه تر از زردآلوی مشهور به "موصول" تبریز ندیدم، و به اندازه ای این میوه ارزان بود که من هشت من بغداد آن را به نصف حبه زر خریدم) و سپس کالاهای تبریز را چنین یاد کرده است: (در آنشهر از پارچه های عبایی، سقلاطون،

اطلسی و سجاده زیاد به عمل می آید و به دیگر شهرهای شرق و غرب صادر می شود).

اودریک روحانی کاتولیک از اهالی پوردتون که در زمان سلطان ابوسعید بهادر خان به سال 721 ه.ق از تبریز دیدن کرده است، درباره محصولات و امتعه بازار چنین نوشته است: (تبریز شهری است به غایت شکوه که در آن بیشتر از هر شهر معظم جهان کالاهای گوناگون به چشم می خورد، در روی زمین هیچ نوع خوراک و هیچ گونه کالایی پیدا نمی شود که از آن در تبریز انبارهایی وجود نداشته باشد. تبریز جایی بی مانند است و وفور نعمت در آن به حدی است که هرچه را انسان به چشم می بیند، به دشواری می توان باور کند، زیرا تقریبا از کلیه  نقاط جهان سوداگران، به این شهر داد و ستد دارند).

 

بازار تبریز و جاده ابریشم

   مسلما یکی از دلایل بسیار مهم که باعث شده است همواره نام بازار تبریز هعنوان یکی از قطب های بزرگ تجاری جهان قدیم سر زبان ها و نقل سیاحت نامه سیاحان بزرگ باشد، عبور جاده ابریشم از شهر تبریز بوده که مسلما باعث رونق روز افزون شهر و به تبع آن بازار تبریز می گردیده است. بازرگانان و تجار کشورهای شرق و غرب برای دادو ستد با یکدیگر از شهر تبریز عبور می کرده اند، و برای استراحت و تجدید قوا در این شهر زیبا و امن چند روزی اتراق می نمودند که این خود فرصتی ایده /ال برای مراودات بازرگانی و تجارت کالاها را به مردم شهر تبریز می داد. کاروانسراها و سراها روز به روز توسعه بیشتر می یافت تا اینکه خود به عنوان یک مرکز مهم تجاری قلمداد شد.

   جاده ابریشم از چین و ماورای چین تا تبریز ادامه داشت و این شهر را به چهارراه اصلی عمده ای تبدیل کرده که تجارت جاده ابریشمین به قفقاز و ماورای قفقاز و از سوی دیگر به بصره و کشور های غربی و خاورمیانه و آفریقا و از طرفی استانبول و کشورهای اروپایی از این طریق برقرار می شد. د تبریز سال ها دور خانواده هایی را سراغ داریم که شهرت مسکوچی، ورشوچی، استانبولچی، کلکته چی، ایروان چی و نظایر آنت را داشته که با پیشینه تجارت و صنعت در این استان مرتبط هستند و در بسط و توسعه صنعت در کالبد اقتصادی ایران موثر بوده اند.

بازار تبریز در زمان گذشته

بازار تبریز از دیرباز، هر آنجا که سخن از تبریز رفته است، یکی از نشانه های بارز وسعت، اهمیت و بزرگی شهر بوده است. موقعیت جغرافیایی این شهر چنان است که در تمامی طول تاریخ آن را به محل تلاقی تمدن های باستانی تا دوران معاصر بدل ساخته است. اصلی ترین راه های ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب، از چین به اروپا و از مصر به روسیه از آن عبور کرده و یکی از شهرهای بزرگ بر سر راه جاده ابریشم بوده است. این موقعیت ممتاز و جایگاه ویژه آن در جلگه سرسبز و آباد تبریز، در کنار دریاچه ارومیه، تبریز را همواره مرکزی بزرگ و آباد برای مبادله ساخته است، بی دلیل نیست که هر جا در تاریخ سخن از تبریز می رود، توصیف مفصل و جامعی نیز از بازار آن داده می شود.

   اسناد مکتوب که در آن اشاره به بازار تبریز شده باشد را می توان از قرن چهارم هجری به بعد بیان نمود که افرادی مثل ناصرخسرو و یا مقدسی بازار تبریز را آباد و پر از کالا می بینند و به عنوان مثال مقدسی در قرن چهارم شهر و بازار تبریز را به آبادی و وفور کالا و رواج معاملات تعریف کرده است............................................................................................

 

 

 

دانلود پروژه سرای شازده بزرگ,سرای شازده بزرک,مرمت ابنیه سنتی,اشنایی با مرمت ابنیه سنتی,تاریخچه سرای شازده بزرگ,موقعیت سرای شازده بزرگ,کاربری گدشته و حال سرای شازده بزرگ

 

 

 

 

 


دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان

دانلود پروژه نازک کاری و سفت کاری ساختمان در89 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله اول:پی سازی

نخستین مرحله در اجرای یک ساخـتمان پی سـازی می باشد که این کار باید بعد از گود برداری وپی کنی انجام گیرد .همانطورکه می دانیم در زمینهای خوب حداقل عمق پی های نواری در حدود 50 سانتی متر می باشد . و اگردراین عمق زمین بکر در دسترس نباشد باید عمق پی را تا زمین بکر ادامه دهیم .

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت

دانلود پروژه مطالعات وتحلیل سایت در128 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

žمعماری با یک ایده شروع می شود.

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی

دانلود پروژه شهرسازی در49 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزیابی اثرات زیستمحیطی آزاد راه تهران – شمال محدوده دهستان سولقان

§بیان مسئله :

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا در30 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

vمعماری اسلامی از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی ( قرن 2 تا 8 هجری ) در اسپانیا ، پرتغال ، مراکش ، الجزایر و تونس دوره های گوناگون هنری و سیاسی را در بر می گیرد : از سال 756 میلادی تا 1031 امویان در آندلس یعنی بخش اسلامی اسپانیا حکومت کردند . بعد از آن دوره انحطاط امویان و تجزیه به حکومت های کوچکتر و طایفه ای را شامل می شود . در 1147 – 1086 میلادی المرابطون و 1264 – 1147 الموحدون حکومت را در این ناحیه به دست گرفتند . در اواخر این دوران است که خلافت اسلامی به سه حکومت سلطان نشین و مستقل تبدیل شد که عبارتند از : نصریان در غرناطه یا گرانادا تا سال 1492 میلادی ، مرینیان در مراکش و عبدالوادیان در الجزایر .

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا

دانلود پروژه اشنایی معماری اسلامی اسپانیا در30 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

vمعماری اسلامی از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی ( قرن 2 تا 8 هجری ) در اسپانیا ، پرتغال ، مراکش ، الجزایر و تونس دوره های گوناگون هنری و سیاسی را در بر می گیرد : از سال 756 میلادی تا 1031 امویان در آندلس یعنی بخش اسلامی اسپانیا حکومت کردند . بعد از آن دوره انحطاط امویان و تجزیه به حکومت های کوچکتر و طایفه ای را شامل می شود . در 1147 – 1086 میلادی المرابطون و 1264 – 1147 الموحدون حکومت را در این ناحیه به دست گرفتند . در اواخر این دوران است که خلافت اسلامی به سه حکومت سلطان نشین و مستقل تبدیل شد که عبارتند از : نصریان در غرناطه یا گرانادا تا سال 1492 میلادی ، مرینیان در مراکش و عبدالوادیان در الجزایر .

دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی

دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی

دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی

دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی در55 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

* معرفی سیستم

اجرای سازه به این روش از حدود 40 سال پیش

اجرای همزمان سقف و دیوار ها

استفاده بیشتر در مرتبه سازی  بلند مرتبه سازی

استفاده در ساختمانهایی با بیش از 500 واحد

همانند سایر روش های دیگر صنعتی سازی باعث کاهش هزینه وزمان،افزایش سرعت

ساخت، افزایش کیفیت،افزایش ایمنی

در این روش از دیوارها به عنوان عنصر باربر استفاده می شود

اجرای سقف به صورت دال بتنی

* مزایای فنی

1-مقاومت بیشتر در برابر زلزله

2-امکان کنترل دقیقتر اجرا و رعایت کیفیت مورد نظر براساس استانداردها

3-قابلیت استفاده از مصالح پیش ساخته و یا نیمه پیش ساخته

* ویژگی های فنی

1-یکپارچگی سیستم و رفتار مناسب لرزه ای آن به دلیل عملکرد جعبه ای سازه

تبدیل ماهیت تمرکز تنش از حالت گره ای و متمرکز به صورت گسترده به علت تب دیل سازه از سیستم دال –تیر _ستون به سیستم دال دیواار

2-عملکرد مطلوب سقف  به صورت دیافراگم صلب و قابلیت انتقال بارهای قائم و جانبی به دیوارها

3افزایش درجه نامعینی سازه و تاخیر یشتر در تشکیل لولا های خمیری در اعضاء و در نتیجه قابلیت تحمل بیشتر نیروها و لنگرها

4-تقارن سازه ای و منظم بودن ساختمان درمقطع و پلان

5-کاهش ضخامت سقف به 16 الی 18 سانتی متر

6-کاهش ضخامت دیوار ها به 12 الی 15 سانتی متر

* الزامات معماری

در صورت استقرار ساختمان به صورت بلوکهای خطی و موازی هم،حداکثر پیش آمدگی یا تورفتگی در هر ردیف(بهمنظور سهولت حرکت جرثقیل) 1.5 متر در نظر گرفته میشود.

درصورتی که جرثقیل به صورت ریلی حرکت کند،حداثرشیب زمین باید1% باشد.

در صورتی که نیاز به زیر زمین باشد بهتر است از روش سقف و دیوار جداگانه متداول بتنی در زیر زمین استفاده شود و در صورت استفاده از قالب تونلی در ساخت زیرزمین ، از فضای اضاففی مورد نظر برای اجرای این روش و حرکت قالبها برای توسعه زیرزمین در محوطه استفاده شود

* معیار های دیگر ی که بهتر است در طراحی معماری این روش مورد  توجه قرار گیرند

1-محل استقرار تجهیزات بهداشتی روی دیوار های غیر سازه ای پیش بینی شود.

2-داکت های تاسیساتی به صورت متمرکز و قابل دسترس در نظر گرفته شود و سرویس ها در اطراف آنها مستقر شوند.

3-به دلیل امکان پیش ساخته شدن پله های بتنی ،بهتر است از پله های دو طرفه رفت و برگشت برای ارتباط عمودی در ساختمان استفاده شود.

4-بهتر است از ایجاد اختلاف سطح در طبقات ساختمان اجتناب شود

* الف: سیستم نیمه تونلی

استفاده از سیستم قالب یک پارچه

مونتاژ کامل  قالب ها برای دیوار ها

قالب های خارجی با نام دیوار انتهایی ،متکی بر دیوار،به صورت لغزنده اجرا می شود

قالب های داخلی در این روش پس از قالب برداری در ساختمان مجاور ویا در طبقات فوقانی

استفاده می شود

برای سقف ها از قالب آماده شبیه به میز پرنده استفاده می شود

* نمونه های ساخته شده با این روش در ایران

1-شهرک اکباتان:در غرب تهران –بزرگترین مجتمع مسکونی در ایران-15593 واحد

2-پروژه واوان:با 2576 واحد

3-پروژه سپه شهر با 624 واحد

* نکاتی که در زمان اجرای سیستم قالب بتنی پیوسته باید رعایت شود

1-نظارت بر کار میلگرد بندی دیوارها و سقف واستقرار قالبها و بتن ریزی باید توسط مهندسان کارگاه انجام شده وتمامی اطلاعات مربوط به میلگرد بندی ،قالب بندی،بتن ریزی و قالب برداری به صورت دقیق و مسمتر کنترل و ثبت شوند

2-نگهداری مناسب قالبه و انبار کردن صحیح آنها موجب استهلاک کمتر قالبها خواهد بود . قبل از هر بار قالب بندی باید قالبها با دقت روغن کاری شده و پس از قالب برداری قطعات بتن چسبیده شده به قالب و چرخها تمیر شوند.

3-برای تامین اتصال کافی بین دیوار و شالوده توزیع یکنواخت میلگردهای انتظار و توجه دقیق به تامین سطح مقطع لازم،مقاومت کافی میلگرد ها،طول گیرداری لازم،جزئیات خم و وصله و سایر نکات اجرایی مطابق با الزامات آیین نامه طراحی ساختمانهای بتنی،ضروری است............................................

 

 

 

دانلود پروژه سیستم های قالب بندی تونلی,معرفی سیستم قالب بندی تونلی,مزایای اقتصادی قالب بندی تونلی,ویژگی های فنی قالب بندی تونلی,مراحل اجرای قالب بندی تونلی


دانلود پروژه کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی

دانلود پروژه کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی

دانلود پروژه کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی

دانلود پروژه کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی در42 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحاتي مختصر راجع به هم انديشي شريان هاي حياتي

 پيرو طرح مطالعاتي کاربرد هاي فناوري نانو در حوزه هاي مختلف مهندسي عمران که در تابستان 1383 به سفارش ستاد نانو توسط TDSC  انجام شد و نظر به اهميت چالش زلزله، مطالعات تخصصي کاربردهاي احتمالي فناوري نانو در کاهش خطرات زلزله از ارديبهشت 1384 از سوي ستاد نانو بر عهده اين موسسه  نهاده شد. پس از دسته بندي مسائل مربوطه نهايتا مطالعه به 5 مبحث کنترل سازه ها، شريان هاي حياتي، ژئوتکنيک، پيش نشانگرها و اجزاي سازه اي- غير سازه اي تقسيم شد. در گام اول موضوع کنترل سازه ها مطالعه شده و يک جلسه هم انديشي جهت بررسي بيشتر 3  ايده کاربردي بدست آمده به تاريخ 28/4/1384 برگزار گرديد و ايده ها به ستاد و صندوق حمايت از پژوهشگران کشور ارسال گرديد. . در گام دوم پس از مطالعه ابعاد مختلف شريانهاي حياتي، 3 ايده کاربردي بدست آمده به هم انديشي گذاشته می شود. 

 

   شايان ذکر است مقاوم سازي شريانهاي حياتي پيرو تصويب ماده 44 برنامه سوم و بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 و با تخصيص رديف بودجه 503466  که در سالهاي بعد نيز تمديد شده در 4 حوزه فوق آغاز گرديده است. اما متاسفانه اينک از حدود 600 طرح که مطالعات آنها آغاز شده اکثر آنها با مشکلات عديده اي روبرو هستند و تقريبا اجراي هيچ يک از آنها به اتمام نرسيده است.

 

 با تاکيد قاطع بر اينکه انتظار نمي رود فناوري نانو مشکل زلزله خصوصا در مورد شريانهاي حياتي که از مهمترين عوامل خسارات و مرگ و مير در زلزله ها بشمار مي رود را حل کند، پتانسيل هاي اين فناوري در موضوع هم انديشي به مباحثه گذاشته می شود

مقدمه:

زير ساختها، همانند اتوبانها، سيستم‌هاي آب‌رساني و جمع‌آوري فاضلاب، سيستم‌هاي انتقال نيرو و ارتباطات و سيستم‌هاي گاز طبيعي، شاهرگها و نيروي حياتي جوامع مدرن را تشکيل مي‌دهند. با محروم شدن انسان از اين زير ساختها، مخصوصاً در زلزله‌هاي بزرگ شهري ، زندگي بشر به صورت زندگي انسان اوليه در مي‌آيد. به اين دليل عبارت ”شريان حياتي“ را براي آنها به کار مي‌بريم.

ويژگيها، عملکرد، آسيب پذيري و مقابله با اثرات زلزله در شريانهاي حياتي:

شريانهاي حياتي به طور کلي داراي سه خصوصيت مهم مي‌باشند که آنها را از ساختمانها و ساير تأسيسات ساختماني متمايز مي‌سازد. اين سه ويژگي عبارتند از:

•گستردگي

دانلود پروژه تکنیک های تحکیم وتراکم

دانلود پروژه تکنیک های تحکیم وتراکم

دانلود پروژه تکنیک های تحکیم وتراکم

دانلود پروژه تکنیک های تحکیم وتراکم در83 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 تحکیم

زهکش های مصنوعی

تراکم

بارگذاری

تراکم ارتعاشی

ایجاد ستونهای سنگی با جایگزینی ارتعاشی

تراکم دینامیکی

ایجاد چسبندگی

مسلح سازی

حفاری و جایگزینی

تغییرات فیزیکی – شیمیایی

تبدیل بیولیوژیکی

منظور از تراکم خاک چیست؟

تراکم به معنی فشرده کردن  خاک به  کمک انرژی مکانیکی و کاهش  فضاهای خالی بین دانه ها به منظور بهبود پارامترهای مکانیکی خاک می باشد.

با تراکم هوای موجود بین دانه ها کاسته می شود و نه آب بین ذرات

فرایند تراکم بیشتر در مورد خاکهای غیر اشباع کاربرد دارد.

هدف از تراکم

üکاهش نشستهای آنی

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان

دانلود پروژه معماری فرهنگسرای جوان در 77 اسلاید پاورپوینت

 

 

 

 

 

 

 

 

•نگاه اجمالی